Tài liệu

Yukichi-fukuzawa-tinh-than-doanh-nghiep-cua-nuoc-nhat-hien-dai

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

NORIO TAMAKI

Voä Vi Phûúng, M.A dõch

NHA XUÊËT BAÃN TREÃ

background image

MUÅC LUÅC

BAÃNG NIÏN ÀAÅI CUÃA FUKUZAWA

7

LÚÂI MÚàÀÊÌU

17

Phêìn 1: Àûáa treã möì cöi cha trong thúâi kyâ

Nhêåt Baãn loaån laåc, nùm 1835-59

1 Nakatsu vaâ Nagasaki: nhûäng Laänh chuáa phong kiïën

vaâ caác thûúng gia ngûúâi Haâ Lan

27

2. Tòm kiïëm phûúng Têy hoåc taåi Nagasaki vaâ Osaka

48

3. Thêìy hiïåu trûúãng hoåc tiïëng Anh taåi Edo – “Nhûäng tuái

aáo kimono cuãa öng luác naâo cuäng chûáa àêìy saách”

64

Phêìn 2: Khaám phaá phûúng Têy, 1860-67

4. Kanrinmaru: Chuyïën du haânh xuyïn Thaái Bònh dûúng

àêìu tiïn cuãa ngûúâi Nhêåt, thaáng 2 àïën thaáng 6 nùm 1860

75

5. London, kho baáu “laâm giaâu cho àêët nûúác vaâ àêíy maånh

quên àöåi” – Möåt nùm úã chêu Êu, thaáng Giïng nùm 1862
àïën thaáng Giïng nùm 1863

87

6. Cuöåc tòm kiïëm vö voång: Nhiïåm vuå sang Hoa Kyâ, thaáng 2

àïën thaáng 7 nùm 1867

103

background image

Yukichi Fukuzawa, 1835-1901

6

Phêìn 3: Giaáo duåc ngûúâi Nhêåt Baãn, 1866-75

7. Quaá trònh thûåc hiïån quyïín Nhûäng àiïìu kiïån söëng úã

phûúng Têy

119

8. “Töi khöng thïí àoáng vai troâ phuå thuöåc” – Àöåc lêåp taåi

trûúâng Keio, 1868, Tokyo (Edo)

136

9. Nhaâ doanh nghiïåp-hoåc giaã – Sûå chuyïín hûúáng giûäa

thêåp niïn 1870

150

Phêìn 4: “Hoåc vaâ kiïëm tiïìn, kiïëm tiïìn vaâ hoåc”

- nhaâ doanh nghiïåp, 1869-93

10. Maruzen: Möåt thûã nghiïåm vïì hònh thûác cöí phêìn

167

11. Ngên haâng tiïìn àöìng Yokohama: Ngûúâi Baão vïå Vaâng vaâ

Baåc cuãa Nhêåt Baãn

181

12. Mitsubishi: Ba viïn kim cûúng vaâ Yataro Iwasaki

199

13. “Vêën àïì Mitsui quaã thêåt laâ möåt vêën àïì rêët nhaåy caãm”

214

Phêìn 5: “Ngûúâi laänh àaåo cuãa nhên dên”, 1879-1901

14. Sûå phên chia lao àöång cuãa möåt hoåc giaã – “töi seä gùåp

nhûäng võ khaách úã Kojunsha”

229

15. Túâ Thúâi sûå tên baáo thoaát khoãi cuöåc höîn loaån chñnh trõ nùm

1881 – Rúâi khoãi chêu AÁ

244

16. Sûå xuêët hiïån cuãa nhûäng doanh nhên trûúâng Cao àùèng Keio

- “phûúng phaáp kinh doanh thûåc thuå trong nïìn vùn minh”

265

“NHA HIÏÌN TRIÏËT ÚàMITA”

280

PHUÅ LUÅC

293

Mô tả tài liệu

Trọn bộ Ebook sưu tầm về đầu tư, chiến lược, tư duy ... dành cho cổ đông

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
7228
4 tài liệu
0
2865
6 tài liệu
0
2024
9 tài liệu
0
5821
4 tài liệu
0
2972
1 tài liệu
0
1107

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
7228
12/09/2018
4 tài liệu
0
2865
12/09/2018
10 tài liệu
0
7487
12/09/2018
6 tài liệu
0
2024
12/09/2018
9 tài liệu
0
5821
12/09/2018
4 tài liệu
0
2972
12/09/2018
1 tài liệu
0
1107