Tài liệu

Xử lí vi phạm và khiếu nại

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung

 

THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT VÀØ KHIẾU NẠI VỀ 

THI HÀNH KỶ LUẬT

1.  Mục đích:

Hướng dẫn xem xét và khiếu nại việc thi hành kỷ luật đối với CBCNV Công ty 

và đảm bảo quyền lợi của CBCNV theo qui định pháp luật về khiến nại và tố cáo.

2.

Phạm vi:

Qui định này áp dụng đối với việc xem xét việc thi hành kỷ luật và khiếu nại của 

CBCNV toàn Công ty.

3.

Đị

   nh nghĩa

 

 : không có.

4.

Nội dung:

4.1     Xem xét việc thi hành kỷ luật:

4.1.1  Toàn bộ các hành vi vi phạm nội qui và qui định của Công ty đều phải lập biên 

bản theo  biểu mẫu mã số : 1/BM-TTXLVP

Người

 

lập biên bản có trách nhiệm 

ghi đầy đủ rõ ràng nội dung vi phạm, yêu cầu các bên liên quan ký tên. Trong 
trường hợp người vi phạm không ký tên thì ghi rõ lý do vào biên bản.

4.1.2

Biên bản vi phạm được chuyển cho Trưởng Bộ phận của người vi phạm 
cho ý kiến xử lý. Người vi phạm có trách nhiệm viết bản tự kiểm cá nhân 
theo   biểu   mẫu:   2/BM-TTXLVP   và   chuyển   bản   tự   kiểm   cá   nhân   cho 
Trưởng bộ phận.  

4.1.3

Trường hợp mức độ vi phạm chỉ ở khiển trách miệng, Trưởng bộ phận 
nhắc nhở người vi phạm, đồng thời giáo dục CNV trực thuộc để tránh sai 
lầm lặp lại. Sau đó chuyển biên bản vi phạm và biên bản tự kiểm cá nhân 
cho Phòng HCNS lưu.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung

 

4.1.4

Trường hợp xét thấy mức vi phạm trên mức khiển trách miệng, Trưởng 
bộ phận triệu tập cuộc họp xem xét kỷ luật. Thành phần cuộc họp gồm 
Trưởng bộ phận, người vi phạm, người làm chứng…. Trên cơ sở phân 
tích hành vi, nguyên nhân gốc của sai phạm, thiệt hại xảy ra.  Cuộc họp 
nghe ý kiến của người làm chứng, người vi phạm, sau đó tổng kết xem xét 
mức độ vi phạm, lập biên bản cuộc họp theo biểu mẫu: 3/BM – TTXLVP.

4.1.5

Trưởng bộ phận chuyển biên bản vi phạm, bản tự kiểm điểm cá nhân, 
biên bản họp xem xét kỷ luật cho Trưởng phòng HCNS, Trưởng phòng 
HCNS có trách nhiệm xét xét toàn bộ nội dung sự việc, lấy ý kiến của 
người vi phạm, người làm chứng.  Trên cơ sở đó đề xuất hình thức xử lý 
vi phạm trình Giám đốc công ty xem xét và ra quyết định xử lý.

4.1.6

Trường hợp xét thấy hành vi vi phạm ở mức sa thải thì Trưởng phòng 
HCNS triệu tậïp cuộc họp xem xét kỷ luật của công ty. Thành phần tham 
dự cuộc họp gồm: Giám đốc công ty, Trưởng phòng HCNS, Trưởng bộ 
phận, người vi phạm, người làm chứng, nhân viên nhân sự (thư ký cuộc 
họp)…. Trên cơ sở phân tích hành vi, nguyên nhân gốc của sai phạm, 
thiệt hại xảy ra.   Cuộc họp nghe ý kiến của người làm chứng, người vi 
phạm, sau đó tổng kết xem xét mức độ vi phạm, lập biên bản cuộc họp 
theo biểu mẫu: 3/BM – TTLVP.  Biên bản cuộc họp là cơ sở để Phòng 
HCNS lập quyết định trình Giám đốc ký.

4.1.7

Trưởng phòng HCNS cùng Trưởng bộ phận có trách nhiệm nghiên cứu, 
phân tích nguyên nhân gốc của hành vi vi phạm nhằm đưa ra hành động 
phòng ngừa cho những lần sau.

4.1.8

Phòng HCNS có trách nhiệm chuyển quyết định xử lý đến người vi phạm 
không quá hai ngày kể từ ngày ra quyết định. 

4.2

Khiếu nại và Xem xét về thi hành kỷ luật:

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung

 

   Thời hạn khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày Người vi phạm nhận được quyết định. 

Khi nhận được đơn khiếu nại, Phòng HCNS sẽ mời: Phòng HCNS (một người), Trưởng 
Bộ phận của Người vi phạm. Các buổi họp có mời người làm chứng (nếu có) đến dự và 
phát biểu ý kiến. Trên cơ sở các ý kiến của các cá nhân, Phòng HCNS lập biên bản cuộc 
chọp, chuyển Giám đốc Công ty có ý kiến cuối cùng và chuyển ý kiến của Giám đốc 
cho bộ phận, cá nhân liên quan.

5.

Tài liệu tham khảo:  Nội qui lao động.

6.

Phụ lục:

Biên bản vi phạm

mã số: 1/BM-TTXLVP

Bản kiểm điểm cá nhân

mã số: 2/BM-TTXLVP

Biên bản cuộc họp

mã số: 3/BM-TTXLVP



BIÊN BẢN VI PHẠM

Hôm nay vào lúc ………… giờ…………...phút, ngày……...tháng………

năm………………..

Chúng tôi gồm:

1.

Họ tên người lập biên bản:
……………………………………………………………………

2.

Họ tên người làm chứng:… 
………………………………………………………………….

3.

Họ tên người có liên quan đến vụ việc:

………………………………………………………………………………………
……………
………………………………………………………………………………………
……………

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
870
5 tài liệu
0
3260
3 tài liệu
0
1692
4 tài liệu
0
2775
1 tài liệu
0
853
4 tài liệu
0
5234
1 tài liệu
0
928
2 tài liệu
0
1239
6 tài liệu
0
3492

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
870
26/09/2018
5 tài liệu
0
3260
26/09/2018
3 tài liệu
0
1692
26/09/2018
4 tài liệu
0
2775
26/09/2018
1 tài liệu
0
853
26/09/2018
4 tài liệu
0
5234
26/09/2018
1 tài liệu
0
928
26/09/2018
2 tài liệu
0
1239
26/09/2018
6 tài liệu
0
3492