Tài liệu

Xay dung quan he

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

1. “Xây dựng quan hệ” là gì?

 Phát triển, duy trì và củng cố 

các mối quan hệ và 

mạng lưới quan hệ trong và ngoài tổ chức

để tranh thủ được thông tin, sự giúp đỡ và ủng hộ cần thiết. 

 Sử dụng hiệu quả các thông tin và sự ủng hộ có được từ mạng lưới quan hệ để hoàn thành

công việc.

(Chú ý: Tìm thêm các định nghĩa về Xây dựng quan hệ trên internet)

Xây dựng quan hệ (Relationship Building

/Networking

)

1

A2- XÂY DỰNG QUAN HỆ

ĐI ỀU PH ỐI

A2- XÂY DỰNG QUAN HỆ

ĐI ỀU PH ỐI

background image

Bảng Kỹ n

 

 ă  ng/ Kiến thức chuyên môn/ Kỹ n

 

 ă  ng:

Xây dựng quan hệ

Cấp 1

Kiến thức/ kỹ năng cơ bản/ nền tảng

Hiêu lơi ich lâu dai cua viêc xây dưng va gin giữ quan hê tôt vơi khach hang.

Hiêu cơ câu va cach sử dung cac cơ sở dữ liêu (CSDL) khach hang. Có thê phân loai
va nhóm khach hang thanh những danh muc khac nhau.

Đanh gia đươc tiêm năng va đăc thù cua tưng loai khach hang. Hiêu đươc lý do khach
hang mua san phâm dich vu tư công tư.

Luôn giữ quan hê tôt vơi khac hang ngay ca trong những tinh huông khach hang không
hai long va phan nan chât lương san phâââm dich vu cua FPT.

Thiết lập các mối quan hệ làm việc với các đối tác trong và ngoài doanh nghiệp (đồng nghiệp, 
khách hàng, bạn hàng…) bằng cách thể hiện sự chân thành, sự tin tưởng, kính trọng
Cố gắng hiểu, quan tâm chia sẻ các vấn đề, những ý kiến và công việc của  người khác
Thể hiện sự cảm kích đối với những người chia sẻ thông tin, giúp đỡ, ủng hộ mình

Cấp 2

Kiến thức/ Kỹ năng làm việc

Có kha năng lam hai long khach hang sau khi đã thuyêt phuc va ban đươc san phâm
dich vu.

Tân dung đươc CSDL đê kich thich khach hang mua lai nhiêu lân san phâm dich vu
cua FPT; quan lý va theo doi hoat đông cua cac danh muc khach hang môt cach hiêu
qua.

Có thê tư vân những giai phap mơi va những cơ hôi ban cheo giup ich cho khach hang.

Chu đông tiêp cân va xây dưng quan hê mât thiêt bên lâu vơi khach hang.

Đăt ra đươc những tiêu chi va muc tiêu phù hơp đê hỗ trơ ban va gin giữ quan hê tôt
vơi khach hang.

Nỗ lực xây dựng các mối quan hệ thân thiết, tin tưởng lẫn nhau với các đối tác trong và ngoài 
doanh nghiệp
Chia sẻ những mối quan tâm và các hoạt động vượt ra ngoài công việc
Tìm ra những điểm tương đồng với các đối tác
Cố gắng giúp đỡ, ủng hộ mọi người khi có thể để củng cố nền tảng vững chắc cho quan hệ lâu 
dài giữa hai bên

Cấp 3

Kiến thức/ kỹ năng làm việc tốt

Xây dựng quan hệ (Relationship Building

/Networking

)

2

background image

Thương xuyên giữ liên lac trưc tiêp hoăc gian tiêp vơi khach hang.

Xây dưng đươc môt CSDL khach hang phù hơp, đây đu thông tin hữu ich cho viêc xây
dưng, gin giữ va phat triên quan hê khach hang.

Hiêu nhu câu, thi hiêu, va mong đơi cua khach hang va đưa ra những dich vu, chỉ dân,
tư vân lam cho khach hang có những giai phap lơi ich tôt nhât tư san phâm dich vu
FPT cung câp.

Có kha năng phat triên những phương phap khich lê khach hang xây dưng đươc quan
hê mât thiêt bên lâu vơi công ty.

Có trach nhiêm vơi khach hang không chỉ ở khâu thu hut va ban, ma ca ở cac khâu sau
ban va dich vu khac

Giúp đỡ người khác mở rộng các mối quan hệ của họ đồng thời mở rộng các mối quan hệ của
bản thân
Nỗ lực xây dựng những mối quan hệ đôi bên cùng có lợi
Tích cực tìm kiếm những cơ hội mang lại lợi ích cho đồng nghiệp, khách hàng…
Khi nảy sinh những bất đồng, nỗ lực tìm ra giải pháp mang lại sự nhất trí của cả hai bên

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

Lam cho khach hang tiêp tuc mua va sử dung lâu dai san phâm dich vu FPT – lam
khach hang tin tưởng vao giai phap siêu viêt cua công ty.

Xây dưng va vân dung sang tao cac CSDL khach hang va san phâm khac nhau nhăm
tôi ưu hoa nguôn doanh thu tư khach hang quen.

Có thê đăt minh vao vi tri cua khach hang đê hiêu đươc những khó khăn va mong
muôn cua khach hang, tư đó đưa ra nhưng giai phap thich hơp nhât va tôt nhât cho họ.

Có kha năng khiên khach hang bôc lô va chia sẻ kinh nghiêm va ý kiên khi sử dung san
phâm dich vu, tư đó có những phan hôi phù hơp lam hai long khach hang.

Tiêp thu va giai đap căn kẽ ý kiên khach hang đông thơi chuyên giao những ý kiên đó
tơi bô phân hữu quan nhăm nâng cao chât lương san phâm dich vu cua công ty.

Xây dựng và mở rộng những mạng lưới quan hệ trong và ngoài công việc, thậm chí cả
những mối quan hệ vượt ra khỏi phạm vi công việc hiện tại, chẳng hạn quan hệ với khách
hàng tiềm năng, những đối tác có thể cung cấp thông tin và sự hỗ trợ cần thiết trong tương
lai
Định hướng và nNuôi dưỡng các mối quan hệ hiện thời và xây dựng những mối quan hệ
tiềm năng để đạt được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

Tuy nhiên, nếu quá chú trọng đến việc xây dựng quan hệ bạn có thể 

mât đi nguôn doanh thu tư

nhưng khach hang mơi; Không câp nhât đươc nhưng biên chuyên trên thị trương – nhưng
khach hang mơi va đăc thù cua họ; Không hiêu quả trong viêc thu hut khach hang mơi ma lê
thuôc qua nhiêu vao khach quen; Chi phí qua nhiêu cho viêc gin giư khach hang ma không
đem lai đươc nhiêu doanh thu tư họ.bị xem là người cơ hội, không thật, nhiều mưu kế. Bạn
cũng có thể quá chú trọng vào việc làm hài lòng người khác mà không dám bày tỏ quan điểm
cá nhân, hoặc không tập trung vào hoàn thành công việc của mình.

Xây dựng quan hệ (Relationship Building

/Networking

)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực marketing của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
312
0 trang
0
353
0 trang
0
383
0 trang
0
396

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6103
10 tài liệu
0
7687
4 tài liệu
0
3166
4 tài liệu
0
3093
9 tài liệu
0
6209
1 tài liệu
0
1175

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6103
12/09/2018
10 tài liệu
0
8008
12/09/2018
10 tài liệu
0
7687
12/09/2018
4 tài liệu
0
3166
12/09/2018
4 tài liệu
0
3093
12/09/2018
9 tài liệu
0
6209
12/09/2018
1 tài liệu
0
1175