Tài liệu

Xay dung moi quan he

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

NĂNG LỰC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ

1. Cấp bậc và định nghĩa năng lực:

Stt

Năng lực

2. Các câu hỏi để đánh giá tiêu chí năng lực xây dựng mối quan hệ:

3. Những câu hỏi phỏng vấn về năng lực xây dựng mối quan hệ:

4. Đào tạo năng lực xây dựng mối quan hệ

5. Quyền lợi khi đạt cấp

Xây dựng mối quan 

hệ/mạng lưới quan 

hệ: Xây dựng và chủ 
động duy trì quan hệ 

công việc và/hoặc 

kênh liên lạc cho 

các mục đích sau 

này của tổ chức. 

background image

NĂNG LỰC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ

1. Cấp bậc và định nghĩa năng lực:

Cấp độ

2. Các câu hỏi để đánh giá tiêu chí năng lực xây dựng mối quan hệ:

3. Những câu hỏi phỏng vấn về năng lực xây dựng mối quan hệ:

4. Đào tạo năng lực xây dựng mối quan hệ

Cấp độ 1: Truy cập các nguồn thông tin
  Tìm kiếm thông tin từ những người khác (ví dụ: đồng nghiệp, khách hàng…)
  Duy trì liên lạc cá nhân với những người ở các bộ phận khác trong tổ chức nếu họ có thể cung 
cấp các thông tin liên quan tới công việc.
Cấp độ 2: Thiết lập các mối liên hệ chủ chốt 
  Phát hiện chuyên môn của những người khác và xây dựng mối liên kết với các chuyên gia và 
các nguồn thông tin.
  Phát triển và nuôi dưỡng các mối liên hệ chủ chốt như một nguồn thông tin.
  Tham gia vào các s
Cấp độ 3: Tìm kiếm cơ hội liên kết với cho bản thân và thành viên khác.
  Tìm kiếm cơ hội cho đối tác và chuyển giao tri thức (ví dụ: thông qua việc tích cực tham gia 
những triển lãm thương mại, hội nghị, mít tinh, hội thảo đa phương)
  Tự gây dựng mạng l
Cấp độ 4: Mở rộng mạng lưới chiến lược
  Thiết lập các mạng lưới quan hệ với những đối tác có thể giúp chiến lược của tổ chức thành 
công.
  Tổ chức các cuộc thảo luận thân mật giữa các đội ngũ chuyên gia để thảo luận về những vấn 
đề hoặc nhu cầu, chia sẻ 
Cấp độ 5: Tạo ra các cơ hội xây dựng mạng lưới quan hệ
  Xây dựng và tối ưu hóa các diễn đàn để thiết lập các liên minh mới cũng như các mạng lưới 
chính thống.
  Khoanh vùng để thiết lập quan hệ chiến lược.
  Liên lạc với những quan chức cấp cao để xác đị

background image

NĂNG LỰC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ

Người đánh giá

 - Trưởng bộ phận

 - Trưởng bộ phận

 - Trưởng bộ phận

 - Trưởng bộ phận

 - Trưởng bộ phận

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
431

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
3038
10 tài liệu
0
8491
3 tài liệu
0
2762
3 tài liệu
0
1842
6 tài liệu
0
3940
1 tài liệu
0
1122

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3038
09/10/2018
10 tài liệu
0
8491
09/10/2018
3 tài liệu
0
2762
09/10/2018
3 tài liệu
0
1842
09/10/2018
6 tài liệu
0
3940
09/10/2018
1 tài liệu
0
1122
09/10/2018
3 tài liệu
0
2326