Tài liệu

Xay dung KPI Nhan su HR

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

 

 

 

Department

Name of Key Performance Indicator 

(KPI)

KPI Formula

Budget utilization
Sử dụng ngân sách

Utilised budget in current period / Planned budget
Ngân sách sử dụng giai đoạn hiện tại / Ngân 
sách kế hoạch

% of employees receiving regular 
performance reviews
Tỷ lệ nhân viên nhận được đánh giá 
kết quả thường xuyên

% of employees receiving regular performance 
reviews / Total employees
% nhân viên nhận đánh giá kết quả thường xuyên 
/ Tổng số nhân viên

Talent Retention Percentage
Tỷ lệ duy trì nhân tài

Talents leaving / Total # of talents
Nhân tài nghỉ việc / Tổng số nhân tài

Compliance to customer audit
Tuân thủ theo kiểm toán của khách 
hàng

Compliance to customer audit
Tuân thủ theo kiểm toán khách hàng

Average time to recruit
Thời gian tuyển dụng trung bình

Average time that job positions have not been 
fullfilled i.e. open, based on all posted job 
positions within the measurement period
Thời gian trung bình các vị trí công việc chưa có 
người phụ trách, vd. số lượng vị trí đăng tuyển 
công khai trong giai đoạn đo lường

Employee efficiency: Revenue per 
employee (or FTE)
Hiệu quả nhân viên: Doanh thu trên 
nhân viên (FTE)

Annual revenue / Total employees
Doanh thu hàng năm / Tổng số nhân viên

Employee satisfaction
Sự hài lòng của nhân viên

From annual survey
Báo cáo khảo sát hàng năm

Average training days per employee
Số ngày huấn luyện trung bình mỗi 
nhân viên

Total number of training days / total number of 
employees
Tổng số ngày huấn luyện / Tổng số nhân viên

HR

Department

Name of Key Performance Indicator 

(KPI)

KPI Formula

Budget utilization
Sử dụng ngân sách

Utilised budget in current period / Planned budget
Ngân sách sử dụng giai đoạn hiện tại / Ngân 
sách kế hoạch

# of Complaints related to GA
Số lượng khiếu nại liên quan đến 
tổng vụ

# of Complaints related to GA
# khiếu nại liên quan đến GA

GA productivity
Năng suất tổng vụ

Actual performed / Planned
Kết quả thực tế / Kế hoạch

GA cost as % of Operating Cost
Chi phí tổng vụ trên chi phí điều hành

GA Cost / Operating cost
Chi phí GA / Chi phí điều hành

Employee satisfaction
Sự hài lòng của nhân viên

Employee satisfaction survey: IT, Office 
Maintenance, Cleaning part
Khảo sát hài lòng của nhân viên: IT, văn phòng, 
bảo trì, vệ sinh

Tổng vụ

background image

 

 

 

 

Department

Name of Key Performance Indicator 

(KPI)

KPI Formula

# Complaints received by GA in a 
period regarding IT
Số lượng khiếu nại liên quan đến IT

# Complaints received by GA in a period 
regarding IT
# khiếu nại GA nhận được có liên quan đến IT

Compliance to software regulations
Tuân thủ chính sách phần mềm

Pass government audit regarding software 
licenses
Vượt qua kiểm toán chính phủ về giấy phép phần 
mềm

Employee satisfaction
Sự hài lòng của nhân viên

Employee satisfaction survey: IT part
Khảo sát hài lòng nhân viên: IT

IT

Department

Name of Key Performance Indicator 

(KPI)

KPI Formula

Facility maintenance response time
Thời gian phản hồi bảo trì nhà xưởng

Time from a maintenance request to time of 
response measured from opening a work 
request to work order start on the request
Thời gian từ lúc có yêu cầu bảo trì đến lúc phản 
hồi tính từ lúc có yêu cầu đến lúc bắt đầu công 
việc bảo trì đó

Annual Maintenance Expenditure 
(AME)
Khoản chi bảo trì hàng năm

Amount of resources spent on maintenance 
during a fiscal year, and combines expenditures 
on in-house personnel, outsourcing, and 
materials and spare parts
Số lượng nguồn lực dành cho bảo trì theo năm tài 
khóa, kết hợp các khoản chi trong nhà, gia công, 
nguyên liệu và phụ tùng

Office maintenance productivity
Năng suất bảo trì văn phòng

Actual performed / Planned
Kết quả thực tế / Kế hoạch

Employee satisfaction
Sự hài lòng của nhân viên

Employee satisfaction survey: cleaning part
Khảo sát hài lòng nhân viên: vệ sinh

Employee satisfaction
Sự hài lòng của nhân viên

Employee satisfaction survey: maintenance part
Khảo sát hài lòng nhân viên: bảo trì

Compliance to customer audit
Tuân thủ theo kiểm toán của khách 
hàng

Compliance to customer audit
Tuân thủ theo kiểm toán khách hàng

Bảo trì văn phòng

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0