Tài liệu

Xay dung ke hoach nam

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

MỤC TIÊU KẾ HOẠC CÔNG VIỆC NĂM 201... _PHÒNG/ BỘ PHẬN

Chức danh: 
Đơn vị: 

Mục tiêu cụ thể

Biện pháp/ Chương trình

Kết quả mong đợi

Đạt tổng doanh số phòng

95% đạt chỉ tiêu

Mức độ hoàn thành KPIs của phòng

sai lệch 10%

0
0

các chiến lược, chính sách bán hàng cho 
từng bộ phận cụ thể

thiết lập kế hoạch bán hàng chính xác so 
với dự báo

giám sát, hỗ trợ các trưởng bộ phận hoàn 
thành công việc được giao

90% hoàn thành công việc 
đúng tiến độ

background image

Người lập
Ký xác nhận

background image

MỤC TIÊU KẾ HOẠC CÔNG VIỆC NĂM 201... _PHÒNG/ BỘ PHẬN

Hành động cụ thể

Hỗ trợ/phối hợp

Thời hạn

GĐKD

TBP

12 Tháng

các TBP

Quý / lần

TBP

theo tháng

Người chịu 

trách nhiệm

- phân tích tình hình từng khu vực thị 
trường, từng loại sản phẩm từng đối 
tượng khách hàng để xây dựng chiến lược 
kinh doanh
'- đưa ra đối sách cho từng chiến lược cụ 
thể

- khảo sát thị trường 
- dự báo chính xác doanh số bán hàng 
từng khu vực
- lập kế hoạch bán hàng cho từng khu vực

- cung cấp thông tin về kế hoạch kinh 
doanh
- lập phiếu giao việc với thời gian và mục 
tiêu hoàn thành cụ thể
- giám sát quá trình thực hiện công việc
- hỗ trợ và đào tạo kiến thức cho các TBP 
trong việc triển khai công việc

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
2787
5 tài liệu
0
4928
10 tài liệu
0
6771
5 tài liệu
0
2849

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
6 tài liệu
0
2787
22/12/2018
5 tài liệu
0
4928
22/12/2018
10 tài liệu
0
6771
22/12/2018
5 tài liệu
0
2849