Tài liệu

Xay dung ke hoach ca nhan theo BSC va KPI

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Logo Công ty 

Nhiệm vụ

Stt Công việc thực hiện

KRI/KPI

 -      
 -      
 -      
 -      

 

 -      
 -      
 -      
 -      

 

 -      
 -      
 -      

Tổng hao phí lao động

 -      

Duyệt

Xem xét

Người lập

Nguồn: http://kpiungdung.blogspot.com/

PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC THEO KPI

Vị trí công việc: ………………   Đơn vị: ……………………………….

Tần suất

 (Số 

lần/năm)

Tần suất

(Số lần/tháng)

Tần suất (Số 

lần/ngày)

 Hao phí giờ làm 

việc/lần (phút ) 

 Số phút làm 

việc/ngày 

Thuớc đo/Đơn vị 

tính

background image

Người lập

Nguồn: http://kpiungdung.blogspot.com/

PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC THEO KPI

Vị trí công việc: ………………   Đơn vị: ……………………………….

Công cụ đo/Nguồn 

chứng minh

background image

Logo Công ty

Stt

Nhiệm vụ

Năng lực yêu cầu

Kiến thức

Kỹ năng

Tố chất/năng lực hành vi

Mô tả chuẩn năng lực Trọng số

Mô tả chuẩn năng lực Trọng số

Mô tả chuẩn năng lực Trọng số

 

Duyệt

Xem xét

Người lập

Nguồn: http://kpiungdung.blogspot.com/

PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC THEO NĂNG LỰC

Vị trí công việc : ………………   Đơn vị: ……………………………….

Cấp độ 

chuẩn

Cấp độ 

chuẩn

Cấp độ 

chuẩn

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
2 tài liệu
0
1277
17/01/2019
4 tài liệu
0
2445
17/01/2019
4 tài liệu
0
2181
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
4 tài liệu
0
2021