Tài liệu

Xay dung chien luoc don vi chuc nang theo BSC va KPI (Phan 1)

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG XàHỘI

Stt Các yếu tố phân tích

Thuận lợi tác động tới hoạt động chức năng của Đơn vị

I. Chính trị - Pháp luật

1

Luật chống độc quyền

2

Luật thuế

3

Luật lao động

4

Luật về đào tạo

5

Các chính sách, triết lý giao dục

II. Xã hội - Dân số

1

Tổng dân số

2

Cấu trúc tuổi

3

Phân bổ dân số

4

Cấu trúc dân số

5

Phân bổ thu nhập

6

7

Sự đa dạng lực lượng lao động

8

9

Thay đổi xu thế nghể nghiệp

10

III. Kinh tế

1

Tỷ lệ lạm phát

2

Lãi suất

3

Cán cân thanh toán

4

Thu chi ngân sách

5

Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân

6
7

Tổng sản phẩm quốc nội

IV. Công nghệ

1

Những đổi mới về sản phẩm

2

3

4

http://kpiungdung.blogspot.com

Phụ nữ trong lực lượng lao 
động

Thái độ về chất lượng cuộc 
sống

Sự thay đổi về sự yêu thích 
trong chọn lựa các đặc tính 
sản phẩm

Tỷ lệ tiết kiệm của doanh 
nghiệp

Việc áp dụng những kiến thức 
mới
Chú trọng vào tiền của nhà 
nước hay tư nhân cho chi tiêu 
R&D
Những công nghệ mới trong 
thông tin và truyền thông

background image

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG XàHỘI

Khó khăn tác động tới hoạt động chức năng của Đơn vị

background image

1. Lập ma trận Quy trình hoạt động chức năng chính

Stt

Hoạt động chức năng

Tên quy trình

Vị trí công việc

TP

1

 

Đầu mối

x

Tham gia
Liên quan
Đầu mối
Tham gia
Liên quan

2

 

Đầu mối

x

Tham gia
Liên quan
Đầu mối
Tham gia
Liên quan

3

 

Đầu mối

x

Tham gia
Liên quan
Đầu mối
Tham gia
Liên quan

3

 

Đầu mối

x

Tham gia
Liên quan
Đầu mối
Tham gia
Liên quan

3

 

Đầu mối

x

Tham gia
Liên quan
Đầu mối
Tham gia
Liên quan

3

 

Đầu mối

x

Tham gia
Liên quan
Đầu mối
Tham gia
Liên quan

3

 

Đầu mối

x

Tham gia

http://kpiungdung.blogspot.com

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG CỦA ĐƠN VỊ

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
2 tài liệu
0
1277
17/01/2019
4 tài liệu
0
2444
17/01/2019
4 tài liệu
0
2180
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
4 tài liệu
0
2018