Tài liệu

Xay dung chien luoc cap Cong ty theo BSC va KPI (Phan 2)

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ GIA TĂNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Stt

Mục tiêu

F. Khía cạnh Tài chính
I. Xác định giá trị mong đợi của nhà đầu tư (Phỏng vấn chủ đầu tư)
1
2
3
II. Xác định yếu tố quyết định thành công (rút ra từ kết quả phân tích SWOT khía cạnh tài chính)

C. Khía cạnh Khách hàng
I. Xác định giá trị mong đợi của khách hàng (Khảo sát khách hàng)

1
2
3

II. Xác định yếu tố quyết định thành công (rút ra từ kết quả phân tích SWOT khía cạnh tài chính)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

P. Khía cạnh Nội bộ - Quy trình hoạt động
P.1 Hoạt động đầu vào

1

P.2 Hoạt động đầu ra

1

Giảm sự mặc 

cả của nhà 

cung ứng

Giảm sự mặc 

cả của khách 

hàng

background image

1

2

3

4

P.3 Xác định yếu tố quyết định thành công (rút ra từ kết quả phân tích SWOT khía cạnh quy trình nội bộ)

1
2
3
4
5

L. Khía cạnh Đào tạo - Phát triển
L.1 Các mục tiêu nâng cao năng lực NNL

1

Kiến thức

2

Kỹ năng

3

4

5

L.2 Các mục tiêu nâng cao hiệu suất công việc

1

Giảm sự mặc 

cả của khách 

hàng

Giảm áp lực từ 

đối thủ cạnh 

tranh

Giảm áp lực từ 

sản phẩm thay 

thế

Giám áp lực từ 

đối thủ tiềm 

tàng

Quản trị hành 
vi

Thay đổi nhận 
thức
Khả năng thích 
ứng với sự thay 
đổi

background image

2
3
4
5

L.3 Xác định yếu tố quyết định thành công (rút ra từ kết quả phân tích SWOT khía cạnh đào tạo - phát triển)

1

 

2
3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1368
17/01/2019
4 tài liệu
0
2657
17/01/2019
4 tài liệu
0
2355
17/01/2019
4 tài liệu
0
2188