Tài liệu

Xác định nhân viên giỏi

23/11/2018
0 trang
0
0
background image
background image

V

V

ì

ì

sao ch

sao ch

ú

ú

ng ta không nh

ng ta không nh

ra ai l

ra ai l

à

à

NV gi

NV gi

i?

i?

Thiếu hệ thng 

đ

ánh giá

Thiếu hệ thng 

đ

ánh giá

Không biết tiêu chí 

để

xác định 

Không biết tiêu chí 

để

xác định 

Không biết cách

đ

ánh giá

Không biết cách

đ

ánh giá

background image

Điều kiện cần và đủ để xác định NV giỏi 

cần giữ

(NV mục tiêu)

Nhân viên 

mc tiêu

Năng lc

Thành tích

Đánh giá n

ăng lc & 

thành tích 

ca NV là v

i c c n làm

 

thưng xu

yên, không

 ph i vì m

đich duy

 nht là xét

 

thưng cu

i năm

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
2356
09/10/2018
3 tài liệu
0
2070
09/10/2018
3 tài liệu
0
1419
09/10/2018
2 tài liệu
0
1225
09/10/2018
6 tài liệu
0
3023
09/10/2018
1 tài liệu
0
830
09/10/2018
3 tài liệu
0
1834