Tài liệu

Vi du thue TNCN

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

VÍ DỤ SO SÁNH THUẾ VÀ THU NHẬP GIỮA HAI NĂM 2008 VÀ 2009

Ngoài giờ

Khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

E01

20,000,000

5,000,000

     

2,000,000

     

27,000,000

      

980,000

       

980,000

      

26,020,000

E01

20,000,000

5,000,000

     

2,000,000

     

27,000,000

      

980,000

       

980,000

      

26,020,000

E01

20,000,000

5,000,000

     

2,000,000

     

27,000,000

      

980,000

       

980,000

      

26,020,000

E01

20,000,000

5,000,000

     

2,000,000

     

27,000,000

      

980,000

       

980,000

      

30,020,000

2008

E01

20,000,000

5,000,000

     

2,000,000

     

27,000,000

      

850,000

       

Total income

Taxable income

PIT payable

Net income

27,000

               

26,020

               

3,554

                 

22,466

                  

27,000

               

26,150

               

3,345

                 

22,805

                  

Mã NV

Tổng thu nhập 

được giảm trừ

Thu nhập chịu 

thuế

Lương cơ bản 

trước thuế

Tổng thu nhập 

trước thuế

2009

5% BHXH,1% 

BHYT, 1% BHTN 

(phần đóng góp 

của NV)

Thưởng

Năm

Phụ cấp

Thu nhập miễn thuế

Ví dụ so sánh thu nhập

background image

Ví dụ so sánh thu nhập

3,554

22,466

26,150

22,805

 

3,345

26,020

27,000

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Total income

Taxable income

PIT payable

Net income

ngàn đồng

Income 2008

Income 2009

background image

15% BHXH, 2% 

BHYT,1% BHTN

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4,000,000

     

3

          

4,800,000

   

8,800,000

   

17,220,000

   

1,833,000

    

24,187,000

   

   2,480,000 

29,480,000

   

4,000,000

     

2

          

3,200,000

   

7,200,000

   

18,820,000

   

2,114,000

    

23,906,000

   

   2,480,000 

29,480,000

   

4,000,000

     

1

          

1,600,000

   

5,600,000

   

20,420,000

   

2,434,000

    

23,586,000

   

   2,480,000 

29,480,000

   

4,000,000

     

-

       

-

              

4,000,000

   

26,020,000

   

3,554,000

    

22,466,000

   

   2,480,000 

29,480,000

   

-

             

26,150,000

   

3,345,000

    

22,805,000

   

   2,150,000 

29,150,000

   

Thu nhập tính 

thuế

Thuế TN phải 

nộp

Thu nhập thực 

lãnh

Tổng chi phí 

Lương

(Phần đóng 

góp của Công 

ty)

Giảm trừ 

cho người 

phụ thuộc

Giảm trừ bản 

thân

Giảm trừ gia cảnh

Số 

người 

phụ 

thuộc

Tổng số tiền 

được giảm trừ

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2823
18/09/2018
5 tài liệu
0
3539
18/09/2018
3 tài liệu
0
2021
18/09/2018
10 tài liệu
0
6521
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3434
18/09/2018
5 tài liệu
0
3226
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1095
18/09/2018
4 tài liệu
0
3166
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9404
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9028
23/09/2018
10 tài liệu
0
5785
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0