Tài liệu

VD Tieu chuan nang luc - NV tuyen dung

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC               CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                     

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn

Số: ...............                                                               Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 2017

Vị trí: Nhân viên tuyển dụng 

Đơn vị: PHÒNG NHÂN SỰ

STT

NHIỆM VỤ

CHÍNH

KIẾN THỨC (K)

KỸ NĂNG (S)

TỐ  CHẤT/TÂM HUYẾT (A)

Tiêu chí - Mô tả

C

TS

Tiêu chí - Mô tả

C

TS

Tiêu chí -Mô tả

C

TS

1

Lập nguồn

tuyển dụng

Nguồn cung ứng lao động

Hiểu đầy đủ về khả năng đáp ứng hồ 
sơ, loại lao động, phương thức làm 
việc … của các đơn vị cung ứng lao 
động trên địa bàn làm việc của Công 
ty.

3

-

2

Giao tiếp

Vận dụng thành thạo các kỹ

năng giao tiếp để hai bên hiểu

được vấn đề và đạt được mục

đích trong công việc.

4

3

Năng động

Luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu

cầu trong công việc 

3

2

Đánh giá

Nhận định, đámh giá đúng chất

lượng của các nguồn tuyển dụng

Phân loại chính xác các hồ sơ

ƯV

3

3

2

Tìm kiếm ứng

viên

Kênh thông tin tuyển dụng

-

Biết và hiểu rõ các kênh thông tin

tuyển dụng phù hợp với từng đối

3

-

3

Vi tính

Sử dụng thành thạo word, excel, 

internet

2

2

Tâm lý

Có khả năng nắm bắt được suy

nghĩ của người đối diện để tạo

không khí làm việc thoải mái

3

2

Qui öôùc: TS – Troïng soá

C- Ñieåm Chuaån

background image

VERCO.JSC               CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                     

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn

Số: ...............                                                               Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 2017

tượng tuyển dụng (như báo, đài, TV

…)  để thực hiện công tác tuyển dụng

có hiệu quả nhất

mang lại hiệu quả trong công

việc

Soạn thảo văn bản

Soạn thảo được các thông báo

tuyển dụng với đầy đủ

các yêu cầu và thông

tin dự tuyển để đưa lên

các phương tiện truyền

thông

3

2

Anh ngữ

Đọc hiểu các tài liệu liên quan

như: hồ sơ xin việc, thông tin tuyển

dụng, 

2

2

3

Sàng lọc và

phỏng vấn

Kiến thức tổng quát

Hiểu biết cơ bản về các kiến thức

liên quan đến công tác như: kinh

tế, xã hội, …

2

2

Phỏng vấn & nhận định về ứng

viên

Sử dụng thành thạo các kỹ năng

phỏng vấn và đưa ra được những

nhận định về mức độ phù hợp của

ứng viên đối với vị trí dự tuyển

3

Thân thiện

Thường mang lại cho người đối

diện sự thoải mái, dễ gần 

3

3

      Tiêu chuẩn và mô tả công việc

-

Biết rõ các tiêu chuẩn và mô

 tả được

một số nhiệm vụ chính của vị trí

tuyển dụng

3

-

3

Xác minh hồ sơ ứng viên

Vận dụng thành thạo các kỹ năng

để xác minh độ chính xác các

thông tin trong hồ sơ ứng viên

3

2

Thuyết phục

Khéo léo thuyếtt phục, thu hút  ứng

viên cộng tác.

4

3

Qui öôùc: TS – Troïng soá

C- Ñieåm Chuaån

background image

VERCO.JSC               CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                     

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn

Số: ...............                                                               Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 2017

4

Hướng dẫn

nhân viên mới

hội nhập

Tài liệu hướng dẫn nhân viên mới

-

Phổ biến đầy đủ các Nội qui – qui

định và chế độ chích sách của Công

ty

2

-

2

Người lập bảng:

Ngày: 

Người thẩm định

Ngày: 

Tổng Giám Đốc

Ngày:

Qui öôùc: TS – Troïng soá

C- Ñieåm Chuaån

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8005