Tài liệu

Văn hóa doanh nghiệp

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

1

L o g o

L o g o

L o g o

L o g o

Copyright © 2008 Vinhvq. All rights reserved

Nhc li :

- Quy định buổi sinh hoạt chuyên đề này : not use cellphone, …vv

- Chuyên đề này là phần tiếp theo, phần triển khai hành động của chuyên đề 
trước đó.

- Nhắc lại những nội dung cơ bản của chuyen đề trước.

- Thuật ngữ “văn hóa” chỉ những giá trị, tín ngưỡng và nguyên tắc bên trong tạo 
thành nền tảng của hệ thống quản lý của doanh nghiệp cũng như một loạt các 
thủ tục quản lý và hành vi ứng xử minh chứng và củng cố cho những nguyên tắc 
cơ bản này. 

background image

2

2

2

L o g o

L o g o

L o g o

L o g o

Chúng ta đang gặp phải vấn đề gì về Văn hóa DN : từ những việc đơn giản như 
chào hỏi nhau, tắt điện, tắt nước, vứt rác, … cho đến những việc phức tạp tinh 
thần đồng đội, khen thưởng, kỷ luật, …vv cho đén những vấn đề lớn ao như tầm 
nhìn, sứ mệnh, chiến lược phát triển, …vv

Đ

ó có phải là vấn đề không của riêng ai !

Cái giá phải trả : tốn nhiều chi phí, gây stress, nội bộ lủng củng, …vv

Chúng ta đã nỗ lực khắc phục ntn

Kết quả : không rõ nét và giải quyết căn cơ vấn đề

Đ

i tìm nguyên nhân gốc rễ có phải là vấn đề DN chưa định hình văn hóa cho 

riêng mình.

background image

3

3

3

L o g o

L o g o

L o g o

L o g o

VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

PH

PH

Á

Á

T TRI

T TRI

N B

N B

N V

N V

NG

NG

Giá trị ct lõi

H

H

th

th

ng

ng

Con 

Con 

ngư

ngư

i

i

Văn h

Văn h

ó

ó

a

a

Doanh nghiệp lớn hay nhỏ, sở hữu nhà nước hay tư nhân, trong nước hay có
vốn đầu tư nước ngoài, đều phải đối mặt với bài toán hợp tác giữa các cá nhân 
và giữa cá nhân với tập thể. 

Trong khi doanh nghiệp nỗ lực để tối đa hóa lợi nhuận, cá nhân có thể có mối 
quan tâm khác và sẵn sàng hy sinh quyền lợi tập thể để theo đuổi mục đích 
riêng. 

Do đó, phải biết cách cân bằng giữa cá nhân và tập thể 

Ba đòn bẩy để giải quyết vấn đề hóc búa trên của doanh nghiệp gồm: văn hóa 
doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức; và chức năng công việc hàng ngày.

Giải phóng văn hóa ra khỏi các định kiến chính trị, chấm dứt tình trạng sử dụng 
văn hóa như một công cụ để truyền tải các yếu tố chính trị bởi điều này không 
phù hợp với các đặc tính tự nhiên của đời sống văn hóa. 

Trước hết chúng ta phải có quan điểm cụ thể về vai trò của văn hoá doanh 
nghiệp. 

Sự thắng thế của bất cứ một doanh nghiệp nào không phải ở chỗ là có bao nhiêu 
vốn và sử dụng công nghệ gì mà nó được quyết định bởi việc tổ chức những con 
người như thế nào. 

Con người ta có thể đi lên từ tay không về vốn nhưng không bao giờ từ tay 
không về văn hoá. 

Văn hoá chỉ có nền tảng chứ không có điểm mốc đầu cuối. Do vậy, xuất phát 
đ

iểm của doanh nghiệp có thể sẽ là rất cao nếu như nó được xây dựng trên nền 

tảng văn hoá. 

Các doanh nghiệp khi xây dựng đều phải có nhận thức và niềm tin triệt để, lúc đó 
văn hoá sẽ xuất hiện. 

Mọi cải cách chỉ thực sự có tính thuyết phục khi nó tách ra khỏi lợi ích cá nhân, 
còn văn hoá doanh nghiệp thì phải bảo vệ cho mọi quyền lợi và lợi ích của cá
nhân. 

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6064
10 tài liệu
0
7630
4 tài liệu
0
3141
4 tài liệu
0
3067
6 tài liệu
0
2163
9 tài liệu
0
6187
1 tài liệu
0
1161

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6064
12/09/2018
10 tài liệu
0
7630
12/09/2018
4 tài liệu
0
3141
12/09/2018
4 tài liệu
0
3067
12/09/2018
6 tài liệu
0
2163
12/09/2018
9 tài liệu
0
6187
12/09/2018
1 tài liệu
0
1161