Tài liệu

Tứ thư lãnh đạo _ Thuật xử thế

21/12/2018
0 trang
0
0
background image
background image

LỜI GIỚI THIỆU 

 

Ngƣời lãnh đạo cần những tố chất gì? Anh ta cần có tầm nhìn? Tài thuyết phục ngƣời 
khác? Khả năng quyết định đúng đắn và dứt khoát? Biết đối nhân xử thế hợp lý, thu hút 
đƣợc hiền tài? Cách giải quyết, xử lý vấn đề thấu đáo? Hay dũng khí đối đầu với khó 
khăn và nghịch cảnh?... Thực ra, để là một nhà lãnh đạo giỏi, anh ta cần tổng hòa tất cả 
các yếu tố đó. Hiện nay có rất nhiều cuốn sách về lãnh đạo nhƣng nếu để nói về sự tổng 
hòa nhƣ trên, tôi tìm thấy đầy đủ những bí quyết để là một nhà lãnh đạo hoàn hảo trong 
Tứ thƣ lãnh đạo. 

  

Lấy cảm hứng từ Tứ thƣ, bộ sách kinh điển trong kho tàng tri thức của nhân loại, tác giả 
Hòa Nhân cho ra đời bộ sách Tứ thƣ lãnh đạo. Bộ sách này xứng đáng là sách gối đầu 
giƣờng cho những nhà lãnh đạo. Bốn tập sách bao gồm “Thuật lãnh đạo”, “Thuật dụng 
ngôn”, “Thuật xử thế” và “Thuật quản trị” cung cấp kiến thức về bốn yếu tố rƣờng cột để 
tạo nên một nhà lãnh đạo xuất sắc. “Thuật lãnh đạo” sẽ giúp bạn có đƣợc tố chất của một 
ngƣời lãnh đạo giỏi. “Thuật dụng ngôn” sẽ giúp bạn trở thành một ngƣời lãnh đạo có tài 
ăn nói, diễn thuyết, phản biện, từ đó thu phục đƣợc nhân tâm và làm nên việc lớn. “Thuật 
xử thế” sẽ mang lại cho bạn đầy đủ kỹ năng để quản lý nhân viên, đối nhân xử thế, mở 
rộng mạng lƣới quan hệ. Và cuối cùng “Thuật quản trị” sẽ hƣớng dẫn bạn cách nhìn 
ngƣời, dùng ngƣời, cách sử dụng nhân tài sao cho hiệu quả nhất. 

  

Dù bạn có đang là lãnh đạo hay không, miễn là bạn đang khao khát thực hiện ƣớc mơ sự 
nghiệp của mình, tôi khuyên bạn nên đọc bộ sách này để con đƣờng sự nghiệp của bạn 
luôn suôn sẻ, tránh đƣợc những vấp váp, trắc trở và gặt hái thành công. Khi đọc sách, bạn 
hãy nghiền ngẫm kỹ những sách lƣợc, đọc thật chậm những lời khuyên, phân tích rõ ràng 
những ví dụ thực tế và khéo vận dụng những kinh nghiệm mà tác giả đã đƣa ra vào công 
việc hàng ngày của mình. 

  

Giản dị nhƣng sâu sắc, đơn giản nhƣng đầy đủ, tôi tin đây là bộ sách cẩm nang cho các 
nhà lãnh đạo và những ngƣời sẽ trở thành lãnh đạo. 

  

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

background image

  

Trƣơng Gia Bình 

 

 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

 

 

“Ngƣời nằm ở nơi đây là một ngƣời đàn ông biết cách giao tiếp với ngƣời thông minh 
hơn mình.” 

  

Đó là dòng tƣởng niệm về ông “Vua Thép” Mỹ đầu thế kỉ XX, Andrew Carnegie (1835 - 
1919), đƣợc khắc trên bia mộ. 

  

Trong thời đại xã hội có nhiều thay đổi nhƣ hiện nay, chúng ta không thể sống tách biệt 
với thế giới bên ngoài. Bố mẹ, ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo, đối tác, thậm 
chí là kẻ thù… luôn hiện hữu trong cuộc sống thƣờng nhật của chúng ta… Nói tóm lại, 
chính vì mối liên kết ràng buộc giữa ngƣời với ngƣời ấy mới tạo nên xã hội - sân khấu 
lớn nhất cuộc đời. Chẳng một ai từ đầu đến cuối chỉ đóng một vai và không ai trong 
chúng ta nằm ngoài quy luật đó. 

  

Có thể bạn sắp hoặc không lâu nữa sẽ trở thành lãnh đạo, đang ấp ủ những dự định và kế 
hoạch to lớn; có thể bạn đang sở hữu những thành tích mà nhiều ngƣời mơ ƣớc, tiếp tục 
mở rộng sự nghiệp, thực hiện những hoài bão lớn lao. Đối với trƣờng hợp thứ nhất, bạn 
buộc phải tìm hiểu một vài quy tắc và kĩ năng giao tiếp cần thiết; còn đối với trƣờng hợp 
thứ hai, bạn nên đặt ra cho mình một đỉnh cao mới, nâng cao khả năng giao tiếp của bản 
thân. Trong sự thành công của ngƣời lãnh đạo, chỉ có 15% là kiến thức của bản thân, còn 
85% đƣợc quyết định bởi khả năng giao tiếp. Bất kì một nhà lãnh đạo nào nếu muốn nắm 

Mô tả tài liệu

Trọn bộ kĩ năng quản lí quản trị, lãnh đạo, truyền cảm hứng, gây dựng lòng trung thành, thúc đẩy nhân viên, làm việc nhóm ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
9 tài liệu
0
5614