Tài liệu

Tứ thư lãnh đạo _ Thuật dụng ngôn

21/12/2018
0 trang
0
0
background image
background image

LỜI GIỚI THIỆU 

 

Ngƣời lãnh đạo cần những tố chất gì? Anh ta cần có tầm nhìn? Tài thuyết phục ngƣời khác? Khả 
năng quyết định đúng đắn và dứt khoát? Biết đối nhân xử thế hợp lý, thu hút đƣợc hiền tài? Cách 
giải quyết, xử lý vấn đề thấu đáo? Hay dũng khí đối đầu với khó khăn và nghịch cảnh?... Thực ra, 
để là một nhà lãnh đạo giỏi, anh ta cần tổng hòa tất cả các yếu tố đó. Hiện nay có rất nhiều cuốn 
sách về lãnh đạo nhƣng nếu để nói về sự tổng hòa nhƣ trên, tôi tìm thấy đầy đủ những bí quyết 
để là một nhà lãnh đạo hoàn hảo trong Tứ thƣ lãnh đạo. 

  

Lấy cảm hứng từ Tứ thƣ, bộ sách kinh điển trong kho tàng tri thức của nhân loại, tác giả Hòa 
Nhân cho ra đời bộ sách Tứ thƣ lãnh đạo. Bộ sách này xứng đáng là sách gối đầu giƣờng cho 
những nhà lãnh đạo. Bốn tập sách bao gồm “Thuật lãnh đạo”, “Thuật dụng ngôn”, “Thuật xử thế” 
và “Thuật quản trị” cung cấp kiến thức về bốn yếu tố rƣờng cột để tạo nên một nhà lãnh đạo xuất 
sắc. “Thuật lãnh đạo” sẽ giúp bạn có đƣợc tố chất của một ngƣời lãnh đạo giỏi. “Thuật dụng 
ngôn” sẽ giúp bạn trở thành một ngƣời lãnh đạo có tài ăn nói, diễn thuyết, phản biện, từ đó thu 
phục đƣợc nhân tâm và làm nên việc lớn. “Thuật xử thế” sẽ mang lại cho bạn đầy đủ kỹ năng để 
quản lý nhân viên, đối nhân xử thế, mở rộng mạng lƣới quan hệ. Và cuối cùng “Thuật quản trị” 
sẽ hƣớng dẫn bạn cách nhìn ngƣời, dùng ngƣời, cách sử dụng nhân tài sao cho hiệu quả nhất. 

  

Dù bạn có đang là lãnh đạo hay không, miễn là bạn đang khao khát thực hiện ƣớc mơ sự nghiệp 
của mình, tôi khuyên bạn nên đọc bộ sách này để con đƣờng sự nghiệp của bạn luôn suôn sẻ, 
tránh đƣợc những vấp váp, trắc trở và gặt hái thành công. Khi đọc sách, bạn hãy nghiền ngẫm kỹ 
những sách lƣợc, đọc thật chậm những lời khuyên, phân tích rõ ràng những ví dụ thực tế và khéo 
vận dụng những kinh nghiệm mà tác giả đã đƣa ra vào công việc hàng ngày của mình. 

  

Giản dị nhƣng sâu sắc, đơn giản nhƣng đầy đủ, tôi tin đây là bộ sách cẩm nang cho các nhà lãnh 
đạo và những ngƣời sẽ trở thành lãnh đạo. 

  

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

  

Trƣơng Gia Bình 

 

background image

 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT 

LỜI NÓI ĐẦU 

 

 

Trong xã hội phát triển với một tốc độ nhanh chóng nhƣ hiện nay, quan hệ giữa con ngƣời với 
nhau ngày càng trở nên đan xen, phức tạp. Ngƣời ta dần dần nhận thức đƣợc rằng, khả năng ăn 
nói trở thành phƣơng tiện quan trọng thứ ba sau phƣơng tiện giao thông và phƣơng tiện thông tin, 
liên lạc. Khả năng ăn nói là chiếc chìa khóa vàng giúp mở rộng cánh cửa hƣớng tới thành công, 
mặt khác cũng có thể là một bảo bối giúp giành chiến thắng trong những cuộc tranh đấu quyết 
liệt. Chính vì vậy, nhiều ngƣời coi máy tính, đôla và miệng lƣỡi chính là “Ba loại vũ khí chiến 
lƣợc” của thế kỷ XXI. Một ngƣời lãnh đạo không làm chủ đƣợc ngôn ngữ thì chắc chắn không 
thể lãnh đạo ngƣời khác tốt đƣợc. 

  

Tài ăn nói đích thực, chính là việc bạn có thể ăn nói linh hoạt, đối đáp tự nhiên, thoải mái. Trên 
thƣơng trƣờng đầy sóng gió, vẫn có rất nhiều ngƣời nhƣ cá gặp nƣớc, họ ăn nói hùng hồn, giọng 
nói sang sảng, dù có đối mặt với khó khăn cũng có thể biến nó thành việc tốt; họ chào đón đối 
thủ bằng những nụ cƣời, khéo léo hành động, chỉ trong một phút ngắn ngủi có thể quyết định 
thành bại đƣợc mất; họ luôn nổi bật giữa đám đông, nói năng mạnh mẽ, có khí phách, luôn có rất 
nhiều ngƣời ủng hộ, một khi đã phát ngôn thì trên dƣới đều nhƣ một, từ đó tung hoành ngang dọc 
không gặp trở ngại gì. Nhƣng cũng có nhiều ngƣời mất đi những cơ hội tốt chỉ vì khả năng diễn 
đạt không tốt, mọi nỗ lực phấn đấu đều không đi đến đƣợc kết quả cuối cùng, nếu không phải do 
không dám nói ra ý kiến của mình thì cũng giống nhƣ bị ngƣời khác dắt mũi vậy. Đối với những 
ngƣời bị ngƣời khác “dắt mũi” nhƣ trên, tôi muốn nói với bạn rằng: Tài ăn nói không phải do trời 
sinh, chỉ cần bạn nghe nhiều, nói nhiều, chăm chỉ luyện tập, dần dần chắc chắn sẽ có thể “nói đâu 
trúng đó ”, giống nhƣ “Ngọc quý từ đá mà ra/Mai vàng chỉ nở khi qua đông lạnh”. Tài ăn nói của 
một ngƣời lãnh đạo là tiêu chuẩn cơ bản nhất, trực tiếp nhất mà ngƣời khác nghĩ đến khi đánh 
giá năng lực và tố chất của họ. Nó cũng thể hiện khả năng giao tiếp, phong thái khi nói chuyện 
của một ngƣời nào đó. Một ngƣời lãnh đạo không thể tách rời khả năng ăn nói; khi mới gặp một 
ngƣời bạn mới quen cần có tài ăn nói xã giao; khi giáp mặt với đối thủ rất cần tài hùng biện sắc 
sảo; khi hợp tác tất phải cần đến thƣơng lƣợng đàm phán; khi khích lệ cấp dƣới cần phải biết 
cách cổ vũ, động viên. Một ngƣời lãnh đạo khi chủ trì cuộc họp, một lời nói dứt khoát trong chốc 
lát có thể dẹp yên lòng ngƣời, tuy vậy khi ở nơi công cộng lại nhất mực khiêm tốn, không một 
câu to tiếng. Tài ăn nói có thể coi là loại “vũ khí ” duy nhất bách chiến bách thắng, vì vậy, rèn 
luyện khả năng ăn nói là một việc vô cùng cần thiết đối với bất cứ ngƣời lãnh đạo nào. 

Chƣơng I 

Mô tả tài liệu

Trọn bộ kĩ năng quản lí quản trị, lãnh đạo, truyền cảm hứng, gây dựng lòng trung thành, thúc đẩy nhân viên, làm việc nhóm ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
9 tài liệu
0
5255