Tài liệu

Tư duy tích cực tạo thành công

21/12/2018
0 trang
0
0
background image
background image

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản

tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty

TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng

sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

background image

Original title:

Success Through A Positive Mental Attitude 

by Napoleon Hill, W. Clement Stone

Copyright © 1960, 1977 by Prentice Hall, Inc.

Published under license from the Napoleon Hill Foundation.

Vietnamese Edition © 2010 by First News – Tri Viet.

Published by arrangement with The Napoleon Hill Foundation. 

All rights reserved. 

SUCCESS THROUGH A POSITIVE MENTAL ATTITUDE

– 

TƯ DUY TÍCH CỰC TẠO THÀNH CÔNG

 –

Công ty First News – Trí Việt giữ bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản 
tiếng Việt trên toàn thế giới theo hợp đồng chuyển giao bản quyền với The 
Napoleon Hill Foundation, Hoa Kỳ.

Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của First News đều là bất 
hợp pháp và vi phạm Luật xuất bản Việt Nam, Luật Bản quyền Quốc tế và 
Công ước Bảo hộ Bản quyền Sở hữu Trí tuệ Berne.

CÔNG TY VĂN HÓA SÁNG TẠO TRÍ VIỆT - FIRST NEWS

11 H Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 38227979 - 38227980 - 38233859 - 38233860

Fax: (84.8) 38224560; Email: triviet@firstnews.com.vn 

Website: www.firstnews.com.vn

Mô tả tài liệu

Toàn bộ biểu mẫu, quy trình quản lí dự án đầu tư.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
10 tài liệu
0
6106