Tài liệu

Tu Duy Chien Luoc

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

1. 

“Tư duy chiến lược” 

là gì?

 Dự đoán được vấn đề, xác định những khuynh hướng và xây dựng các chiến lược để tận

dụng các cơ hội.

 Hiểu được một lọat các vấn đề và những thay đổi ảnh hưởng tới thành công của công ty; áp

dụng chúng vao việc ra quyết định.

 Nhận ra những mối đe doạn của đối thủ cạnh tranh và nhưng điểm dễ bị tổn thương của

công ty.

 Có tầm nhìn xa vào tương lai.

 Suy nghĩ rộng trên phạm vi toàn cầu.

Tư duy chiến lược (Strategic Thinking)

1

E8 – TƯ DUY CHIẾN LƯỢC

E8 – TƯ DUY CHIẾN LƯỢC

background image

Bảng phân cấp Năng lực

Tư duy chiến lược”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

-

Hiểu về những vấn đề liên quan đến công việc của bản thân; áp dụng  hiểu biết nay vao
việc giải quyết những vướng mắc trong công việc.

-

Biết những việc cần lam ngay hôm nay để đạt được mục tiêu cá nhân trong 1-6 tháng
tới.

-

Phân biệt rõ rang ban chất va hiện tượng của vấn đề.

Cấp 2

Năng lực làm việc

-

Hiểu rõ  hoạt động va chiến lược kinh doanh của FPT trong các lĩnh vực phụ thuộc lẫn
nhau; áp dụng hiều biết nay vao việc những quyết định đung đăn.

-

Dự   trù   được   công   việc   trong   6-12   tháng   tới,   nhân   diện   được   các   xu   hướng,   xây
dựng/điều chinh kế hoạch nhăm tân dụng triệt để các cơ hội tiềm năng.

-

Hinh dung được các tinh huông diên biến khác nhau cho những kế hoạch dai hạn, phù
hợp với công việc của nhom; dự báo được tiến triển của các tinh huông đo.

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

-

Hiểu thấu đáo những yếu tô thanh công mấu chôt của FPT va những nhân tô ảnh hương
đến FPT trong tương lai.

-

Hiểu rõ vai trò, vị trí các sản phâm va công nghệ của FPT trên thị trương.

-

Dự trù được công việc trong 12-18 tháng tới, dự báo được các xu hướng đông thơi xây
dựng được những chiến lược phù hợp cho FPT để tân dụng triệt để các cơ hội kinh
doanh.

-

Co nhân định một cách sâu săc các điểm yếu điểm mạnh của FPT va nguy cơ đe dọa từ
đôi thủ cạnh tranh cung như những cơ hội tiềm tang từ môi trương bên ngoai.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

-

Co những suy xet thấu đáo va bao quát về tất cả các yếu tô ảnh hương đến thanh công
của FPT 

-

Xây dựng được những chiến lược dai hạn nhăm khai thác triệt để các thế mạnh va củng
cô được vị thế của FPT trên thị trương.

-

Dự trù trước được công việc trên 18 tháng, xây dựng các chiến lược tạo lâp, xâm nhâm,
bảo vệ thị trương nhăm phát triển va duy tri vị trí cạnh tranh của FPT.

-

Thương xuyên đưa ra những lơi khuyên co giá trị cho cấp lanh đạo về những thách
thức, những vấn đề chiến lược có độ phức tạp cao.

Tuy nhiên, quá chú trọng đến kỹ năng này có thể dẫn đến những kết quả không mong muốn
sau: Không coi trọng những chi tiết hàng ngày; Phức  tạp hóa các kế hoạch do đưa ra quá
nhiều các tình huống bất ngờ; Quá chú trọng đến vấn đề kinh doanh và chiến lược mà bỏ qua
những vấn đề trong mối quan hệ với nhân viên và đồng nghiệp; Có thể bỏ sót những nhân viên
có tài; có thể bị xem là quá lý thuyết và không có khả năng giao tiếp với những người có nhiều
chiến thuật, mưu mẹo.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần suy ngẫm thường xuyên 

Tư duy chiến lược (Strategic Thinking)

2

background image

 Ai sẽ là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi trong 5-10 năm nữa?

 Nhân loại sẽ sử dụng công nghệ thông tin như thế nào trong  thế kỷ tới?

 Những công nghệ thông tin mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường của chúng tôi?

 Những khám phá hoặc khuynh hướng nào trong các lĩnh vực khác sẽ ảnh hưởng tới công

nghệ thông tin?

 Chúng tôi có thể thiết kế sự thay đổi ngành như thế nào?

 Luật pháp Việt Nam có ảnh hưởng gì tới công việc kinh doanh tại các thị trường nước

ngoài của chúng tôi.

 Chính sách đối ngoại của Việt Nam có ảnh hưởng gì tới công việc kinh doanh ở nước ngoài

của chúng tôi

 Những biến động về kinh tế, chính trị ở các nơi khác trên thế giới có ảnh hưởng như thế

nào đến công việc kinh doanh của chúng tôi?

 Lần cuối cùng tôi biến tầm nhìn chiến lược của chúng tôi thành hiện thực là khi nào?

 Khi nào máy vi tinh có thể suy nghĩ một cách sáng tạo và công ty tôi sẽ tận dụng công nghệ

đó như thế nào?

 Chúng tôi nên cộng tác với ai để tăng lợi thế cạnh tranh của mình?

 Hợp tác với cấp trên của bạn để kết nối các vấn đề kinh doanh của nhóm bạn. Đề nghị ông

ta đóng vai trò người bác bỏ những luận đề, giả thuyết bạn đưa ra. Xin ý kiến nhận xét về

trình độ hiểu biết những xu hướng kinh doanh và dấu hiệu tiềm ẩn mang tính toàn cầu của

bạn.

 Nghiên cứu một đối thủ cạnh tranh quan trọng. Mua sản phẩm của họ. Nghiên cứu những

đặc trưng của sản phẩm và cách công ty đó định vị sản phẩm của họ. Trình bày những đề

nghị ứng phó với đối thủ cạnh tranh đó tại một cuộc họp nhân viên.

 Thu thập những dữ liệu chính xác và cập nhật về khách hàng của bạn (VD: từ bộ phận

Marketing, từ những tạp chí PC,…) xem họ cần gì và yêu cầu gì, phản ứng của họ đối với

sản phẩm của công ty. Phân tích những gì mà các đối thủ cạnh tranh đang tiến hành đẻ đáp

ứng nhu cầu của khách hàng. Suy nghĩ xem làm thế nào để công ty có được vị trí dẫn đầu

trên thị trường.

 Suy nghĩ về những gì mà các đơn vị kinh doanh khác trong công ty đang làm và làm thế

nào để học có thể thu được lợi ích từ những cuộc thảo luận về những giải pháp và công

nghệ trùng lập.

Tư duy chiến lược (Strategic Thinking)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực tư duy của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
460
0 trang
0
529
0 trang
0
487
0 trang
0
524
0 trang
0
457

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2825
1 tài liệu
0
816
8 tài liệu
0
4794
1 tài liệu
0
815
6 tài liệu
0
3561

Bộ tài liệu liên quan

17/09/2018
5 tài liệu
0
2825
17/09/2018
1 tài liệu
0
816
17/09/2018
8 tài liệu
0
4794
17/09/2018
1 tài liệu
0
815
17/09/2018
6 tài liệu
0
3561