Tài liệu

Từ điển năng lực phẩm chất 1

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

Sưu tầm và giới thiệu: Ngô Quý Nhâm , Chuyên gia tư vấn Chiến lược, Cơ cấu tổ chức và Hệ thống quản lý nhân sự 

Mobile: 0904063835 - Email: quynham@gmail.com - website: www.triviet.wordpress.com

#

Năng lực

Cấp độ

Cấp độ 1: Nhận biết được thay đổi sẽ ảnh hưởng đến công việc như thế nào
  Chấp nhận sự thay đổi
  Tìm kiếm sự rõ ràng khi đối diện với tính nhiều mặt hay tính không chắc chắn 
  Chứng tỏ sự sẵn sàng khi bắt đầu một phương pháp mới
  Tạm dừng việc bao biện; suy nghĩ trước khi hành động
  Thừa nhận giá trị những đóng góp của người khác bất kể điều đó được thể hiện như thế nào 

Cấp độ 2: Thích ứng công việc theo tình huống
  Điều chỉnh phương pháp cá nhân thích ứng với yêu cầu của những tình huống mới hoặc khác nhau
  Tìm kiếm những hướng dẫn giúp điểu chỉnh phương pháp cá nhân cho thích ứng với yêu cầu của những tình huống mới hoặc khác nhau

Cấp độ 3: Thích ứng với nhiều thay đổi khác nhau 
  Điều chỉnh để thích ứng với những ý kiến và sáng kiến mới trong rất nhiều vấn đề và tình huống khác nhau. 
  Chuyển đổi những ưu tiên, thay đổi phong cách và đáp ứng được các phương pháp mới cần phải để đối phó với những yêu cầu mới hay 
luôn thay đổi. 
Cấp độ 4: Thích ứng với các thay đổi mang tính chất thường xuyên, lớn và phức tạp
  Công khai hỗ trợ và thích ứng với những thay đổi lớn, cốt yếu để thể hiện những cam kết cải tiến cách thức vận hành công việc ở hiện tại

  Tìm kiếm cơ hội thay đổi để đạt được những cải tiến trong quy trình và hệ thống công vi

ệc .v.v... 

  Duy trì được sự điềm tĩnh và thể hiện được khả năng tự kiểm soát khi đối diện với những thách thức và thay đổi

.

Cấp 5: Thích ứng với chiến lược của tổ chức 
  Tiên liệu trước thay đổi và đảm bảo sự thích nghi trên diện rộng và lâu dài trong toàn tổ chức để trả lời các yêu cầu từ hoàn cảnh. 
  Thực hiện hiệu quả các thay đổi mang tính liên tục, nhiều mặt, nhiều thời điểm và rất thiếu trật tự/
  Luôn sẵn sàng khi luân chuyển giải quyết các vấn đề mang tính chiến lược và các vấn để nhỏ then chốt. 

ĐNNH NGHĨA NĂNG LỰC PHẨM CHẤT

Thích ứng:  
Điều chỉnh 
cách thức 
hành xử để 
làm việc một 
cách hiệu 
quả và hiệu 
năng khi có 
thông tin 
mới, tình 
huống thay 
đổi 
hay/hoặc 
trong một 
môi trường 
khác. 

1

background image

Cấp độ 1: Đánh giá và giám sát bản thân để đảm nảo hiệu quả cá nhân.
  Liên tục tự đánh giá và tìm kiếm những đóng góp từ xung quanh để nhận ra những ưu điểm và hạn chế của mình cũng như  cách thức cải 
thiện. 
  Theo đuổi các cơ hội học hỏi và chương trình phát triển. 

Cấp độ 2: Hướng tới nâng cao hiệu quả cá nhân trong công việc hiện tại
  Thử nghiệm các phương pháp mới để tối đa hóa việc học hỏi trong hoàn cảnh hiện tại. 
  Tận dụng các cơ hội học hỏi (ví dụ các khóa học, quan sát người khác, tiếp nhận nhiệm vụ mới. v.v...)
  Tích hợpnhững điều học hỏi được vào cách thức làm việc

Cấp độ 3: Tìm kiếm cơ hội học hỏi những cái cao hơn yêu cầu hiện tại
  Đặt ra mục tiêu thách thức và các tiêu chuNn hoàn thiện bản thân cao hơn yêu cầu công việc hiện tại. 
  Chủ động theo đuổi việc phát triển cá nhân một cách không ngừng (kỹ thuật và nhân cách). 
  Tiếp nhận các nhiệm vụ được giao để kiểm nghiệm khả năng thực sự. 

Cấp độ 4: Đồng hàng phát triển cá nhân với mục tiêu của tổ chức
  Thiết kế mục tiêu học tập cá nhân dựa trên nhu cầu thiết thực của công việc và nghiệp vụ liên quan. 
Sử dụng thay đổi tổ chức như một cơ hội để phát triển kỹ năng và kiến thức mới

Cấp độ 5: Đồng hàng học hỏi cá nhân với thay đổi tương lai trong chiến lược của tổ chức
  Nh ận diện các năng lực và chuyên môn tương lai mà tổ chức cần phải có từ đó phát triển và theo đuổi các kế hoạch họp tập một cách 
trình tự.
Liên tục rà soát môi trường xung quanh để theo kịp với sự phát triển ngày càng lớn mạnh trong bối cảnh công việc luôn rộng mở. 

Cấp độ 1: Nghe và trình bày thông tin một cách rõ ràng
  ChuNn bị sẵn sàng và khích lệ người khác bắt đầu cuộc giai tiếp. 
  Lắng nghe một cách chủ động và có chủ đích mà không cần ngắt lời. 
  Kiểm tra mức độ thấu hiểu nội dung giao tiếp (ví dụ nhắc lại hay diễn giải, đặt ra các câu hỏi phụ).
  Trình bày thông tin thích hợp một cách rõ ràng và súc tích, gồm cả nói và viết. 

Học hỏi 
không 
ngừng:  
 
Nhận diện 
và chú tâm 
vào những 
ưu điểm và 
hạn chế, 
nhu cầu 
phát triển 
và hoàn 
cảnh thay 
đổi để nâng 
cao giá trị 
cho bản 
thân và 
thành quả 
cho tổ chức.

2

background image

Cấp độ 2: Thúc đẩy giao tiếp hai chiều
  Mở ra các bình luận và phản hồi  về những vấn đề đã trình bày. 
  Duy trì tính mở liên tục và nhất quán trong giao tiếp với người khác. 
  Thảo luận cởi mở và có tính chất xây dựng về các hướng hiểu khác có thể dẫn tới sự hiểu không đúng vấn đề. 
  Truyền đạt các quyết định hay đề xuất có thể gây phản ứng tiêu cực một cách tế nhị và khéo léo. 
  Truyền đạt các thông điêp kèm theo các dữ liệu, thông tin, ví dụ hay thuyết minh liên quan.

Cấp độ 3: Thích ứng với cách giao tiếp của người khác 
  Thích ứng nội dung, phong cách, âm điệu và phương tiện giao tiếp để trình bày phù hợp với ngôn ngữ, hoàn cảnh văn hóa và mức độ hiểu 
biết của người nghe. 
  Tính đến hướng giao tiếp của những người khác khi giao tiếp, đàm phán hay thuyết phục (ví dụ trình bày lợi ích chung của các bên).
  Phản hồi và thảo luận các câu hỏi/vấn đề một cách dễ hiểu, không bảo thủ và vẫn giữ được lòng tự trọng của người khác.
  Lường trước những phản ứng có thể và điều chỉnh giao tiếp cho thích ứng. 

Cấp độ 4: Giao tiếp những vấn đề phức tạp
  Xử lý các câu hỏi phức tạp ngay cùng một thời điểm (ví dụ câu hỏi từ các nhà chức trách, từ các nhóm quan tâm đặc biệt hay từ các 
phương tiện thông tin đại chúng). 
  Giao tiếp các vấn đề phức tạp một cách rõ ràng và tin cậy với các đối tượng nghe khác nhau. 
  Sử dụng các hệ thống thông tin, phương pháp, chiến thuật khác nhau để thúc đNy đàm thoại và chi sẻ hiểu biết. 
  Truyền đạt các thông điệp khó, chưa phổ biến một cách rõ ràng, tế nhị và khéo léo

Cấp độ 5: Giao tiếp một cách chiến lược
  Giao tiếp một cách chiến lược để đạt được các mục tiêu cụ thể (ví dụ coi mỗi khía cạnh của vấn đề như một thông điệp tối ưu khi trình 
bày, lựa chọn thời điểm thích hợp hay dùng diễn đàn). 
  Nh ận diện và diễn đạt được các chính sách và thủ tục phòng ban cho các cán bộ cao cấp, ngang hàng hoặc cấp dưới. 
  Nh ận ra được thành công và cơ hội cải thiện. 

Giao tiếp 
Nghe và 
giao tiếp với 
người khác 
một cách 
hiệu quả 
thúc đẩy 
cuộc giao 
tiếp theo 
hướng cởi 
mở

3

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
3054
10 tài liệu
0
8566
3 tài liệu
0
2785
3 tài liệu
0
1849
2 tài liệu
0
1619
1 tài liệu
0
1133

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3054
09/10/2018
10 tài liệu
0
8566
09/10/2018
3 tài liệu
0
2785
09/10/2018
3 tài liệu
0
1849
09/10/2018
2 tài liệu
0
1619
09/10/2018
1 tài liệu
0
1133
09/10/2018
3 tài liệu
0
2344