Tài liệu

Từ điển năng lực chung

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                         

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

NĂNG LỰC CHUNG

GIAO TIẾP (NÓI) 
Định nghĩa: Khả năng trao đổi thông tin một cách rõ ràng, và hiểu được thông tin qua lời nói hoặc cử chỉ từ 
người đối diện. 
Mức độ 1 

 Diễn đạt ý kiến chính xác, ngắn gọn và rõ ràng. 
 Người nghe có thể hiểu được nội dung cuộc nói chuyện một cách rõ ràng. 

Mức độ 2 

 Diễn đạt ý kiến bằng lời nói kết hợp với cử chỉ phù hợp với nội dung cuộc nói chuyện. 
 Kỹ năng nghe tốt (Nghe tham gia, nghe khuyến khích, nghe phản hồi).

Mức độ 3 

 Giao tiếp với nhân viên các bộ phận khác chính xác, rõ ràng và dễ hiểu. 
 Sử dụng những ví dụ cụ thể để minh hoa trong khi giao tiếp 
 Kỹ năng nghe tốt (Nghe tích cực). 

Mức độ 4 

 Trình bày hoặc thuyết trình được trong cuộc họp. 
 Nội dung trình bày được sắp xếp hợp lý, chính xác, rõ ràng và dễ hiểu. 
 Đặt câu hỏi để khuyến khích người nghe phản hồi. 

Mức độ 5 

 Diễn đạt, trình bày quan điểm cá nhân cách tự tin, hiểu rõ vấn đề trình bày.
 Có khả năng thuyết phục được người nghe chấp nhận và hành động theo

GIAO TIẾP (VIẾT) 
Định nghĩa: Khả năng diễn đạt các vấn đề trong văn bản chính xác, rõ ràng, và hiệu quả.
Mức độ 1 

 Viết câu không bị sai lỗi chính tả hay ngữ pháp. 
 Điền thông tin và số liệu vào các mẫu biểu một cách đầy đủ, hợp lý và rõ ràng. 

Mức độ 2 

 Soạn các báo cáo phù hợp với các mẫu tài liệu được thiết kế sẵn. 
 Có khả năng đưa ra ý kiến hoặc nhận xét đơn giản của chính mình. 

Mức độ 3 

 Soạn văn bản hợp lý với nội dung được sắp xếp mạch lạc. 
 Văn phong phù hợp với ngữ cảnh văn bản. 

Mức độ 4 

 Có khả năng soạn văn bản mà không có mẫu có sẵn (Công văn, giấy tờ, hợp đồng). 
 Có khả năng đưa ra những đánh giá, xem xét, tranh luận vấn đề. 
 Văn phong phù hợp, người đối thoại hiểu được vấn đề cách dễ dàng. 

Mức độ 5 

 Có khả năng soạn thảo những tài liệu phức tạp (Hồ sơ dự án, quy định, chính sách, chiến 

lược...)

 Văn phong phù hợp với công văn được soạn thảo nhằm đạt được kết quả mong muốn. 
 Cấu trúc văn bản hợp lý. 
 Văn bản / hồ sơ được soạn theo phong cách thích hợp.

TỔ CHỨC  / HOẠCH ĐỊNH CÁ NHÂN 
Định nghĩa: Khả năng tổ chức, sắp xếp các công việc cá nhân hoặc trong bộ phận với thời gian và nguồn lực cho
phép nhằm đạt được mục tiêu. 
Mức độ 1 

 Có khả năng vạch ra kế hoạch làm việc ngày, tuần.
 Theo dõi, thực hiện và hoàn thành kế hoạch đúng thời hạn. 

Mức độ 2 

 Vạch ra kế hoạch cá nhân hàng tháng theo mục tiêu trong bộ phận dưới sự giám sát hỗ trợ 

thường xuyên của cấp trên.

 Nhận diện và đề xuất các nguồn lực cần thiết cho việc triển khai kế hoạch.
 Theo dõi, giám sát tiến trình thực hiện kế hoạch theo lịch trình thời gian và mục tiêu đã 

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                         

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

định. 

Mức độ 3 

 Triển khai kế hoạch cá nhân theo mục tiêu của bộ phận trong thời hạn từ 3 đến 6 tháng
 Nhận diện và đề xuất các nguồn lực cần thiết để hoàn thành kế hoạch.
 Độc lập theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch để hoàn thành đúng thời hạn và đạt được

mục tiêu đã định. 

Mức độ 4 

 Triển khai một cách tích cực kế hoạch hàng năm của cá nhân hoặc bộ phận. 
 Nhận diện và đề xuất các nguồn lực cần thiết để hoàn thành kế hoạch. 
 Độc lập theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch để hoàn thành đúng thời hạn và đạt được

mục tiêu đã định. 

Mức độ 5 

 Độc lập trong triển khai kế hoạch cá nhân / bộ phận cho chiến lược lâu dài. 
 Nhận diện và đề xuất các nguồn lực cần thiết để hoàn thành kế hoạch.
 Độc lập theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch để hoàn thành đúng thời hạn và đạt được

mục tiêu đã định. 

 Sắp xếp và xây dựng cơ cấu tổ chức bộ phận nhằm đạt được mục tiêu chiến lược kinh 

doanh. 

 Thiết lập được ngân sách thực hiện của bộ phận / công ty. 

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
Định nghĩa: Khả năng dự đoán, xác định các vấn đề đang phát sinh làm ảnh hưởng đến kết quả, đánh giá mức 
độ nghiêm trọng củavấn đề và đề xuất các giải pháp để xử lý hoặc ngăn ngừa chúng. 
Mức độ  1

 Xác định được nguyên nhân và bản chất thực sự của vấn đề.
 Đưa ra được giải pháp để giải quyết vấn đề.

Mức độ  2

 Có thể phân tích được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. 
 Đề xuất một vài sáng kiến / giải pháp nhằm giải quyết vấn đề. 

Mức độ  3

 Đề xuất một vài sáng kiến / giải pháp nhằm giải quyết vấn đề, phân tích được ưu khuyết 

điểm của giải pháp. 

 Đề xuất được giải pháp tối ưu. 

Mức độ  4

 Ra quyết định chọn giải pháp tối ưu cho việc giải quyết vấn đề. 
 Thực hiện một cách cương quyết giải pháp đã chọn. 
 Đánh giá, tổng kết việc thử nghiệm từ kết quả cho việc cải thiện năng lực giải quyết vấn đề. 

Mức độ  5

 Xác định những nguy cơ tiềm tàng nguồn gốc của vấn đề. 
 Triển khai  kế hoạch ngăn ngừa cho các nguy cơ tương tự
 Tham khảo cách giải quyết vấn đề từ đồng nghiệp trong và ngoài công ty. 

TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI 
Định nghĩa: Khả năng hiểu được tinh thần đồng đội là gì, xác định được hiện trạng của đội, và phối hợp với các 
thành viên khác trong nhóm nhằm đạt mục tiêu. 
Mức độ 1

 Tham gia một cách tích cực vào các hoạt động của đội.
 Chủ động trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ để hoàn thành công việc được giao.

Mức độ 2

 Khuyến khích các thành viên trong đội cùng tham gia vào các hoạt động của đội.
 Sẵn sàng hỗ trợ các thành viên trong đội để họ hoàn thành công việc của mình.

Mức độ 3

 Tham gia tích cực vào các hoạt động và công việc để đạt được mục tiêu của đội.
 Sẵn sàng hỗ trợ các thành viên trong đội để họ hoàn thành công việc của mình, đạt được chỉ

tiêu. 

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                         

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

 Phân công công việc cho các thành viên trong đội một cách có hiệu quả.

Mức độ 4

 Đóng góp vào các hoạt động và công việc trong nhóm.
 Sẵn sàng hỗ trợ các thành viên trong nhóm để họ hoàn thành công việc của mình, đạt được 

chỉ tiêu.

 Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm một cách có hiệu quả.

Mức độ 5

 Có thể kết nối các thành viên từ những nhóm khác, làm việc cùng nhau để đạt được mục 

tiêu chung của tổ chức.

NĂNG LỰC QUẢN LÝ

PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN 
Định nghĩa: Khả năng xác định các kỹ năng tiêu chuẩn cho mỗi vị trí công việc, chỉ đạo việc đánh giá kỹ năng
của nhân viên, định nghĩa mục tiêu đào tạo và phát triển nghề nghiệp, và hợp nhất tất cả các giải pháp / kế hoạch
đào tạo và phát triển. 
Mức độ 1 

 Có khả năng đánh giá các kỹ năng của nhân viện theo các tiêu chí đã đề ra, nhưng không

chỉ ra được các yêu cầu đào tạo cụ thể nhằm đáp ứng các yêu cầu công việc. 

Mức độ 2 

 Có khả năng đưa ra các yêu cầu đào tạo cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và đề xuất

áp dụng cho nhân viên. 

Mức độ 3 

 Có khả năng xây dựng các kỹ năng tiêu chuẩn, định nghĩa mục tiêu đào tạo cho nhân viên

nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, mục tiêu phát triển từng bộ phận / công ty, và sắp xếp nội
dung của chương trình đào tạo.

Mức độ 4 

 Hợp nhất kế hoạch sau đào tạo, giám sát việc thực hiện, và đánh giá các kỹ năng mà nhân

viên đã được đào tạo, và lập kế hoạch hành động cho nhân viên. 

Mức độ 5 

 Có khả năng đánh giá năng lực phát triển nghề nghiệp của nhân viên, giúp nhân viên nhận

ra được mục tiêu phát triển; hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển nghề
nghiệp theo mục tiêu và điều kiện của bộ phận / công ty.

XỬ LÝ KỶ LUẬT 
Định nghĩa: Khả năng chọn, áp dụng các quy định và biện pháp xử lý kỷ luật thích hợp nhằm xử lý kỷ luật nhân
viên theo quy định của công ty, và thực hiện việc xử lý kỷ luật một cách công minh, thuyết phục.
Mức độ 1 

 Có khả năng thực hiện các biện pháp kỷ luật ở mức độ cảnh cáo miệng (nhắc nhở), đạt được

sự đồng tình của nhân viên để họ không tiếp tục mắc phải sai phạm và cảnh báo sẽ có biện
pháp kỷ luật cao hơn đối với bất kỳ việc sai phạm nào tiếp theo. 

Mức độ 2 

Có khả năng thực hiện các biện pháp xử lý kỷ luật ở mức độ cảnh cáo bằng văn bản đối với
nhân viên, đạt được sự đồng tình của nhân viên để họ không tiếp tục mắc phải sai phạm và
cảnh báo sẽ có biện pháp kỷ luật cao hơn đối với bất kỳ việc sai phạm nào tiếp theo.

Mức độ 3 

 Có khả năng thực hiện các biện pháp xử lý kỷ luật ở mức độ cảnh cáo lần cuối cùng hoặc

thuyên chuyển công tác với mức lương thấp hơn đối với nhân viên, đạt được sự đồng tình
của nhân viên để họ không tiếp tục mắc phải sai phạm và cảnh báo sẽ có biện pháp kỷ luật
cao hơn đối với bất kỳ việc sai phạm nào tiếp theo.

Mức độ 4 

 Có khả năng thục hiện các biện pháp kỷ luật ở mức độ sa thải đối với nhân viên theo luật

định và theo quy định của công ty.

Mức độ 5 

 Có khả năng thực hiện tất cả các biện pháp xử lý kỷ luật, nhận ra được lý do, những thiếu

sót trong việc quản lý dẫn đến vi phạm kỷ luật, và đề xuất các giải pháp, quy chế, và các
chính sách nhằm ngăn ngừa các sai phạm tái diễn. 

RA QUYẾT ĐỊNH 

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
3054
10 tài liệu
0
8567
3 tài liệu
0
2785
3 tài liệu
0
1850
2 tài liệu
0
1619
6 tài liệu
0
3968
1 tài liệu
0
1133

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3054
09/10/2018
10 tài liệu
0
8567
09/10/2018
3 tài liệu
0
2785
09/10/2018
3 tài liệu
0
1850
09/10/2018
2 tài liệu
0
1619
09/10/2018
6 tài liệu
0
3968
09/10/2018
1 tài liệu
0
1133