Tài liệu

Tu dien nang luc chung (Công ty thương mại)

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

BỘ TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC CHUNG

I.

Nhóm năng lực TỐ CHẤT:

Stt

Tên

năng

lực

Cấp

độ

Khái niệm/diễn giải

1

Ngoại 
hình, 
tác 
phong

Là chuẩn mực về ngoại hình, tác phong nhằm tạo sự thu hút, thể hiện sự chuyên nghiệp về các khía cạnh:
• 
Trang phục, hình thể bên ngoài
• Giọng nói
• Hành vi ứng xử 
• Sắc thái

1

Hình thể bình thường. Trang phục phù hợp, gọn gàng sạch sẽ. 

2

Ngoại hình tự tin, lịch sự. Giọng nói dễ nghe.

3

Thể hiện sự chuyên nghiệp trong quan hệ công tác.

4

Ngoại hình thu hút. Giọng nói truyền cảm. 

5

Thần sắc cao, thể chất lành mạnh, trí tuệ minh mẫn. Tăng hiệu quả truyền đạt

2

Thông

minh,

sáng tạo

Có nhiều cách tiếp cận mới trong việc đặt vấn đề, khai thác các khả năng có thể và vượt qua thách thức với
những ý tưởng và giải pháp sáng tạo, sử dụng trực giác, thực nghiệm và quan điểm mới.

1

Có tinh thần học hỏi, thừa nhận kiến thức mới, phương thức làm việc mới.
Nhận ra khi nào cách tiếp cận mới là cần thiết; hợp nhất thông tin nhanh chóng trong lúc xem xét
các lựa chọn khác nhau.

2

Khả năng tìm hiểu kiến thức, phương thức làm việc tiến tiến sau khi được hướng dẫn và vận dụng
trong thực tế.
Phân tích được điểm mạnh và hạn chế của các giải pháp mới. 
Nhận diện các giải pháp tối ưu sau khi cân đo đong đếm các ưu và nhược điểm của các các giải pháp
khác nhau. 

3

Khả năng xây dựng các biện pháp bổ sung nhằm hợp lý và nâng cao hiệu quả của kiến thức mới,
phương pháp mới khi áp dụng thực tế.
Sử dụng các giải pháp một cách sáng tạo để giải quyết vấn đề. Nhìn nhận có tác động lâu dài của các
giải pháp tiềm năng.

4

Có những sáng kiến cải tiến công tác.
Hợp nhất và tổng hợp các khái niệm liên quan vào một giải pháp mới mà trước đó chưa từng có trải
nghiệm.
Nhận diện các giải pháp linh hoạt và thích ứng được thực tiễn.

5

Luôn đưa ra ý tưởng sáng tạo và ứng dụng được vào công việc thực tế, đạt được hiệu quả cao trong
phạm vi toàn Công ty.
 Phát triển môi trường giúp nuôi dưỡng suy nghĩ sáng tạo, cách đặt vấn đề và thực nghiệm. 
Khuyến khích các thách thức cho các cách tiếp cận mới và các thực nghiệm để tối đa hóa tiềm năng
của sáng tạo.

3

Tự chủ,

bình
tĩnh,

Là khi đứng trước tình thế dễ làm mất tự chủ nhưng không bối rối, mà làm chủ được tình cảm, hành động
của mình nhằm có quyết định phù hợp, mang lại hiệu quả cao.

1

Có biểu hiện sự lúng túng, mất tự chủ khi giải quyết công việc.

2

Làm chủ được tình cảm và hành động của bản thân trong giải quyết công việc ít phức tạp và ít thử
thách.  

3

Làm chủ được tình cảm và hành động của bản thân trong giải quyết công việc tương đối phức tạp và
thử thách ở mức trung bình nhưng không thường xuyên.

4

Thường xuyên làm chủ được tình cảm và hành động của bản thân trong giải quyết công việc phức
tạp và thử thách ở mức trung bình. 

5

Luôn luôn làm chủ được tình cảm và hành động của bản thân trong giải quyết công việc rất phức tạp
và thử thách  cao.

background image

II. Nhóm năng lực KIẾN THỨC:

Stt

Tên

năng

lực

Cấp

độ

Khái niệm/diễn giải

1

Kiến

thức về

Công

ty.

Sự hiểu biết về tầm nhìn, sứ mạng, ngành nghề, chiến lược, chính sách nhân sự, văn hóa Công ty, quy chế,
quy định, quy trình…của Công ty nhằm hiểu rõ vai trò vị trí đảm nhận và cách phối hợp thực hiện nhiệm vụ
được giao.

1

Biết và trình bày (nói) được nội dung cơ bản về tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược, đặc thù sản xuất
kinh doanh, chính sách nhân sự, văn hóa Công ty, quy chế, quy định, quy trình…của Công ty liên
quan đến công việc chuyên môn phụ trách.

2

Hiểu và diễn giải về tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược, đặc thù sản xuất kinh doanh, chính sách nhân
sự, văn hóa Công ty, quy chế, quy định, quy trình…của Công ty liên quan đến công việc chuyên
môn phụ trách.

3

Xác định vai trò của vị trí để cùng thực hiện các nội dung tại tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược, đặc thù
sản xuất kinh doanh, chính sách nhân sự, văn hóa Công ty, quy chế, quy định, quy trình…của Công
ty liên quan đến công việc chuyên môn phụ trách.

4

Hiểu biết sâu sắc và hoàn toàn ý thức về tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược, đặc thù sản xuất kinh
doanh, chính sách nhân sự, văn hóa Công ty, quy chế, quy định, quy trình … của Công ty liên quan
đến công việc chuyên môn phụ trách

.

5

Hiểu biết sâu sắc và hoàn toàn ý thức về  tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược, đặc thù sản xuất kinh
doanh,  chính sách nhân sự, văn hóa Công ty, quy chế, quy định, quy trình…của Công ty liên quan
đến công việc chuyên môn phụ trách.
Hiểu biết cả các lĩnh vực có liên quan của bộ phận khác.

2

Kiến

thức về
kinh tế,

chính

trị,  xã

hội,

pháp

luật.

Sự hiểu biết về các lĩnh vực như: kinh tế thị trường, xu hướng xã hội, văn hóa, truyền thống, phong tục tập
quán,  …nhằm hỗ trợ công tác quản lý, quan hệ trong công tác.

1

Biết cơ bản về các vấn đề kinh tế xã hội liên quan đến công việc chuyên môn phụ trách.

2

Có hiểu về các vấn đề kinh tế xã hội liên quan đến công việc chuyên môn phụ trách.

3

Hiểu biết đầy đủ về các vấn đề kinh tế xã hội liên quan đến công việc chuyên môn phụ trách.

4

Hiểu biết sâu rộng về các vấn đề kinh tế xã hội liên quan đến công việc chuyên môn phụ trách.

5

Hiểu biết sâu rộng về các vấn đề kinh tế xã hội liên quan đến công việc chuyên môn phụ trách và
các vấn đề kinh tế xã hội liên quan đến các lĩnh vực có liên quan của bộ phận khác.

3

Kiến

thức

chuyên

môn.

Sự hiểu biết về các nghiệp vụ chuyên môn như: Kinh doanh, tài chính, kế toán, đầu tư, chứng khoán, dự án,
du lịch, nhân sự, pháp luật, hành chính,  …nhằm đủ khả năng tiếp cận, xác định phương pháp thực hiện
công việc.

1

Biết cơ bản về nghiêp vụ chuyên môn phụ trách.

2

Có hiểu về nghiêp vụ chuyên môn phụ trách và có thể phân tích, nhận biết cơ bản các vấn đề đó.

3

Hiểu biết đầy đủ về công việc chuyên môn phụ trách và có thể đưa ra các giải pháp để giải quyết các
vấn đề trong công việc phụ trách.

4

Hiểu biết sâu rộng về công việc chuyên môn phụ trách và giải quyết các vấn đề liên quan của bộ
phận khác.

5

Hiểu biết sâu rộng về công việc và các lĩnh vực có liên quan về công việc chuyên môn phụ trách và
có thể xử lý được các công việc liên quan đến các vấn đề của bộ phận.

III. Nhóm năng lực KỸ NĂNG:

Stt

Tên

năng

lực

Cấp

độ

Khái niệm/diễn giải

1

Kỹ năng

lãnh
đạo,

quản lý

Bao gồm các kỹ năng hoạch chiến lược, kỹ năng xây dựng dựng đội ngũ, kỹ năng quản trị sự thay đổi, kỹ 
năng tổ chức, kỹ năng phân công phân nhiệm, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng đốn đốc giám sát, kỹ năng 
đánh giá và động viên …nhằm xây dựng chiến lược, nguồn nhân lực, hệ thống quản trị và văn hóa phù hợp 
để thực hiện sứ mạng.

1

Xây dựng được  tầm nhìn  mà doanh nghiệp có thể đạt được trong 01 năm. Đưa ra được phương
hướng, tổ chức và tập hợp sức mạnh từ các thành viên riêng lẻ trong doanh nghiệp thành một khối
thống nhất, để thực hiện tầm nhìn đề ra. Khuyến khích, động viên mọi ngươi phát huy hết khả năng
của mình, cùng làm việc với họ để đạt được mục tiêu.

background image

2

Xây dựng được tầm nhìn mà doanh nghiệp có thể đạt được dưới 3 năm. Đưa ra được phương hướng,
tổ chức và tập hợp sức mạnh từ các thành viên riêng lẻ trong doanh nghiệp thành một khối thống
nhất, để thực hiện tầm nhìn đề ra. Có hướng tới sự đổi mới khi cần thiết. Khuyến khích, động viên
mọi ngươi phát huy hết khả năng của mình, cùng làm việc với họ để đạt được mục tiêu.

3

Xây dựng được tầm nhìn mà doanh nghiệp có thể đạt được dưới 5 năm. Đưa ra được phương hướng,
tổ chức và tập hợp sức mạnh từ các thành viên riêng lẻ trong doanh nghiệp thành một khối thống
nhất, để thực hiện tầm nhìn đề ra. Có hướng tới sự đổi mới khi cần thiết . Tập hợp được quanh mình
những con người tài năng, lãnh đạo họ thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp. Khuyến khích,
động viên mọi ngươi phát huy hết khả năng của mình, cùng làm việc với họ để đạt được mục tiêu.

4

Xây dựng được  tầm nhìn  mà doanh nghiệp có thể đạt được dưới 10 năm. Đưa ra được phương
hướng, tổ chức và tập hợp sức mạnh từ các thành viên riêng lẻ trong doanh nghiệp thành một khối
thống nhất, để thực hiện tầm nhìn đề ra. Có hướng tới sự đổi mới khi cần thiết.
Tập hợp được quanh mình những con người tài năng, lãnh đạo họ thực hiện mục tiêu chung của
doanh nghiệp.
Biết chia sẻ, truyền đạt tầm nhìn của mình tới tất cả mọi người trong doanh nghiệp và bằng nhiệt
huyết, uy tín của mình lôi kéo họ hành động để thực hiện tầm nhìn. Kết nối mọi người lại với nhau
thành một khối vững chắc. Khuyến khích, động viên mọi ngươi phát huy hết khả năng của mình,
cùng làm việc với họ để đạt được mục tiêu.

5

Xây dựng được  tầm nhìn  mà doanh nghiệp có thể đạt được trên 10 năm. Đưa ra được phương
hướng, tổ chức và tập hợp sức mạnh từ các thành viên riêng lẻ trong doanh nghiệp thành một khối
thống nhất, để thực hiện tầm nhìn đề ra. Có hướng tới sự đổi mới khi cần thiết.
Tập hợp được quanh mình những con người tài năng, lãnh đạo họ thực hiện mục tiêu chung của
doanh nghiệp.
Biết chia sẻ, truyền đạt tầm nhìn của mình tới tất cả mọi người trong doanh nghiệp và bằng nhiệt
huyết, uy tín của mình lôi kéo họ hành động để thực hiện tầm nhìn. Kết nối mọi người lại với nhau
thành một khối vững chắc. 
Xây dựng được một đội ngũ nhân viên tài năng, phát hiện ra khả năng của từng người, tạo điều kiện
cho khả năng đó được bộc lộ, phát triển. Tin tưởng và trao quyền cho cấp dưới, không nên quá chú
trọng giám sát họ, và không được rơi vào quản lý tiểu tiết. 
Xác lập được văn hóa doanh nghiệp và hướng mọi thành viên theo những giá trị văn hóa đó. Xây
dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp phong phú, nhiều giá trị, nhiều bản sắc nhằm gắn kết các
thành viên trong doanh nghiệp hướng tới các mục tiêu chung. Xác định môi trường làm việc phù
hợp để mọi thành viên có thể phát huy được hết khả năng của mình, xây dựng được những quy tắc
ứng xử giữa các cá nhân, giữa cấp trên – cấp dưới, bên trong – bên ngoài của công ty.

2

Kỹ năng

bổ trợ

Bao gồm các kỹ năng bổ trợ thực hiện tốt công việc phụ trách như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ
năng trình bày và soạn thảo văn bản, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao việc, kỹ năng giám sát, kỹ
năng động viên, kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng phân tích logic, …

1

Sử dụng được cơ bản một số kỹ năng bổ trợ để thực hiện tốt hơn công việc phụ trách.

2

Sử dụng được cơ bản nhiều kỹ năng bổ trợ để thực hiện tốt hơn công việc phụ trách.

3

Sử dụng các được hầu hết các kỹ năng bổ trợ ở mức trung bình để thực hiện tốt hơn công việc phụ
trách.

4

Sử dụng tất cả được các kỹ năng bổ trợ ở mức thành thạo để thực hiện tốt hơn công việc phụ trách
và có thể huấn luyện người khác sử dụng các kỹ năng bổ trợ đạt hiệu quả trung bình.

5

Sử dụng được tất cả các kỹ năng bổ trợ ở mức thành thạo để thực hiện tốt hơn công việc phụ trách
và có thể huấn luyện người khác sử dụng các kỹ năng bổ trợ đạt hiểu quả xuất sắc.

3

Kỹ năng
chuyên 
môn

Bao gồm các kỹ năng thực hiện công tác chuyên môn như kỹ năng bán hàng, kỹ năng phân tích báo cáo tài
chính, kỹ năng giám sát thi công, kỹ năng tuyển dụng, bảo vệ, lái xe,…nhằm tăng khả năng đáp ứng khối
lượng công  việc lớn, tạo chất lượng công việc cao.

1

Làm được những công việc đơn giản khi có người hướng dẫn, giám sát thuộc chuyên môn phụ trách.

2

Làm được những công việc đơn giản không cần có người hướng dẫn, giám sát thuộc chuyên môn
phụ trách.

3

Chủ động lập kế hoạch hành động và thực hiện công việc người hướng dẫn, giám sát thuộc chuyên
môn phụ trách.

4

Sử dụng thành thạo kỹ năng chuyên môn và có thể huấn luyện người khác thực hiện công việc hoàn
chỉnh và đạt hiệu quả trung bình thuộc chuyên môn phụ trách.

5

Sử dụng thành thạo kỹ năng chuyên môn và huấn luyện người khác thực hiện công việc hoàn chỉnh
và đạt hiểu quả xuất sắc thuộc chuyên môn phụ trách.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
7815