Tài liệu

TT21 - 22 09 2003 - Huong dan nghi dinh 44 ve Labour Contract

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Bộ Lao động - Thương binh   

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

                    và Xã hội

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số 21/2003/TT-BLĐTBXH     

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2003

Thông tư

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP

ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động 

Thi hành Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
(sau đây gọi tắt là Nghị định số 44/2003/NĐ-CP), sau khi có ý kiến tham gia của Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam và của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội hướng dẫn thi hành như sau:

I. hình thức, nội dung và loại hợp đồng lao động 

1. Hình thức hợp đồng lao động theo Điều 3 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được quy

định cụ thể như sau:

a. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ

đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng phải
ký kết bằng văn bản theo mẫu số 1 kèm theo Thông tư này. Người sử dụng lao động chuẩn bị
hợp đồng lao động theo mẫu quy định trên khổ giấy A4 và đóng dấu giáp lai giữa các trang
để sử dụng trong đơn vị.

Trường hợp một bên ký kết hợp đồng lao động là người nước ngoài thì nội dung hợp

đồng phải bằng tiếng Việt, sau phần tiếng Việt có thể thêm phần tiếng nước ngoài do hai bên
thoả thuận. Nội dung bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý.

Bản hợp đồng lao động có thể viết bằng bút mực các màu (trừ màu đỏ) hoặc đánh máy.
b. Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng hoặc hợp đồng lao động để giúp việc

gia đình hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động miệng, nhưng phải bảo đảm nội dung theo
quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ Luật lao động.

c. Hợp đồng lao động trong doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm

nghiệp có thể giảm bớt một số nội dung cho phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.

d. Ngoài hợp đồng lao động hai bên có thể ký hợp đồng trách nhiệm về tài sản được

giao.

2. Việc áp dụng các loại hợp đồng lao động theo Điều 4 của Nghị định số 44/2003/NĐ-

CP được quy định cụ thể như sau:

a. Người sử dụng lao động và người lao động căn cứ vào thời hạn của công việc để áp

dụng một trong các loại hợp đồng lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 4 của Nghị
định số 44/2003/NĐ-CP;

Riêng đối với người đã nghỉ hưu, hai bên được ký kết nhiều lần loại hợp đồng lao động

theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

background image

b. Hợp đồng lao động xác định thời hạn đã ký kết trước ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà

đến thời điểm đó đang còn hiệu lực thi hành, thì được tính là hợp đồng lao động thứ nhất để
áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 4 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP.

II. Giao kết, thay đổi nội dung hợp đồng lao động

1. Người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động theo Điều 5

của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP, được quy định cụ thể như sau:

- Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh

nghiệp, Luật Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là Tổng Giám đốc hoặc
Giám đốc doanh nghiệp;

- Đối với hợp tác xã là Chủ nhiệm hợp tác xã, đối với Liên hiệp hợp tác xã là Giám đốc

Liên hiệp hợp tác xã;

- Đối với các cơ quan, tổ chức, các chi nhánh, các văn phòng đại diện (gọi chung là tổ

chức) của quốc tế hoặc nước ngoài đóng tại Việt Nam là người đứng đầu tổ chức (Trưởng chi
nhánh, Trưởng văn phòng, Trưởng đại diện...).

- Đối với cá nhân, hộ gia đình là người trực tiếp sử dụng lao động.
Trường hợp những người có thẩm quyền không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì

có thể uỷ quyền cho người khác bằng văn bản, trừ trường hợp đã quy định về phân cấp quản
lý nhân sự. Riêng đối với người sử dụng lao động là cá nhân thì không được uỷ quyền.

2. Hợp đồng lao động ký với người đã nghỉ hưu đang hưởng bảo hiểm xã hội hàng

tháng và người làm việc có thời hạn dưới 03 tháng, thì ngoài tiền lương theo cấp bậc công
việc, người lao động còn được người sử dụng lao động thanh toán các khoản sau:

- Bảo hiểm xã hội 

 15%;

- Bảo hiểm y tế 

 2%;

- Nghỉ hàng năm 

 4%;

- Tiền tàu xe đi lại khi nghỉ phép do hai bên thoả thuận không thấp hơn 9%. 
Tỷ lệ % nêu trên được tính so với tiền lương theo hợp đồng lao động.
3. Thủ tục thay đổi nội dung hợp đồng lao động theo khoản 3 Điều 8 của Nghị định số

44/2003/NĐ-CP được tiến hành theo trình tự như sau:

- Bên đề xuất yêu cầu nêu nội dung thay đổi và thông báo cho bên kia biết bằng văn

bản.

- Bên nhận được văn bản yêu cầu phải chủ động gặp bên đề xuất để thoả thuận về nội

dung cần thay đổi, chậm nhất trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu;

- Trường hợp hai bên thỏa thuận được việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động, thì

tiết hành ký kết phụ lục hợp đồng lao động theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Trường hợp hai bên không thoả thuận được việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động,

thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết hoặc thoả thuận chấm dứt theo quy định
tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Lao động.

III - Chấm dứt hợp đồng lao động,

trợ cấp thôi việc và bồi thường chi phí đào tạo

background image

1. Thời gian báo trước để chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện như sau:
a. Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 36 của Bộ luật Lao động thì hai

bên không phải báo trước.

b. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 37 hoặc

Điều 38 của Bộ luật Lao động, thì bên có quyền đơn phương phải thực hiện việc báo trước
cho bên kia bằng văn bản. Số ngày báo trước của người lao động được quy định tại khoản 2,
khoản 3 Điều 37; của người sử dụng lao động tại khoản 3 Điều 38 của Bộ luật Lao động. Số
ngày báo trước là ngày làm việc. Riêng trường hợp người lao động bị kỷ luật sa thải thì
không phải báo trước.

2. Các trường hợp được trợ cấp thôi việc và không được trợ cấp thôi việc theo khoản 1

Điều 14 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

a. Các trường hợp được trợ cấp thôi việc:
- Người lao động chấm dứt hợp đồng theo Điều 36; Điều 37; các điểm a, c, d khoản 1

Điều 38; khoản 1 Điều 41; điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật lao động.

- Người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được tuyển dụng trước khi có

chế độ hợp đồng lao động, thì khi nghỉ việc được tính trợ cấp thôi việc như người đã ký hợp
đồng lao động.

- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

chấm dứt hoạt động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Lao động là các trường
hợp: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền quyết định giải thể, Toà án
tuyên bố phá sản, giấy phép hoạt động đã hết hạn, doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị cơ quan
có thẩm quyền rút giấy phép hoạt động hoặc thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.

b. Các trường hợp không được trợ cấp thôi việc:
- Người lao động bị sa thải theo điểm a và điểm b, khoản 1 Điều 85 củ Bộ luật lao

động.

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà vi phạm về lý do chấm

dứt hoặc thời hạn báo trước quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động.

- Người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại khoản

1 và khoản 2 Điều 145 của Bộ luật Lao động.

- Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 1 Điều 17 và Điều 31 của Bộ

Luật Lao động đã được hưởng trợ cấp mất việc làm.

3. Cách tính và chi trả tiền trợ cấp thôi việc được thực hiện như sau:
Công thức tính trợ cấp thôi việc ở từng doanh nghiệp:

Trong đó:

Trợ 
cấp 
thôi 
việc

Tổng thời 
gian làm 
việc tại 
doanh 
nghiệp

x

Tiền 
lương làm 
căn cứ 
trợ cấp 
thôi việc

x
c

1/2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
542
0 trang
0
386
0 trang
0
465

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1601
1 tài liệu
0
799
1 tài liệu
0
739
2 tài liệu
0
1120
1 tài liệu
0
758
1 tài liệu
0
761
2 tài liệu
0
1071
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
2303
2 tài liệu
0
1270
3 tài liệu
0
1588
1 tài liệu
0
713
10 tài liệu
0
4849
10 tài liệu
0
5008
10 tài liệu
0
5350
10 tài liệu
0
5958
5 tài liệu
0
2920

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1601
18/09/2018
1 tài liệu
0
799
18/09/2018
1 tài liệu
0
739
18/09/2018
2 tài liệu
0
1120
18/09/2018
1 tài liệu
0
758
18/09/2018
1 tài liệu
0
761
18/09/2018
2 tài liệu
0
1071
18/09/2018
1 tài liệu
0
774
18/09/2018
4 tài liệu
0
2303
18/09/2018
2 tài liệu
0
1270
18/09/2018
3 tài liệu
0
1588
18/09/2018
1 tài liệu
0
713
18/09/2018
10 tài liệu
0
4849
18/09/2018
10 tài liệu
0
5008
18/09/2018
10 tài liệu
0
5350
18/09/2018
10 tài liệu
0
5958
18/09/2018
5 tài liệu
0
2920