Tài liệu

TT kiem soat SP KPH

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC KIỂM SOÁT 

SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

1.  Mục đích:

Thủ tục này được lập ra nhằm kiểm soát tất cả các sản phẩm không

phù hợp đối với yêu cầu của khách hàng và chính sách chất lượng của công
ty, phòng ngừa việc sử dụng những sản phẩm không phù hợp một cách vô
tình, đồng thời   đưa ra những biện pháp xử lý thích hợp.

2. Phạm vi:

Áp dụng cho các sản phẩm không phù hợp phát hiện ra trong quá

trình sản xuất bao gồm nguyên phụ liệu, bán thành phẩm, thành phẩm.

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ được sử dụng trong Thủ tục này phù hợp với tiêu hcuẩn

ISO 9001:2000.

3.10 Các từ viết tắt

-

Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ

-

Đại diện lãnh đạo    : ĐDLĐ

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

4. Nội dung: 

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

KCS 

Tổ trưởng KCS

Trưởng Bộ phận 
cấp trên

KCS
Tổ trưởng KCS

Bộ phận KCS, KT, 
Sản xuất

Bộ phận KCS

Trưởng Bộ phận 
KCS

Bản thống kê lỗi, 
tài liệu kỹ thuật, 
HDCV cho KCS

Tài liệu kỹ thuật, 
Phiếu NCR

HDCV cho KCS

Thủ tục khắc phục 
phòng ngừa

Thủ tục khắc phục 
phòng ngừa

HDCV cho KCS
Thủ tục khắc phục 
phòng ngừa

Yêu cầu kiểm soát 

SPKPH

Phân loại đánh dấu SPKPH

Đánh giá mức độ nghiêm trọng

Chuyển công đoạn kỹ thuật

Cho ra 

quyết định 

sửa chữa

Xem xét nhu cầu khắc phục

Lập phiếu CAR

Chuyển bên liên quan

Cập nhật hồ sơ

Lưu

Kết thúc

Lập phiếu NCR

Sửa chữa

Loại bỏ

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Bộ phận KCS

Bộ phận KCS

Nhân viên KCS

HDCV cho KCS
Thủ tục khắc phục 
phòng ngừa

Giải thích Qui trình:

a>

Phân loại sản phẩm không phù hợp:

Các sản phẩm không phù hợp được phân loại đánh giá theo các tiêu

chí: loại sản phẩm không phù hợp, loại lỗi, mức độ nghiêm trọng, được để ở
các khu vực khác nhau và đánh dấu riêng. Ký hiệu đánh dấu phải rõ ràng, dễ
phân biệt

b>

Đánh giá mức độ nghiêm trọng và cách xử lý:

-

Các sản phẩm không phù hợp được đánh giá theo mức độ nghiêm trọng như
sau: mức độ nghiêm trọng theo thứ tự các dạng lỗi và mức độ nghiêm trọng
trong cùng một dạng lỗi.

-

Đối với các lỗi mà các Bộ phận, công nhân sản xuất, KCS phát hiện sửa chữa trực
tiếp được thì xử lý bằng các nguồn lực tại chỗ.

-

Đối với các trường hợp không thể xử lý ngay được thì phải báo ngay cho các Bộ
phận, cá nhân có trách nhiệm giải quyết, cụ thể;

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
487
0 trang
0
424

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
993
6 tài liệu
0
1767
2 tài liệu
0
707
9 tài liệu
0
2607
2 tài liệu
0
676
5 tài liệu
0
1636
1 tài liệu
0
510
4 tài liệu
0
1493
3 tài liệu
0
1034
6 tài liệu
0
2359
1 tài liệu
0
454
3 tài liệu
0
1190
4 tài liệu
0
1914
1 tài liệu
0
489
2 tài liệu
0
670
2 tài liệu
0
680
1 tài liệu
0
435
4 tài liệu
0
1369
4 tài liệu
0
1425

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
993
21/12/2018
6 tài liệu
0
1767
21/12/2018
2 tài liệu
0
707
21/12/2018
9 tài liệu
0
2607
21/12/2018
2 tài liệu
0
648
21/12/2018
2 tài liệu
0
676
21/12/2018
4 tài liệu
0
1207
21/12/2018
5 tài liệu
0
1636
21/12/2018
1 tài liệu
0
510
22/12/2018
4 tài liệu
0
1493
22/12/2018
3 tài liệu
0
1034
22/12/2018
6 tài liệu
0
2359
21/12/2018
1 tài liệu
0
454
22/12/2018
1 tài liệu
0
457
22/12/2018
3 tài liệu
0
1190
22/12/2018
4 tài liệu
0
1914
22/12/2018
1 tài liệu
0
444
22/12/2018
1 tài liệu
0
489
22/12/2018
2 tài liệu
0
670
22/12/2018
2 tài liệu
0
680
22/12/2018
1 tài liệu
0
401
22/12/2018
1 tài liệu
0
435
22/12/2018
4 tài liệu
0
1369
22/12/2018
1 tài liệu
0
448
22/12/2018
3 tài liệu
0
920
21/12/2018
4 tài liệu
0
1425