Tài liệu

TT kiem soat SP KPH

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC KIỂM SOÁT 

SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

1.  Mục đích:

Thủ tục này được lập ra nhằm kiểm soát tất cả các sản phẩm không

phù hợp đối với yêu cầu của khách hàng và chính sách chất lượng của công
ty, phòng ngừa việc sử dụng những sản phẩm không phù hợp một cách vô
tình, đồng thời   đưa ra những biện pháp xử lý thích hợp.

2. Phạm vi:

Áp dụng cho các sản phẩm không phù hợp phát hiện ra trong quá

trình sản xuất bao gồm nguyên phụ liệu, bán thành phẩm, thành phẩm.

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ được sử dụng trong Thủ tục này phù hợp với tiêu hcuẩn

ISO 9001:2000.

3.10 Các từ viết tắt

-

Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ

-

Đại diện lãnh đạo    : ĐDLĐ

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

4. Nội dung: 

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

KCS 

Tổ trưởng KCS

Trưởng Bộ phận 
cấp trên

KCS
Tổ trưởng KCS

Bộ phận KCS, KT, 
Sản xuất

Bộ phận KCS

Trưởng Bộ phận 
KCS

Bản thống kê lỗi, 
tài liệu kỹ thuật, 
HDCV cho KCS

Tài liệu kỹ thuật, 
Phiếu NCR

HDCV cho KCS

Thủ tục khắc phục 
phòng ngừa

Thủ tục khắc phục 
phòng ngừa

HDCV cho KCS
Thủ tục khắc phục 
phòng ngừa

Yêu cầu kiểm soát 

SPKPH

Phân loại đánh dấu SPKPH

Đánh giá mức độ nghiêm trọng

Chuyển công đoạn kỹ thuật

Cho ra 

quyết định 

sửa chữa

Xem xét nhu cầu khắc phục

Lập phiếu CAR

Chuyển bên liên quan

Cập nhật hồ sơ

Lưu

Kết thúc

Lập phiếu NCR

Sửa chữa

Loại bỏ

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Bộ phận KCS

Bộ phận KCS

Nhân viên KCS

HDCV cho KCS
Thủ tục khắc phục 
phòng ngừa

Giải thích Qui trình:

a>

Phân loại sản phẩm không phù hợp:

Các sản phẩm không phù hợp được phân loại đánh giá theo các tiêu

chí: loại sản phẩm không phù hợp, loại lỗi, mức độ nghiêm trọng, được để ở
các khu vực khác nhau và đánh dấu riêng. Ký hiệu đánh dấu phải rõ ràng, dễ
phân biệt

b>

Đánh giá mức độ nghiêm trọng và cách xử lý:

-

Các sản phẩm không phù hợp được đánh giá theo mức độ nghiêm trọng như
sau: mức độ nghiêm trọng theo thứ tự các dạng lỗi và mức độ nghiêm trọng
trong cùng một dạng lỗi.

-

Đối với các lỗi mà các Bộ phận, công nhân sản xuất, KCS phát hiện sửa chữa trực
tiếp được thì xử lý bằng các nguồn lực tại chỗ.

-

Đối với các trường hợp không thể xử lý ngay được thì phải báo ngay cho các Bộ
phận, cá nhân có trách nhiệm giải quyết, cụ thể;

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
725
0 trang
0
610

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
678
1 tài liệu
0
719
5 tài liệu
0
2422
4 tài liệu
0
2135
6 tài liệu
0
3519
3 tài liệu
0
1490
3 tài liệu
0
1738
4 tài liệu
0
2057
4 tài liệu
0
1983
1 tài liệu
0
629
4 tài liệu
0
2636
1 tài liệu
0
749
2 tài liệu
0
994
2 tài liệu
0
1039
2 tài liệu
0
1019
6 tài liệu
0
2653
3 tài liệu
0
1485
2 tài liệu
0
1073
9 tài liệu
0
3883

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
678
21/12/2018
1 tài liệu
0
719
21/12/2018
5 tài liệu
0
2422
22/12/2018
4 tài liệu
0
2135
22/12/2018
6 tài liệu
0
3519
22/12/2018
3 tài liệu
0
1490
22/12/2018
1 tài liệu
0
674
22/12/2018
3 tài liệu
0
1738
22/12/2018
3 tài liệu
0
1398
22/12/2018
1 tài liệu
0
686
21/12/2018
4 tài liệu
0
2057
22/12/2018
4 tài liệu
0
1983
22/12/2018
1 tài liệu
0
629
22/12/2018
1 tài liệu
0
681
22/12/2018
4 tài liệu
0
2636
22/12/2018
1 tài liệu
0
749
22/12/2018
2 tài liệu
0
994
22/12/2018
1 tài liệu
0
617
22/12/2018
2 tài liệu
0
1039
21/12/2018
4 tài liệu
0
1829
21/12/2018
2 tài liệu
0
1019
21/12/2018
6 tài liệu
0
2653
21/12/2018
3 tài liệu
0
1485
21/12/2018
2 tài liệu
0
1073
21/12/2018
9 tài liệu
0
3883
21/12/2018
2 tài liệu
0
987