Tài liệu

TT 28_2015_TT-BLDTBXH phu luc bieu mau

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

Phụ lục BIỂU MẪU Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 
năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện 
Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định,
 

gồm 38 biểu mẫu như 

sau:

1. Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm của người lao động thực hiện theo Mẫu số 01.
2. Phiếu giới thiệu việc làm cho người lao động thực hiện theo Mẫu số 02
3. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động thực hiện theo Mẫu số 03.
4. Phiếu hẹn trả kết quả của trung tâm dịch vụ việc làm khi người lao động nộp hồ 
sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề được thực hiện
theo Mẫu số 04.
5. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hưởng 
trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 05.
6. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tạm 
dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thực 
hiện theo Mẫu số 06.
7. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục 
hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động đang bị tạm dừng hưởng trợ cấp 
thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 07.
8. Đề nghị của người lao động về việc không hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu 
số 08.
9. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hủy 
quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 09.
10. Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đang hưởng 
trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 10.
11. Giấy giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng 
trợ cấp thất nghiệp về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo 
Mẫu số 11.
12. Thông báo của trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi với 
Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về việc thực hiện chấm dứt chi trả trợ cấp thất nghiệp đối 
với người lao động thực hiện theo Mẫu số 12.
13. Đề nghị của trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến hưởng 
trợ cấp thất nghiệp với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi người lao động chuyển đến về
việc tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 13.
14. Thông báo của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi người lao động hưởng trợ cấp thất
nghiệp với trung tâm dịch vụ việc làm về việc người lao động không đến nhận tiền 
trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 14.
15. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc bảo lưu
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp người lao động không đến 
nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 15.

   Trang:     

1

background image

16. Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng của người lao động trong thời gian 
hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo Mẫu số 16.
17. Đề nghị không thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo 
Mẫu số 17
18. Đề nghị hỗ trợ học nghề thực hiện theo Mẫu số 18.
19. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ 
học nghề đối với người lao động thực hiện theo Mẫu số 19.
20. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hủy 
quyết định hỗ trợ học nghề đối với người lao động thực hiện theo Mẫu số 20.
21. Xác nhận của trung tâm dịch vụ việc làm về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp 
thất nghiệp, hỗ trợ học nghề thực hiện theo Mẫu số 21.
22. Thông báo của trung tâm dịch vụ việc làm về việc người lao động không được 
hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề thực hiện theo Mẫu số 22.
23. Thông báo của người lao động với trung tâm dịch vụ việc làm khi thuộc một 
trong các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định thực hiện 
theo Mẫu số 23.
24. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc chấm 
dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động thực hiện theo Mẫu số 24.
25. Biên bản bàn giao sổ bảo hiểm xã hội thực hiện theo Mẫu số 25.
26. Quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê 
duyệt Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì 
việc làm của người sử dụng lao động thực hiện theo Mẫu số 26.
27. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc hỗ trợ đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động 
thực hiện theo Mẫu số 27.
28. Thông báo ban đầu về số lao động đang làm việc tại đơn vị theo Mẫu số 28.
29. Thông báo về tình hình biến động lao động của người sử dụng lao động thực 
hiện theo Mẫu số 29.
30. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ 
Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 
tháng đầu năm, 01 năm thực hiện theo Mẫu số 30.
31. Trung tâm dịch vụ việc làm báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục 
Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) về tình hình thực hiện bảo hiểm 
thất nghiệp hằng tháng thực hiện theo Mẫu số 31.
32. Trung tâm dịch vụ việc làm báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và 
Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) về tình hình thực hiện bảo 
hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm, 01 năm thực hiện theo Mẫu số 32.
33. Người sử dụng lao động báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về tình 
hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp hằng năm thực hiện theo Mẫu số 33.
34. Quyết định thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 34.
35. Quyết định thu hồi tiền hỗ trợ học nghề theo Mẫu số 35.
36. Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ 
năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Mẫu số 36.

Mẫu số 01: Ban hành kèm theo Thông tư số 

28/2015/TT-BLĐTBXH

 ngày 31 tháng 7

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 

  Trang:   

2

background image

         CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                   

PHIẾU TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM 

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm…….............

Họ và tên: ……………………………..sinh ngày ...... /……./…… Nam o,  Nữ o
Số chứng minh nhân dân: …………...………………………………………………
Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………………...….
Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………..
Số điện thoại:……………..……..…Địa chỉ email (nếu có)……..…….……………
Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:………………………………………..
Nơi thường trú.....................................................……………………………………
Chỗ ở hiện nay (1):…………….……………….………………………..…………..
Tình trạng sức khỏe :……………………………………………………………….
Chiều cao (cm): ……………………….. Cân nặng(kg): …………………………...
Trình độ giáo dục phổ thông: …..……….…………………………….……………
Ngoại ngữ:…………………………….Trình độ:………………………………….
Tin học: …………………….………....Trình độ:……...……………………………
Trình độ đào tạo:

Số

TT

Chuyên ngành đào tạo 

Trình độ đào tạo (2)

1

2

….

Trình độ kỹ năng nghề (nếu có)……………………………………………………...
Khả năng nổi trội của bản thân 
…………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………
………
I. THÔNG TIN VỀ  QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

  Trang:   

3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1591
1 tài liệu
0
794
1 tài liệu
0
730
2 tài liệu
0
1115
6 tài liệu
0
3107
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
2 tài liệu
0
1068
1 tài liệu
0
771
4 tài liệu
0
2294
2 tài liệu
0
1267
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
4828
10 tài liệu
0
4999
10 tài liệu
0
5330
5 tài liệu
0
2909

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1591
18/09/2018
1 tài liệu
0
794
18/09/2018
1 tài liệu
0
730
18/09/2018
2 tài liệu
0
1115
18/09/2018
6 tài liệu
0
3107
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
2 tài liệu
0
1068
18/09/2018
1 tài liệu
0
771
18/09/2018
4 tài liệu
0
2294
18/09/2018
2 tài liệu
0
1267
18/09/2018
3 tài liệu
0
1582
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
4828
18/09/2018
10 tài liệu
0
4999
18/09/2018
10 tài liệu
0
5330
18/09/2018
5 tài liệu
0
2909