Tài liệu

TT 23_2015 Giai thich Cong thuc tinh luong

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

T
ư
ơ
ng
tự

cho ngày nghỉ hàng tuần ta có công thức:

T
ư
ơ

ng tự cho ngày nghỉ Lễ ta có công thức

Lương làm thêm vào ban 
đêm ngày nghỉ Lễ là 
(chưa 
tính Lương ngày nghỉ Lễ):

Lương giờ 

 300%

 

+

  

Lương giờ 

 30%

  + 

Lương giờ 

 300% 

 20%

  =

Lương giờ 

 (300% + 30% + 300% 

 20%) =

Lương giờ 

 390%

Nội dung Bộ Luật Lao Động

Công thức

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 
150%;

Lương giờ 

 150%

trả thêm 

(cộng thêm vào) 

ít nhất bằng

30% tiền lương tính theo đơn giá tiền
lương hoặc tiền lương theo công việc
của ngày 

 

 làm việc bình thường

+  Lương giờ 

 30%

còn được  trả thêm 

(cộng thêm vào) 

20% tiền lương tính theo đơn giá tiền
lương hoặc tiền lương theo công việc
làm vào ban ngày 

(không nói rõ là 

ngày thường  hay ngày làm thêm nên 
suy diễn theo hướng có lợi cho NLĐ)

+  Lương giờ 

 150% 

 20%

Như vậy: Lương làm thêm vào ban 
đêm ngày thường là:

Lương giờ 

 150%

 

+  Lương giờ 

 30%  

Lương giờ 

 150% 

 20%

  =

Lương giờ 

 (150% + 30% + 150% 

 20%) =

Lương giờ 

 210%

Lương làm thêm vào ban đêm ngày
nghỉ hàng tuần là:

Lương giờ 

 200%

 

+  Lương giờ 

 30%  

Lương giờ 

 200% 

 20%

  =

Lương giờ 

 (200% + 30% + 200% 

 20%) =

Lương giờ 

 270%

background image

Nội dung Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH

Gọi Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường là 

Lương giờ

Theo Khoản 1  Điều 8 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH thì Tiền lương làm thêm giờ vào 
ban đêm được tính như sau:

Lương

giờ

150% (ngày thường)

+

Lương

giờ

 

30% + 20%

Lương

giờ

150% (ngày thường)

200% (ngày nghỉ)

200% (ngày nghỉ)

300% (ngày lễ)

200% (ngày nghỉ)

Như vậy Lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày thường là:
Lương giờ 

 150% + Lương giờ 

 30% + Lương giờ 

 20% 

 150%

= Lương giờ 

 (150% + 30% + 20% 

 150%) = Lương giờ 

 210%

Tương tự Lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày nghỉ là:
Lương giờ 

 200% + Lương giờ 

 30% + Lương giờ 

 20% 

 200%

= Lương giờ 

 (200% + 30% + 20% 

 200%) = Lương giờ 

 270%

Tương tự Lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ là:
Lương giờ 

 300% + Lương giờ 

 30% + Lương giờ 

 20% 

 300%

= Lương giờ 

 (300% + 30% + 20% 

 300%) = Lương giờ 

 390%

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1601
1 tài liệu
0
799
1 tài liệu
0
740
2 tài liệu
0
1121
6 tài liệu
0
3118
1 tài liệu
0
758
1 tài liệu
0
761
2 tài liệu
0
1071
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
2304
2 tài liệu
0
1272
3 tài liệu
0
1588
1 tài liệu
0
714
10 tài liệu
0
4849
10 tài liệu
0
5011
10 tài liệu
0
5352
5 tài liệu
0
2920

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1601
18/09/2018
1 tài liệu
0
799
18/09/2018
1 tài liệu
0
740
18/09/2018
2 tài liệu
0
1121
18/09/2018
6 tài liệu
0
3118
18/09/2018
1 tài liệu
0
758
18/09/2018
1 tài liệu
0
761
18/09/2018
2 tài liệu
0
1071
18/09/2018
1 tài liệu
0
774
18/09/2018
4 tài liệu
0
2304
18/09/2018
2 tài liệu
0
1272
18/09/2018
3 tài liệu
0
1588
18/09/2018
1 tài liệu
0
714
18/09/2018
10 tài liệu
0
4849
18/09/2018
10 tài liệu
0
5011
18/09/2018
10 tài liệu
0
5352
18/09/2018
5 tài liệu
0
2920