Tài liệu

TT 200.Chung tu ke toan tien luong

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài

chính)

TT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

I. Lao động tiền lương

1

Bảng chấm công 

01a-LĐTL

2

Bảng chấm công làm thêm giờ

01b-LĐTL

3

Bảng thanh toán tiền lương

02-LĐTL

4

Bảng thanh toán tiền thưởng

03-LĐTL

5

Giấy đi đường

04-LĐTL

6

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

05-LĐTL

7

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

06-LĐTL

8

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

07-LĐTL

9

Hợp đồng giao khoán

08-LĐTL

10

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

09-LĐTL

11

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

10-LĐTL

12

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

11-LĐTL

II. Hàng tồn kho

1

Phiếu nhập kho

01-VT

2

Phiếu xuất kho

02-VT

3

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

03-VT

4

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

04-VT

5

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

05-VT

6

Bảng kê mua hàng

06-VT

7

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

07-VT

III. Bán hàng

1

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

01-BH

2

Thẻ quầy hàng

02-BH

IV. Tiền tệ

1

Phiếu thu

01-TT

2

Phiếu chi

02-TT

3

Giấy đề nghị tạm ứng

03-TT

4

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

04-TT

5

Giấy đề nghị thanh toán

05-TT

6

Biên lai thu tiền

06-TT

7

Bảng kê vàng tiền tệ

07-TT

                                                                                                                   43

background image

8

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)

08a-TT

9

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ)

08b-TT

10

Bảng kê chi tiền 

09-TT

V. Tài sản cố định

1

Biên bản giao nhận TSCĐ

01-TSCĐ

2

Biên bản thanh lý TSCĐ

02-TSCĐ

3

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

03-TSCĐ

4

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

04-TSCĐ

5

Biên bản kiểm kê TSCĐ

05-TSCĐ

6

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

06-TSCĐ

                                                                                                                   44

background image

Đơn vị : .................

Mẫu số: 01a - LĐTL

Bộ phận : ..............

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

               Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng ....năm......

Ngày trong tháng

Quy ra công

STT

Họ và

tên

Ngạch

bậc

lương

hoặc cấp

bậc 

chức vụ

1 2

3 ... 31

Số công

hưởng

lương

sản

phẩm

Số

công

hưởng
lương 

thời

gian

Số công

nghỉ việc,

ngừng việc

hưởng 100%

lương

Số công

nghỉ việc,

ngừng việc

hưởng ....%

lương

Số

công

hưởng

BHXH

A

B

C

1 2

3 .... 31

32

33

34

35

36

Cộng

Ngày ... tháng ... năm...

Người chấm công 

 Phụ trách bộ phận       

           Người duyệt          

   (Ký, họ tên) 

                (Ký, họ tên)                                                           (Ký, họ tên)  

Ký hiệu chấm công: 
- Lương SP:

      SP

            - Nghỉ phép:                           P         

- Lương thời gian:                +                                                        - Hội nghị, học tập:                H 
- Ốm, điều dưỡng:               Ô                                                        - Nghỉ bù:                               NB
- Con ốm:                            Cô

            - Nghỉ không lương:              KL

- Thai sản:                           TS                                                       - Ngừng việc:                         N

- Tai nạn:                             T                                                         - Lao động nghĩa vụ:             LĐ

45

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1600
1 tài liệu
0
799
1 tài liệu
0
736
2 tài liệu
0
1120
6 tài liệu
0
3114
1 tài liệu
0
757
1 tài liệu
0
761
2 tài liệu
0
1071
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
2303
2 tài liệu
0
1270
3 tài liệu
0
1587
1 tài liệu
0
712
10 tài liệu
0
4847
10 tài liệu
0
5007
10 tài liệu
0
5957
5 tài liệu
0
2919

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1600
18/09/2018
1 tài liệu
0
799
18/09/2018
1 tài liệu
0
736
18/09/2018
2 tài liệu
0
1120
18/09/2018
6 tài liệu
0
3114
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
1 tài liệu
0
761
18/09/2018
2 tài liệu
0
1071
18/09/2018
1 tài liệu
0
774
18/09/2018
4 tài liệu
0
2303
18/09/2018
2 tài liệu
0
1270
18/09/2018
3 tài liệu
0
1587
18/09/2018
1 tài liệu
0
712
18/09/2018
10 tài liệu
0
4847
18/09/2018
10 tài liệu
0
5007
18/09/2018
10 tài liệu
0
5957
18/09/2018
5 tài liệu
0
2919