Tài liệu

Truong phong.doc

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2600
3 tài liệu
0
1878
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
1890
7 tài liệu
0
3246
3 tài liệu
0
956
7 tài liệu
0
2940
10 tài liệu
0
4443
10 tài liệu
0
4762
10 tài liệu
0
4693
2 tài liệu
0
1373
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
3212
8 tài liệu
0
3536
5 tài liệu
0
2586
10 tài liệu
0
5588
9 tài liệu
0
3945
10 tài liệu
0
4248
6 tài liệu
0
2589
10 tài liệu
0
4232
6 tài liệu
0
2541
3 tài liệu
0
2140
8 tài liệu
0
3420
6 tài liệu
0
2596
8 tài liệu
0
3231
10 tài liệu
0
4577
5 tài liệu
0
3019
9 tài liệu
0
3893
7 tài liệu
0
3953
10 tài liệu
0
4659
1 tài liệu
0
817
10 tài liệu
0
5266
10 tài liệu
0
4959
4 tài liệu
0
1776
5 tài liệu
0
3004
4 tài liệu
0
2829
8 tài liệu
0
3358
10 tài liệu
0
4367

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2600
28/01/2019
3 tài liệu
0
1878
28/01/2019
7 tài liệu
0
3619
28/01/2019
1 tài liệu
0
774
28/01/2019
4 tài liệu
0
1890
28/01/2019
7 tài liệu
0
3246
28/01/2019
3 tài liệu
0
956
28/01/2019
7 tài liệu
0
2940
28/01/2019
10 tài liệu
0
4443
28/01/2019
10 tài liệu
0
4762
28/01/2019
10 tài liệu
0
4693
28/01/2019
10 tài liệu
0
6152
28/01/2019
2 tài liệu
0
1373
30/01/2019
10 tài liệu
0
5511
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
3212
28/01/2019
8 tài liệu
0
3536
28/01/2019
5 tài liệu
0
2586
28/01/2019
10 tài liệu
0
5588
28/01/2019
9 tài liệu
0
3945
28/01/2019
10 tài liệu
0
4248
28/01/2019
6 tài liệu
0
2589
28/01/2019
10 tài liệu
0
4232
28/01/2019
6 tài liệu
0
2541
28/01/2019
3 tài liệu
0
2140
28/01/2019
8 tài liệu
0
3420
28/01/2019
6 tài liệu
0
2596
28/01/2019
8 tài liệu
0
3231
28/01/2019
10 tài liệu
0
4577
28/01/2019
5 tài liệu
0
3019
30/01/2019
9 tài liệu
0
3893
28/01/2019
7 tài liệu
0
3953
28/01/2019
10 tài liệu
0
4659
28/01/2019
1 tài liệu
0
817
28/01/2019
10 tài liệu
0
5266
28/01/2019
10 tài liệu
0
4959
28/01/2019
4 tài liệu
0
1776
28/01/2019
5 tài liệu
0
2859
28/01/2019
3 tài liệu
0
1802
28/01/2019
5 tài liệu
0
2741
28/01/2019
5 tài liệu
0
3004
28/01/2019
4 tài liệu
0
2829
28/01/2019
8 tài liệu
0
3358
28/01/2019
10 tài liệu
0
4367