Tài liệu

Truong Phong QTDS

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1769
2 tài liệu
0
988
3 tài liệu
0
1509
5 tài liệu
0
2105
9 tài liệu
0
2550
7 tài liệu
0
2788
10 tài liệu
0
3168
1 tài liệu
0
531
10 tài liệu
0
3621
10 tài liệu
0
3423
4 tài liệu
0
1217
5 tài liệu
0
1997
4 tài liệu
0
1938
3 tài liệu
0
1296
1 tài liệu
0
532
4 tài liệu
0
1220
7 tài liệu
0
2206
3 tài liệu
0
613
7 tài liệu
0
1985
10 tài liệu
0
2941
10 tài liệu
0
3124
10 tài liệu
0
3271
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2161
8 tài liệu
0
2354
10 tài liệu
0
3904
9 tài liệu
0
2629
10 tài liệu
0
2866
6 tài liệu
0
1726
10 tài liệu
0
2815
6 tài liệu
0
1679
8 tài liệu
0
2251
5 tài liệu
0
1582
6 tài liệu
0
1717
8 tài liệu
0
2129
10 tài liệu
0
2926
8 tài liệu
0
2284
10 tài liệu
0
2913

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1769
28/01/2019
10 tài liệu
0
4226
28/01/2019
2 tài liệu
0
988
30/01/2019
10 tài liệu
0
3840
28/01/2019
3 tài liệu
0
1509
28/01/2019
5 tài liệu
0
2105
30/01/2019
9 tài liệu
0
2550
28/01/2019
7 tài liệu
0
2788
28/01/2019
10 tài liệu
0
3168
28/01/2019
1 tài liệu
0
531
28/01/2019
10 tài liệu
0
3621
28/01/2019
10 tài liệu
0
3423
28/01/2019
4 tài liệu
0
1217
28/01/2019
5 tài liệu
0
2030
28/01/2019
3 tài liệu
0
1233
28/01/2019
5 tài liệu
0
1804
28/01/2019
5 tài liệu
0
1997
28/01/2019
4 tài liệu
0
1938
28/01/2019
3 tài liệu
0
1296
28/01/2019
7 tài liệu
0
2573
28/01/2019
1 tài liệu
0
532
28/01/2019
4 tài liệu
0
1220
28/01/2019
7 tài liệu
0
2206
28/01/2019
3 tài liệu
0
613
28/01/2019
7 tài liệu
0
1985
28/01/2019
10 tài liệu
0
2941
28/01/2019
10 tài liệu
0
3124
28/01/2019
10 tài liệu
0
3271
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2161
28/01/2019
8 tài liệu
0
2354
28/01/2019
10 tài liệu
0
3904
28/01/2019
9 tài liệu
0
2629
28/01/2019
10 tài liệu
0
2866
28/01/2019
6 tài liệu
0
1726
28/01/2019
10 tài liệu
0
2815
28/01/2019
6 tài liệu
0
1679
28/01/2019
8 tài liệu
0
2251
28/01/2019
5 tài liệu
0
1582
28/01/2019
6 tài liệu
0
1717
28/01/2019
8 tài liệu
0
2129
28/01/2019
10 tài liệu
0
2926
28/01/2019
8 tài liệu
0
2284
28/01/2019
10 tài liệu
0
2913