Tài liệu

Truong Phong QTDS

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2599
3 tài liệu
0
1877
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
1890
7 tài liệu
0
3243
3 tài liệu
0
956
7 tài liệu
0
2938
10 tài liệu
0
4443
10 tài liệu
0
4761
10 tài liệu
0
4692
2 tài liệu
0
1373
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
3211
8 tài liệu
0
3535
10 tài liệu
0
5583
9 tài liệu
0
3943
10 tài liệu
0
4243
6 tài liệu
0
2589
10 tài liệu
0
4230
6 tài liệu
0
2540
3 tài liệu
0
2140
8 tài liệu
0
3418
5 tài liệu
0
2307
6 tài liệu
0
2594
8 tài liệu
0
3228
10 tài liệu
0
4574
5 tài liệu
0
3019
9 tài liệu
0
3891
7 tài liệu
0
3953
10 tài liệu
0
4658
1 tài liệu
0
816
10 tài liệu
0
5265
10 tài liệu
0
4958
4 tài liệu
0
1774
5 tài liệu
0
3004
4 tài liệu
0
2829
8 tài liệu
0
3357
10 tài liệu
0
4367

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2599
28/01/2019
3 tài liệu
0
1877
28/01/2019
7 tài liệu
0
3618
28/01/2019
1 tài liệu
0
774
28/01/2019
4 tài liệu
0
1890
28/01/2019
7 tài liệu
0
3243
28/01/2019
3 tài liệu
0
956
28/01/2019
7 tài liệu
0
2938
28/01/2019
10 tài liệu
0
4443
28/01/2019
10 tài liệu
0
4761
28/01/2019
10 tài liệu
0
4692
28/01/2019
10 tài liệu
0
6151
28/01/2019
2 tài liệu
0
1373
30/01/2019
10 tài liệu
0
5509
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
3211
28/01/2019
8 tài liệu
0
3535
28/01/2019
10 tài liệu
0
5583
28/01/2019
9 tài liệu
0
3943
28/01/2019
10 tài liệu
0
4243
28/01/2019
6 tài liệu
0
2589
28/01/2019
10 tài liệu
0
4230
28/01/2019
6 tài liệu
0
2540
28/01/2019
3 tài liệu
0
2140
28/01/2019
8 tài liệu
0
3418
28/01/2019
5 tài liệu
0
2307
28/01/2019
6 tài liệu
0
2594
28/01/2019
8 tài liệu
0
3228
28/01/2019
10 tài liệu
0
4574
28/01/2019
5 tài liệu
0
3019
30/01/2019
9 tài liệu
0
3891
28/01/2019
7 tài liệu
0
3953
28/01/2019
10 tài liệu
0
4658
28/01/2019
1 tài liệu
0
816
28/01/2019
10 tài liệu
0
5265
28/01/2019
10 tài liệu
0
4958
28/01/2019
4 tài liệu
0
1774
28/01/2019
5 tài liệu
0
2858
28/01/2019
3 tài liệu
0
1802
28/01/2019
5 tài liệu
0
2741
28/01/2019
5 tài liệu
0
3004
28/01/2019
4 tài liệu
0
2829
28/01/2019
8 tài liệu
0
3357
28/01/2019
10 tài liệu
0
4367