Tài liệu

Truong Phong QTDS

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1698
2 tài liệu
0
952
3 tài liệu
0
1453
5 tài liệu
0
2013
9 tài liệu
0
2452
7 tài liệu
0
2707
10 tài liệu
0
3081
1 tài liệu
0
514
10 tài liệu
0
3474
10 tài liệu
0
3316
4 tài liệu
0
1178
5 tài liệu
0
1901
4 tài liệu
0
1855
3 tài liệu
0
1258
1 tài liệu
0
521
4 tài liệu
0
1183
7 tài liệu
0
2110
3 tài liệu
0
595
7 tài liệu
0
1928
10 tài liệu
0
2864
10 tài liệu
0
3033
10 tài liệu
0
3154
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2098
8 tài liệu
0
2285
10 tài liệu
0
3718
9 tài liệu
0
2545
10 tài liệu
0
2766
6 tài liệu
0
1662
10 tài liệu
0
2718
6 tài liệu
0
1602
8 tài liệu
0
2163
5 tài liệu
0
1533
6 tài liệu
0
1656
8 tài liệu
0
2060
10 tài liệu
0
2810
8 tài liệu
0
2208
10 tài liệu
0
2815

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1698
28/01/2019
10 tài liệu
0
4012
28/01/2019
2 tài liệu
0
952
30/01/2019
10 tài liệu
0
3691
28/01/2019
3 tài liệu
0
1453
28/01/2019
5 tài liệu
0
2013
30/01/2019
9 tài liệu
0
2452
28/01/2019
7 tài liệu
0
2707
28/01/2019
10 tài liệu
0
3081
28/01/2019
1 tài liệu
0
514
28/01/2019
10 tài liệu
0
3474
28/01/2019
10 tài liệu
0
3316
28/01/2019
4 tài liệu
0
1178
28/01/2019
5 tài liệu
0
1980
28/01/2019
3 tài liệu
0
1181
28/01/2019
5 tài liệu
0
1740
28/01/2019
5 tài liệu
0
1901
28/01/2019
4 tài liệu
0
1855
28/01/2019
3 tài liệu
0
1258
28/01/2019
7 tài liệu
0
2519
28/01/2019
1 tài liệu
0
521
28/01/2019
4 tài liệu
0
1183
28/01/2019
7 tài liệu
0
2110
28/01/2019
3 tài liệu
0
595
28/01/2019
7 tài liệu
0
1928
28/01/2019
10 tài liệu
0
2864
28/01/2019
10 tài liệu
0
3033
28/01/2019
10 tài liệu
0
3154
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2098
28/01/2019
8 tài liệu
0
2285
28/01/2019
10 tài liệu
0
3718
28/01/2019
9 tài liệu
0
2545
28/01/2019
10 tài liệu
0
2766
28/01/2019
6 tài liệu
0
1662
28/01/2019
10 tài liệu
0
2718
28/01/2019
6 tài liệu
0
1602
28/01/2019
8 tài liệu
0
2163
28/01/2019
5 tài liệu
0
1533
28/01/2019
6 tài liệu
0
1656
28/01/2019
8 tài liệu
0
2060
28/01/2019
10 tài liệu
0
2810
28/01/2019
8 tài liệu
0
2208
28/01/2019
10 tài liệu
0
2815