Tài liệu

Truong phong QA

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
249
0 trang
0
244
0 trang
0
293
0 trang
0
246
0 trang
0
264
0 trang
0
260

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1701
2 tài liệu
0
956
3 tài liệu
0
1453
5 tài liệu
0
2023
9 tài liệu
0
2462
7 tài liệu
0
2714
10 tài liệu
0
3086
1 tài liệu
0
516
10 tài liệu
0
3483
10 tài liệu
0
3334
4 tài liệu
0
1183
5 tài liệu
0
1911
4 tài liệu
0
1857
3 tài liệu
0
1263
1 tài liệu
0
523
4 tài liệu
0
1191
7 tài liệu
0
2127
3 tài liệu
0
600
7 tài liệu
0
1942
10 tài liệu
0
2875
10 tài liệu
0
3040
10 tài liệu
0
3178
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2111
5 tài liệu
0
1719
10 tài liệu
0
3736
9 tài liệu
0
2557
10 tài liệu
0
2780
6 tài liệu
0
1671
10 tài liệu
0
2728
6 tài liệu
0
1616
8 tài liệu
0
2182
5 tài liệu
0
1543
6 tài liệu
0
1668
8 tài liệu
0
2071
10 tài liệu
0
2826
8 tài liệu
0
2216
10 tài liệu
0
2820

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1701
28/01/2019
10 tài liệu
0
4030
28/01/2019
2 tài liệu
0
956
30/01/2019
10 tài liệu
0
3702
28/01/2019
3 tài liệu
0
1453
28/01/2019
5 tài liệu
0
2023
30/01/2019
9 tài liệu
0
2462
28/01/2019
7 tài liệu
0
2714
28/01/2019
10 tài liệu
0
3086
28/01/2019
1 tài liệu
0
516
28/01/2019
10 tài liệu
0
3483
28/01/2019
10 tài liệu
0
3334
28/01/2019
4 tài liệu
0
1183
28/01/2019
5 tài liệu
0
1983
28/01/2019
3 tài liệu
0
1185
28/01/2019
5 tài liệu
0
1745
28/01/2019
5 tài liệu
0
1911
28/01/2019
4 tài liệu
0
1857
28/01/2019
3 tài liệu
0
1263
28/01/2019
7 tài liệu
0
2521
28/01/2019
1 tài liệu
0
523
28/01/2019
4 tài liệu
0
1191
28/01/2019
7 tài liệu
0
2127
28/01/2019
3 tài liệu
0
600
28/01/2019
7 tài liệu
0
1942
28/01/2019
10 tài liệu
0
2875
28/01/2019
10 tài liệu
0
3040
28/01/2019
10 tài liệu
0
3178
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2111
28/01/2019
5 tài liệu
0
1719
28/01/2019
10 tài liệu
0
3736
28/01/2019
9 tài liệu
0
2557
28/01/2019
10 tài liệu
0
2780
28/01/2019
6 tài liệu
0
1671
28/01/2019
10 tài liệu
0
2728
28/01/2019
6 tài liệu
0
1616
28/01/2019
8 tài liệu
0
2182
28/01/2019
5 tài liệu
0
1543
28/01/2019
6 tài liệu
0
1668
28/01/2019
8 tài liệu
0
2071
28/01/2019
10 tài liệu
0
2826
28/01/2019
8 tài liệu
0
2216
28/01/2019
10 tài liệu
0
2820