Tài liệu

Truong Phong LDTL

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
327
0 trang
0
390
0 trang
0
366
0 trang
0
369
0 trang
0
354
0 trang
0
356

Bộ tài liệu liên quan

7 tài liệu
0
2349

Bộ tài liệu liên quan

31/01/2019
7 tài liệu
0
2349