Tài liệu

Truong Phong LDTL

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
241
0 trang
0
293
0 trang
0
278
0 trang
0
281
0 trang
0
269
0 trang
0
275

Bộ tài liệu liên quan

7 tài liệu
0
1791

Bộ tài liệu liên quan

31/01/2019
7 tài liệu
0
1791