Tài liệu

Trách nhiệm xã hội

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

CAÁM SAO CHEÙP NEÁU KHOÂNG COÙ SÖÏ CHAÁP THUAÄN CUÛA SAI TRÖØ PHI LUAÄT BAÛN QUYEÀN CHO PHEÙP  

 

TIEÂU CHUAÅN QUOÁC TEÁ 
 

SAI 

SA8000®:  2001 

 
 

 
 
 
 

T

RAÙCH

 

N

HIEÄM

 

X

 

H

OÄI

  

8

000 

 
 
 
 

 

 
 

SA8000® laø nhaõn hieäu ñaõ ñaêng kyù cuûa Traùch nhieäm Xaõ hoäi Quoác teá 

background image

Trang 2/9   

SA8000:2001 

 

 

 

CAÁM SAO CHEÙP NEÁU KHOÂNG COÙ SÖÏ CHAÁP THUAÄN CUÛA SAI TRÖØ PHI LUAÄT BAÛN QUYEÀN CHO PHEÙP  

 
 
 

G

IÔÙI THIEÄU VEÀ

 

TIEÂU

 

CHUAÅN 

 

Ñaây laø vaên baûn löu haønh ñôït hai cuûa SA8000, moät tieâu chuaån thoáng nhaát vaø coù theå kieåm tra daønh cho heä 
thoáng thaåm tra cuûa moät beân thöù ba. SA8000 thöôøng xuyeân ñöôïc xem xeùt laïi theo ñònh kyø vaø seõ tieáp tuïc ñoåi 
môùi khi caùc beân lieân quan chæ ra nhöõng ñieåm caàn hoaøn thieän, xaùc ñònh  caùc ñieåm caàn söûa chöõa vaø khi ñieàu 
kieän thay ñoåi. 
 
Nhieàu

 beân lieân quan

 ñaõ goùp yù veà baûn tieâu chuaån naøy. SAI cuõng raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù cuûa baïn. Quyù 

vò muoán ñoùng goùp yù kieán veà  SA8000, Taøi Lieäu Höôùng Daãn lieân quan, hoaëc heä thoáng cô baûn veà chöùng nhaän, 
xin vui loøng göûi yù kieán baèng vaên baûn ñeán SAI. 
 
Taøi Lieäu Höôùng Daãn SA8000 nhaèm giaûi thích vaø höôùng daãn thöïc hieän SA8000; cho ví duï veà caùc phöông 
phaùp thaåm tra vieäc tuaân thuû caùc quy ñònh; vaø ñöôïc duøng laøm soå tay höôùng daãn cho caùc kieåm toaùn vieân vaø 
nhöõng coâng ty muoán ñöôïc chöùng nhaän theo tieâu chuaån SA8000. 
 
Hy voïng raèng vôùi söï giuùp ñôõ cuûa raát nhieàu caù nhaân vaø toå chöùc, tieâu chuaån naøy cuõng nhö Taøi Lieäu Höôùng 
Daãn seõ tieáp tuïc ñöôïc hoaøn thieän.  
 
 
SAI 
Social Accountability International (Traùch Nhieäm Xaõ Hoäi Quoác Teá) 
 
 
© SAI 2001 

Khoâng ñöôïc sao cheùp baûn SA8000 neáu khoâng ñöôïc pheùp cuûa SAI 

 
 

SAI 
220 East 23

rd

 Street, Suite 605 

New York, NY 10010 
USA 
+1-212-684-1414 
+1-212-684-1515 (facsimile) 
e-mail:  info@sa-intl.org 

 
 

background image

Trang 3/9 

SA8000:  2001 

 

 

 

CAÁM SAO CHEÙP NEÁU KHOÂNG COÙ SÖÏ CHAÁP THUAÄN CUÛA SAI TRÖØ PHI LUAÄT BAÛN QUYEÀN CHO PHEÙP

 

 

MUÏC

 

LUÏC 

 

 

 

 

 

 

   

Trang 

 

I.  

M

UÏC ÑÍCH VAØ PHAÏM VI

............................................................................... 4 

II.  

C

AÙC THAØNH PHAÀN CUÛA QUY CHUAÅN VAØ CAÙCH DIEÃN GIAÛI

............................. 4 

III. 

Ñ

ÒNH NGHÓA

............................................................................................... 4 

1.  

Ñònh nghóa veà coâng ty.................................................................... 4 

2.  

Ñònh nghóa veà nhaø cung caáp/nhaø thaàu phuï..................................... 4 

3.  

Ñònh nghóa veà nhaø cung caáp phuï.................................................... 4 

4.  

Ñònh nghóa veà vieäc ñeàn buø............................................................. 4 

5.  

Ñònh nghóa veà haønh ñoäng chaán chænh............................................. 4 

6.  

Ñònh nghóa veà beân lieân quan.......................................................... 4 

7.  

Ñònh nghóa veà treû em..................................................................... 4 

8.  

Ñònh nghóa veà coâng nhaân treû.......................................................... 5 

9.  

Ñònh nghóa veà lao ñoäng treû em ...................................................... 5 

10. 

Ñònh nghóa veà lao ñoäng baét buoäc.................................................. 5 

11. 

Ñònh nghóa veà vieäc ñeàn buø cho treû em ......................................... 5 

12. 

Ñònh nghóa veà ngöôøi gia coâng ...................................................... 5 

IV. 

C

AÙC YEÂU CAÀU TRAÙCH NHIEÄM XAÕ HOÄI

...................................................

5

 

1.  

Lao Ñoäng Treû Em.......................................................................... 5 

2.  

Lao Ñoäng Baét Buoäc....................................................................... 5 

3.  

Söùc Khoûe vaø An Toaøn ................................................................... 5 

4.  

Töïï Do Ñoaøn Theå  & Quyeàn Thöông Löôïng Taäp Theå..................... 6 

5.  

Söï Phaân Bieät Ñoái Xöû ..................................................................... 6 

6.  

Caùc Leà Loái Kyû Luaät ...................................................................... 6 

7.  

Giôø Laøm Vieäc................................................................................ 6 

8.  

Löông Boång................................................................................... 6 

9.  

Caùc Heä Thoáng Quaûn Lyù................................................................. 7 

 

 
 

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
0 tài liệu
0
0