Tài liệu

Trách nhiệm - quyền hạn của phòng y tế

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 
 

TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA BỘ PHẬN Y TẾ

2.1 Trưởng trạm y tế:
a> Trách nhiệm:
-

Lập ra phác đồ điều trị, hướng dẫn nhân viên thực hiện khám bệnh và cấp phát thuốc theo đúng phác 
đồ.

-

Ký trực tiếp xử lý các ca cứu nặng.

-

Ký chuyển bệnh nhân nặng đi bệnh việc.

-

Ký xác nhận công nhân nặng phái nghỉ dài hạn điều trị.

-

Hướng dẫn nhân viên báo cáo tình hình bệnh tình hình vệ sinh nhà ăn vệ sinh môi trường.

-

Hướng dẫn làm sổ theo dõi cấp phát thuốc.

-

Hàng tháng lập dự trù thuốc duyệt mua.

-

Phân công trực.

-

Báo cáo tai nạn lao động, bệnh hàng tháng cho Phòng TCHC, Ban Tổng giám đốc

b> Quyền hạn:
-    Quyết định hình thức điều trị, nơi điều trị bệnh, tai nạn lao động
c> Báo cáo và uỷ quyền:
-

Báo cáo công việc cho Phòng TCHC.

-

Uỷ quyền cho nhân viên y tế thực hiện khi vắng mặt.

d> Tiêu chuẩn:
-

Có bằng bác sỹ .

-

Kinh nghiệm ít nhất 01 năm.

-

Trung thực, nhanh nhẹn.

2.2 Nhân viên trạm y tế:
a> Trách nhiệm:
-

Thường truc và cấp phát thuốc theo phác đồ.

-

Lập sổ và theo dõi tình hình bệnh trong toàn Công ty.

-

Lập sổ và theo dõi phát thuốc hàng ngày trong toàn Công ty.

-

Hàng tháng tổng kết tình hình sử dụng thuốc thanh quyết toán thuốc.

-

Theo dõi nhắc nhở bộ phận tạp vụ, nhà ăn, vệ sinh ăn uống và vệ sinh lao động.

-

Gặp những bệnh nhân nặng phải mời bác sỹ cùng giải quyết.

-

Tham gia trực ca cùng sản xuất.

-

Lấy mẫu thức ăn lưu hàng ngày.

-

Theo dõi số lượng thuốc và cấp thuốc cho tủ thuốc hàng ngày.

-

Kiểm tra vệ sinh bữa ăn hàng ngày.

b> Quyền hạn:
-

Được ký xác nhận cho công nhân nghỉ 01 ngày.

c> Báo cáo và uỷ quyền:
-    Báo cáo công việc hàng ngày cho Trạm trưởng y tế
d> Tiêu chuẩn:
-

Có bằng Y sỹ hoặc tương đương.

-

Kinh nghiệm ít nhất 01 năm.

-

Trung thực nhanh nhẹn

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
808
10 tài liệu
0
6357
3 tài liệu
0
1966
1 tài liệu
0
794
5 tài liệu
0
2894
1 tài liệu
0
727
3 tài liệu
0
2353
1 tài liệu
0
3378
2 tài liệu
0
2065
1 tài liệu
0
784
1 tài liệu
0
769

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
1 tài liệu
0
808
26/09/2018
10 tài liệu
0
6357
26/09/2018
3 tài liệu
0
1966
26/09/2018
1 tài liệu
0
794
26/09/2018
5 tài liệu
0
2894
26/09/2018
1 tài liệu
0
727
26/09/2018
3 tài liệu
0
2353
26/09/2018
1 tài liệu
0
3378
26/09/2018
2 tài liệu
0
2065
26/09/2018
1 tài liệu
0
784
26/09/2018
1 tài liệu
0
769