Tài liệu

tổng quan về quản lý nhân tài - dale carnegie

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ NHÂN TÀI

Tài liệu Dale Carnegie® (White Paper)

Theo

William J. Rothwell, Ph.D., SPHR

The Pennsylvania State University

University Park, PA

Copyright © 2008

Dale Carnegie & Associates, 

Inc.

290 Motor Parkway

Hauppauge, NY 11788

All rights reserved.

Printed in the U.S.A.

Mọi người vẫn thường nói: “Con người là tài sản quý giá nhất của tổ chức”. 

Quản lý nhân tài là hiện thực hóa câu nói đó chứ không chỉ nói suông. Gần 

đây một số chuyên viên dự đoán kinh tế tiên đoán rằng trong thương lai bộ 

phận nhân sự sẽ thay thế bằng Bộ Phận Quản Lý Nhân Tài.
Nhưng quản lý nhân tài được định nghĩa như thế nào? Mô hình nào phác họa 

những thành phần thiết yếu của nó và cung cấp một lộ trình gắn kết những 

thành phần này lại với nhau? Tài liệu Dale Carnegie này sẽ đi sâu vào những 

câu hỏi trên. Bên cạnh đó, người đọc cũng sẽ được cung cấp một số nguồn tài 

liệu tham khảo cho vấn đề quan trọng này.

Định Nghĩa Quản Lý Nhân tài

Quản lý nhân tài là một thuật ngữ chưa có định nghĩa thống nhất. Đối với 

người này, nó giống như việc phát triển đội ngũ kế thừa; với người khác, nó là 

những nỗ lực phối hợp liền mạch để thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài; 

và với một số người khác nữa, nó có nghĩa là những nỗ lực kết hợp tất cả các 

thành phần của hệ thống nguồn nhân lực trong tổ chức nhằm thu hút, tuyển 

chọn, phát triển, đánh giá, khen thưởng, và giữ chân những người giỏi nhất.

Lời khuyên tốt nhất là: “Hãy lựa chọn định nghĩa về quản lý nhân tài phù hợp 

với nhu cầu riêng của tổ chức bạn” (Krueger, 2007; Rothwell & Kazanas, 2003)

Tổng quan về quản lý nhân tài 

 

                                                                                                          1

Cốt lõi....

Đối với người này, Quản lý 

nhân tài giống như việc phát 

triển đội ngũ kế thừa; với 

người khác, đó là những nỗ 

lực phối hợp liền mạch để thu 

hút, phát triển và giữ chân 

nhân tài; và với một số người 

khác nữa, Quản lý nhân tài 

có nghĩa là những nỗ lực kết 

hợp tất cả các thành phần 

của hệ thống nguồn nhân lực 

trong tổ chức nhằm thu hút, 

tuyển chọn, phát triển, đánh 

giá, khen thưởng, và giữ chân 

những người giỏi nhất.

background image

2

MÔ HÌNH CÁC THÀNH PHẦN CỐT YẾU CỦA 

QUẢN LÝ

Mọi chương trình quản lý nhân tài đều hướng đến mục tiêu tích hợp tất cả 

các thành phần thiết yếu (Rothwell, 2005; Zula, 2006). Hình 1 minh họa một 

ví dụ về lộ trình phát triển của một chương trình Quản Lý Nhân Tài cùng với 

nội dung mô tả chi tiết bên dưới.

Hình 1:

Lộ trình phát triển chương trình Quản Lý Nhân Tài hiệu quả

Bước 1:

Đạt cam kết

Bước 2:

Phân tích công việc và con người

hiện tại và định nghĩa nhân tài 

trong tổ chức bạn là gì

Bước 9:

Đánh giá kết quả

chương trình

Bước 8:

Giữ chân những người

giỏi nhất

Bước 7:

Phát triển nhân viên

Bước 6:

Đánh giá tiềm năng

Bước 5:

Phân tích công việc và nhân sự

cần thiết trong tương lai.

Bước 4:

Đánh giá hiệu suất làm việc

Bước 3:

Tuyển dụng và sàng lọc

Nguồn: Rothwell, W. (2005). Effective succession planning: Ensuring leadership

continuity and building

Tổng quan về quản lý nhân tài 

 

                                                                                                            2

background image

Bước 1: Đạt cam kết

Không một chương trình quản lý nhân tài nào có thể thực hiện thành công 

nếu thiếu sự ủng hộ toàn diện của đội ngũ lãnh đạo cấp cao – đặc biệt là sự 

ủng hộ và cam kết cá nhân từ CEO. Quản lý nhân tài không phải là chương 

trình của Nhân Sự mà phải là của CEO. CEO phải vừa là khách hàng chủ 

chốt, vừa là thành phần cốt lõi của nó.

Những bước hành động sau là cần thiết để đạt được sự cam kết:
•  Làm rõ và truyền đạt rõ ràng tại sao chương trình quản lý nhân tài là cần 

thiết đối với tổ chức, dựa trên yêu cầu kinh doanh

•  Chỉ rõ những kết quả mong muốn đo lường được từ chương trình.
•  Đạt được sự đồng thuận và ủng hộ toàn diện của đội ngũ lãnh đạo cấp 

cao và CEO đối với chương trình

•  Xác định các bước tiến hành cần thiết để đáp ứng yêu cầu của chương 

trình

•  Xác định rõ vai trò và hoạt động của phòng nhân sự, quản lý cấp cao, cấp 

trung và nhân viên tham gia chương trình.

•  Thiết lập phương pháp giữ mọi người có trách nhiệm với các mục tiêu 

của chương trình quản lý nhân tài 

Mặc dù mục tiêu của chương trình huấn luyện quản lý nhân tài có vẻ rất 

hiển nhiên – chuẩn bị cho các ứng viên thăng tiến lên một vị trí có trách 

nhiệm cao hơn – đó chỉ là một trong những mục tiêu khả thi. Một số những 

mục tiêu khả thi khác là: (1) chuẩn bị cho các cá nhân những thử thách khác 

song song với sự phát triển về chuyên môn kỹ thuật (thang sự nghiệp kép); 

(2) phân tích, lưu giữ và chuyển giao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm 

trong công việc (phát triển sự kế thừa về kỹ thuật) (Rothwell & Poduch, 

2004), và (3) chỉ ra các mối quan hệ xã hội then chốt và cố vấn cho người kế 

vị tương lai tiếp cận với những nhân vật quan trọng trong tương lai (chuẩn 

bị cho sự kế thừa về quan hệ xã hội). Xem Rothwell (2007c).

Tổng quan về quản lý nhân tài 

 

                                                                                                            3

Cốt lõi....

Không một chương trình quản 

lý nhân tài nào được thực hiện 

thành công mà thiếu sự ủng  

hộ toàn diện của độ ngũ nhân 

viên cấp cao – Đặc biệt là sự 

ủng hộ và cam kết cá nhân từ 

CEO

Mô tả tài liệu

Trọn bộ kĩ năng quản lí quản trị, lãnh đạo, truyền cảm hứng, gây dựng lòng trung thành, thúc đẩy nhân viên, làm việc nhóm ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
9 tài liệu
0
5567