Tài liệu

Tổng hợp đánh giá năng lực nhân viên

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN

Stt

Họ và Tên

Phòng Ban Chức vụ Ngày Sinh Cấp độ

Người đánh giá

1 Kinhcan

5 Giám Đốc

2 Rivalsumo
3

Trưởng phòng nhân sự

Ký tên

LOGO

background image

Code: NS - 17 - BM02

Dated:

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN

Các khóa đào tạo cần học

Nhận xét

Năng lực: Giao tiếp

Bảng này dùng cho phòng nhân sự. 
Sau khi đánh giá xong, phòng nhân sự 
sẽ tổng hợp và lên chương trình học 
tập cho từng cá nhân. Bảng này cũng 
được dùng để đánh giá, so sánh mức 
độ phát triển của nhân viên.

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
2793
09/10/2018
3 tài liệu
0
2476
09/10/2018
3 tài liệu
0
1691
09/10/2018
2 tài liệu
0
1490
09/10/2018
6 tài liệu
0
3591
09/10/2018
1 tài liệu
0
1012
09/10/2018
3 tài liệu
0
2154