Tài liệu

tomtatdieukien

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

Đăng ký người phụ thuộc :

Hồ sơ người phụ thuộc

  -  Điền vào mẫu 16/ĐK-TNCN (Kèm theo thông tư 84) - 2 bản

-  Hạn chót nộp hồ sơ chứng minh NPT cho Cơ quan Thuế:  30/06/2009

  -  Hạn chót nộp cơ quan chi trả thu nhập :  30/01/2009

  Quá thời hạn này xem như ĐTNT không được giảm trừ cho NPT.

  -  Hạn chót nộp cho Cơ quan Thuế : 20/02/2009

- Tất cả các giấy tờ đều phải được công chứng trong vòng 6 tháng

 Dưới 18 tuổi, bao gồm :

 1. Bản sao hộ khẩu hoặc giấy khai sinh của con.

 Con ruột, con nuôi, con ngoài giá thú của đối tượng nộp thuế  

2. 

Nếu là con nuôi thì phải có Quyết định công nhận việc nhận con nuôi của

     cơ quan có thẩm quyền.

 Trên 18 tuổi, đang học Đại học, Cao đằng, Trung học chuyên

 1. Bản sao hộ khẩu hoặc giấy khai sinh của con.

 nghiệp, các trường dạy nghề, …kể cả đang học ở nước ngoài.
 và không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong

 2. Thẻ sinh viên (bản sao) hoặc giấy xác nhận của nhà trường nơi con ĐTNT

 năm không vượt quá 500.000 đồng/tháng.

     đang theo học.

1

 CON

KHÔNG XÉT CHO CON HỌC SAU ĐẠI HỌC

 1. Bản sao hộ khẩu hoặc giấy khai sinh của con.

 Trên 18 tuổi, bị tàn tật, không có khả năng lao động,
 và không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong

 2. Bản sao xác nhận của cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên hoặc Bản kê

 năm không vượt quá 500.000 đồng/tháng.

    khai về người tàn tật không có khả năng lao động có xác nhận của UBND
    phường/xã nơi người phụ thuộc đang cư trú (mẫu số 22/XN-TNCN ban
    hành theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09).

 Ngoài độ tuổi lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập bình

 1. Bản sao hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

 quân tháng trong năm không vượt quá 500.000 đồng.

2

 VỢ/CHỒNG

 1. Bản sao hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

 Trong độ tuổi lao động nhưng bị tàn tật, không có khả năng
 lao động và không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng

 2. Bản sao xác nhận của cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên hoặc Bản kê 

 trong năm không vượt quá 500.000 đồng.

    khai về người tàn tật không có khả năng lao động có xác nhận của UBND
    phường/xã nơi người phụ thuộc đang cư trú (mẫu số 22/XN-TNCN ban hành
    theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09).

 Ngoài độ tuổi lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập bình

 1. Các giấy tờ hợp pháp xác định được mối quan hệ của NPT với ĐTNT (bản sao

 quân tháng trong năm không vượt quá 500.000 đồng.

hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn…)

3

 CHA MẸ RUỘT
 CHA MẸ VỢ

 1. Các giấy tờ hợp pháp xác định được mối quan hệ của NPT với ĐTNT (bản sao
hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn…)

BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ GIẤY TỜ CHỨNG MINH NGƯỜI PHỤ THUỘC

STT

QUAN HỆ VỚI ĐỐI TƯỢNG 

NỘP THUẾ

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ THUỘC

HỒ SƠ CHỨNG MINH

background image

STT

QUAN HỆ VỚI ĐỐI TƯỢNG 

NỘP THUẾ

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ THUỘC

HỒ SƠ CHỨNG MINH

 CHA MẸ CHỒNG

 Trong độ tuổi lao động nhưng bị tàn tật, không có khả năng

 2. Bản sao xác nhận của cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên hoặc Bản kê 

 CHA MẸ KẾ

 lao động và không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng

    khai về người tàn tật không có khả năng lao động có xác nhận của UBND

 trong năm không vượt quá 500.000 đồng.

    phường/xã nơi người phụ thuộc đang cư trú (mẫu số 22/XN-TNCN ban hành
    theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09).

 1. Các giấy tờ hợp pháp xác định được mối quan hệ của NPT với ĐTNT (bản sao
hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn…)

 2. a. Nếu NPT cùng hộ khẩu với ĐTNT:chỉ cần bản sao hộ khẩu

- Ngoài độ tuổi lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập bình

     b. Nếu không cùng hộ khẩu thì nộp Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi

 quân tháng trong năm không vượt quá 500.000 đồng.

     dưỡng theo mẫu :
    + Nếu NPT sống cùng địa chỉ với ĐTNT : nộp mẫu 21a/XN-TNCN ban hành

- Không nơi nương tựa, do ĐTNT trực tiếp nuôi dưỡng.

       kèm theo Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09) do UBND phường/xã
       của ĐTNT xác nhận.
    + Nếu NPT không sống cùng địa chỉ với ĐTNT : nộp mẫu 21b/XN-TNCN 
       ban hành kèm theo Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09) do UBND

4

 - ÔNG BÀ NỘI

       phường/xã nơi NPT cư trú xác nhận.

   ÔNG BÀ NGOẠI
 - CÔ, DÌ RUỘT
   CHÚ, BÁC RUỘT

- Trong độ tuổi lao động nhưng bị tàn tật, không có khả năng

 1. Các giấy tờ hợp pháp xác định được mối quan hệ của NPT với ĐTNT (bản sao

 lao động và không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng

hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn…)

 trong năm không vượt quá 500.000 đồng.

   CẬU RUỘT

 2. a. Nếu NPT cùng hộ khẩu với ĐTNT:chỉ cần bản sao hộ khẩu

 - ANH CHỊ EM RUỘT

     b. Nếu không cùng hộ khẩu thì nộp Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi

 - CHÁU RUỘT

     dưỡng theo mẫu :

- Không nơi nương tựa, do ĐTNT trực tiếp nuôi dưỡng.

    + Nếu NPT sống cùng địa chỉ với ĐTNT : nộp mẫu 21a/XN-TNCN ban hành
       kèm theo Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09) do UBND phường/xã
       của ĐTNT xác nhận.
    + Nếu NPT không sống cùng địa chỉ với ĐTNT : nộp mẫu 21b/XN-TNCN 
       ban hành kèm theo Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09) do UBND
       phường/xã nơi NPT cư trú xác nhận.

 3. Bản sao xác nhận của cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên hoặc Bản kê 
    khai về người tàn tật không có khả năng lao động có xác nhận của UBND
    phường/xã nơi người phụ thuộc đang cư trú (mẫu số 22/XN-TNCN ban hành
    theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/09).

Ghi chú : Luật Lao động hiện hành quy định độ tuổi lao động như sau :
    -  Nam : 18 đến 60 tuổi.
    -  Nữ :    18 đến 55 tuổi.

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2842
18/09/2018
5 tài liệu
0
3542
18/09/2018
3 tài liệu
0
2025
18/09/2018
10 tài liệu
0
6534
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3440
18/09/2018
5 tài liệu
0
3233
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1098
18/09/2018
4 tài liệu
0
3173
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9424
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9048
23/09/2018
10 tài liệu
0
5797
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0