Tài liệu

To truong Phuc Tra CL

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
300
0 trang
0
306
0 trang
0
351
0 trang
0
313
0 trang
0
310
0 trang
0
581

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2014
2 tài liệu
0
1116
3 tài liệu
0
1724
5 tài liệu
0
2407
9 tài liệu
0
2954
7 tài liệu
0
3183
10 tài liệu
0
3680
1 tài liệu
0
617
10 tài liệu
0
4171
10 tài liệu
0
3952
4 tài liệu
0
1428
5 tài liệu
0
2335
4 tài liệu
0
2227
3 tài liệu
0
1493
1 tài liệu
0
607
4 tài liệu
0
1435
7 tài liệu
0
2558
3 tài liệu
0
731
7 tài liệu
0
2310
10 tài liệu
0
3460
10 tài liệu
0
3622
10 tài liệu
0
3776
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2526
5 tài liệu
0
2070
10 tài liệu
0
4491
9 tài liệu
0
3064
10 tài liệu
0
3322
6 tài liệu
0
2024
10 tài liệu
0
3298
6 tài liệu
0
1972
8 tài liệu
0
2648
5 tài liệu
0
1828
6 tài liệu
0
2001
8 tài liệu
0
2487
10 tài liệu
0
3456
8 tài liệu
0
2658
10 tài liệu
0
3388

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2014
28/01/2019
10 tài liệu
0
4849
28/01/2019
2 tài liệu
0
1116
30/01/2019
10 tài liệu
0
4375
28/01/2019
3 tài liệu
0
1724
28/01/2019
5 tài liệu
0
2407
30/01/2019
9 tài liệu
0
2954
28/01/2019
7 tài liệu
0
3183
28/01/2019
10 tài liệu
0
3680
28/01/2019
1 tài liệu
0
617
28/01/2019
10 tài liệu
0
4171
28/01/2019
10 tài liệu
0
3952
28/01/2019
4 tài liệu
0
1428
28/01/2019
5 tài liệu
0
2322
28/01/2019
3 tài liệu
0
1440
28/01/2019
5 tài liệu
0
2112
28/01/2019
5 tài liệu
0
2335
28/01/2019
4 tài liệu
0
2227
28/01/2019
3 tài liệu
0
1493
28/01/2019
7 tài liệu
0
2930
28/01/2019
1 tài liệu
0
607
28/01/2019
4 tài liệu
0
1435
28/01/2019
7 tài liệu
0
2558
28/01/2019
3 tài liệu
0
731
28/01/2019
7 tài liệu
0
2310
28/01/2019
10 tài liệu
0
3460
28/01/2019
10 tài liệu
0
3622
28/01/2019
10 tài liệu
0
3776
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2526
28/01/2019
5 tài liệu
0
2070
28/01/2019
10 tài liệu
0
4491
28/01/2019
9 tài liệu
0
3064
28/01/2019
10 tài liệu
0
3322
28/01/2019
6 tài liệu
0
2024
28/01/2019
10 tài liệu
0
3298
28/01/2019
6 tài liệu
0
1972
28/01/2019
8 tài liệu
0
2648
28/01/2019
5 tài liệu
0
1828
28/01/2019
6 tài liệu
0
2001
28/01/2019
8 tài liệu
0
2487
28/01/2019
10 tài liệu
0
3456
28/01/2019
8 tài liệu
0
2658
28/01/2019
10 tài liệu
0
3388