Tài liệu

To truong Nghiep vu

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
347
0 trang
0
370

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
1828

Bộ tài liệu liên quan

31/01/2019
5 tài liệu
0
1828