Tài liệu

To truong boc xep

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
276
0 trang
0
277
0 trang
0
262
0 trang
0
235
0 trang
0
269

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1698
2 tài liệu
0
952
3 tài liệu
0
1453
5 tài liệu
0
2013
9 tài liệu
0
2454
7 tài liệu
0
2708
10 tài liệu
0
3081
1 tài liệu
0
514
10 tài liệu
0
3476
10 tài liệu
0
3318
4 tài liệu
0
1178
5 tài liệu
0
1903
4 tài liệu
0
1855
3 tài liệu
0
1259
1 tài liệu
0
521
4 tài liệu
0
1183
7 tài liệu
0
2110
3 tài liệu
0
595
7 tài liệu
0
1929
10 tài liệu
0
2864
10 tài liệu
0
3034
10 tài liệu
0
3155
0 tài liệu
0
0
8 tài liệu
0
2285
5 tài liệu
0
1712
10 tài liệu
0
3718
9 tài liệu
0
2546
10 tài liệu
0
2767
6 tài liệu
0
1663
10 tài liệu
0
2718
6 tài liệu
0
1603
8 tài liệu
0
2163
5 tài liệu
0
1533
6 tài liệu
0
1656
8 tài liệu
0
2061
10 tài liệu
0
2811
8 tài liệu
0
2208
10 tài liệu
0
2815

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1698
28/01/2019
10 tài liệu
0
4013
28/01/2019
2 tài liệu
0
952
30/01/2019
10 tài liệu
0
3691
28/01/2019
3 tài liệu
0
1453
28/01/2019
5 tài liệu
0
2013
30/01/2019
9 tài liệu
0
2454
28/01/2019
7 tài liệu
0
2708
28/01/2019
10 tài liệu
0
3081
28/01/2019
1 tài liệu
0
514
28/01/2019
10 tài liệu
0
3476
28/01/2019
10 tài liệu
0
3318
28/01/2019
4 tài liệu
0
1178
28/01/2019
5 tài liệu
0
1981
28/01/2019
3 tài liệu
0
1181
28/01/2019
5 tài liệu
0
1740
28/01/2019
5 tài liệu
0
1903
28/01/2019
4 tài liệu
0
1855
28/01/2019
3 tài liệu
0
1259
28/01/2019
7 tài liệu
0
2519
28/01/2019
1 tài liệu
0
521
28/01/2019
4 tài liệu
0
1183
28/01/2019
7 tài liệu
0
2110
28/01/2019
3 tài liệu
0
595
28/01/2019
7 tài liệu
0
1929
28/01/2019
10 tài liệu
0
2864
28/01/2019
10 tài liệu
0
3034
28/01/2019
10 tài liệu
0
3155
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
8 tài liệu
0
2285
28/01/2019
5 tài liệu
0
1712
28/01/2019
10 tài liệu
0
3718
28/01/2019
9 tài liệu
0
2546
28/01/2019
10 tài liệu
0
2767
28/01/2019
6 tài liệu
0
1663
28/01/2019
10 tài liệu
0
2718
28/01/2019
6 tài liệu
0
1603
28/01/2019
8 tài liệu
0
2163
28/01/2019
5 tài liệu
0
1533
28/01/2019
6 tài liệu
0
1656
28/01/2019
8 tài liệu
0
2061
28/01/2019
10 tài liệu
0
2811
28/01/2019
8 tài liệu
0
2208
28/01/2019
10 tài liệu
0
2815