Tài liệu

Tờ trình thẩm định dự án

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…TR/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

Bộ phận: Phòng Phát triển các Dự Án Đầu 

Ngày: ....../....../.........

Trưởng phòng:.......................... chữ ký:.............

Người   thực   hiện:.........................   chữ
ký:.............

Thời gian thực hiện: từ ....../....../......... đến ....../....../.........
Tên dự án/Đối tác: ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Đặc điểm dự án: ...............................................................................................................................

1.

Ví trí khu đất: ...............................................................................................................................

2.

Hình thức sở hữu/Nguồn gốc đất: ................................................................................................ 
   ...............................................................................................

...........................................................................................................................................................

3.

Thời gian sử dụng: ....................................................................................................................... 
   ...............................................................................................

4.

Diện tích khu đất/Kích thước:....................................................................................................... 
   ...............................................................................................

5.

Hiện trạng khu đất:........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Nội dung thực hiện:..........................................................................................................................
1. Đánh  giá về nghiên cứu sự cần thiết đầu tư:..................................................................................
- Nghiên cứu sơ bộ về thị trường:.......................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
- Đánh giá quy mô đầu tư:..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
- Đánh giá hình thức đầu tư:
...........................................................................................................................................................
2. Đánh giá các phương án đề xuất và hiệu quả đầu tư:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Kết luận/ Kiến nghị:.......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Ý kiến của Lãnh đạo Phòng Phát triển các Dự Án Đầu Tư: ..............................................................

background image

...........................................................................................................................................................

Mô tả tài liệu

Toàn bộ biểu mẫu, quy trình quản lí dự án đầu tư.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
28/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0