Tài liệu

TKDK Thue TNCN-Mau 01

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Mẫu số: 01/ĐK-TNCN

(Ban hành kèm theoThông tư 

số 84/2008/TT-BTC ngày 

30/9/2008 của Bộ Tài chính) 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________________ 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

 

Mã số thuế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số) 

 
[01]. 
Họ và tên người đăng ký thuế: 
[02]. Ngày tháng năm sinh:  
[03]. Giới tính: Nam: ; Nữ:  

[04]. Quốc tịch:................................. 

[05]. Số chứng minh nhân dân:  
[05.1]. Ngày cấp 
[05.2]. Nơi  cấp:.................................................................................................... 
[06]. Số hộ chiếu: …………………………………………….. 
[06.1]. Ngày cấp:  
[06.2]. Nơi  cấp: .................................................................................................... 
[07]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu: 
[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:.................................................................. 
[07.2]. Xã, phường:............................................................................................... 
[07.3]. Quận, huyện:.............................................................................................. 
[07.4]. Tỉnh, thành phố:................................. [07.5]. Quốc gia: .......................... 

[08]. Địa chỉ cư trú: 
[08.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:.................................................................. 
[08.2]. Xã, phường:................................................................................................ 
[08.3]. Quận, huyện:.............................................................................................. 
[08.4]. Tỉnh, thành phố:......................................................................................... 
[09]. Điện thoại liên hệ:........................................................[10].Email:.......................... 
[11]. Cơ quan thuế quản lý: ............................................................................................. 

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về những nội dung đã khai./. 
 

 

…, ngày …tháng  … năm ………… 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ 

 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2879
18/09/2018
5 tài liệu
0
3560
18/09/2018
3 tài liệu
0
2037
18/09/2018
10 tài liệu
0
6587
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3462
18/09/2018
5 tài liệu
0
3250
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1101
18/09/2018
4 tài liệu
0
3198
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9486
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9118
23/09/2018
10 tài liệu
0
5839
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0