Tài liệu

Tinh hoa quản trị

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

THE ESSENTIAL DRUCKER: The Best of Sixty Years of Peter Drucker’s
Essential Writing on Management.
Copyright arranged with: The Peter F. Drucker Literary Trust
424 North Linden Avenue, Oak Park, IL 60302-2218, USA.
Though Tuttle-Mori Agency Co., Ltd.

PETER F. DRUCKER

NGUYÏÎN  DÛÚNG  HIÏËU,  MBA

 

dõch

TINH HOA QUAÃN TRÕ

CUÃA

 DRUCKER

NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

background image

4

5

TINH HOA QUAÃN TRÕ CUÃA DRUCKER

PHÊÌN ÀÊÌU

MUÅC LUÅC

GIÚÁI THIÏÅU: NGUÖÌN GÖËC VAÂ MUÅC ÀÑCH CUÃA

TINH HOA QUAÃN TRÕ CUÃA DRUCKER ................................................................. 7

I.

QUAÃN TRÕ HOÅC

1.

QUAÃN TRÕ NHÛ LAÂ MÖÅT CHÛÁC NÙNG XAÄ HÖÅI VAÂ

MÖÅT NGHÏÅ THUÊÅT PHÖÍ THÖNG ...................................................................... 15

2.

QUY MÖ CUÃA QUAÃN TRÕ ..................................................................................... 29

3.

MUÅC ÀÑCH VAÂ MUÅC TIÏU CUÃA KINH DOANH ............................................... 33

4.

TÖÍ CHÛÁC PHI LÚÅI NHUÊÅN DAÅY ÀÛÚÅC ÀIÏÌU GÒ

CHO CAÁC DOANH NGHIÏÅP? ................................................................................ 59

5.

AÃNH HÛÚÃNG XAÄ HÖÅI VAÂ CAÁC VÊËN ÀÏÌ XAÄ HÖÅI .............................................. 75

6.

KHUNG MÊÎU MÚÁI CUÃA QUAÃN TRÕ ................................................................... 97

7.

THÖNG TIN CÊÌN THIÏËT CHO NHAÂ QUAÃN LYÁ ............................................... 128

8.

QUAÃN TRÕ THEO MUÅC TIÏU VAÂ TÛÅ KIÏÍM SOAÁT ........................................... 149

9.

CHOÅN LÛÅA NHÊN SÛÅ - NHÛÄNG NGUYÏN TÙÆC CÚ BAÃN .............................. 167

10.

TINH THÊÌN ÀÖÍI MÚÁI, SAÁNG TAÅO .................................................................... 177

11.

NHÛÄNG DÛÅ AÁN KINH DOANH MÚÁI ................................................................ 187

12.

CHIÏËN LÛÚÅC KHÚÃI NGHIÏÅP KINH DOANH ................................................... 207

II.

CAÁ NHÊN

13.

PHAÃI REÂN LUYÏÅN ÀÏÍ TRÚàNÏN HIÏÅU QUAà.................................................... 243

14.

TÊÅP TRUNG VAÂO SÛÅ ÀOÁNG GOÁP ..................................................................... 261

TINH HOA QUAÃN TRÕ

CUÃA

DRUCKER

background image

6

7

TINH HOA QUAÃN TRÕ CUÃA DRUCKER

PHÊÌN ÀÊÌU

GIÚÁI THIÏåU:

NGUÖÌN GÖËC VAÂ MUÅC ÀÑCH CUÃA

TINH HOA QUAÃN TRÕ CUÃA DRUCKER

Tinh hoa quaãn trõ cuãa Drucker laâ möåt têåp húåp tûâ caác cöng trònh

vaâ baâi viïët cuãa töi trong suöët 60 nùm trúã laåi àêy. Noá bùæt àêìu bùçng

cuöën saách Tûúng lai cuãa con ngûúâi cöng nghiïåp (The future of

industrial man) (1942) vaâ kïët thuác – tñnh cho àïën nay – vúái cuöën

saách ra àúâi nùm 1999 Thaách thûác quaãn trõ cho thïë kyã XXI

(Management challenges for the 21

st

 century).

Cuöën saách naây coá hai muåc àñch. Möåt laâ, töi hy voång, noá seä cung

cêëp cho àöåc giaã möåt giúái thiïåu roä raâng vaâ tûúng àöëi àêìy àuã vïì quaãn

trõ hoåc. Hai laâ, cuöën saách trònh baây töíng quan caác cöng trònh cuãa

töi vïì quaãn trõ, theo àoá noá giuáp traã lúâi möåt cêu hoãi maâ töi vaâ caác

nhaâ biïn têåp thûúâng xuyïn nhêån àûúåc tûâ àöåc giaã: Töi coá thïí bùæt

àêìu àoåc Drucker tûâ àêu? Taác phêím naâo cuãa öng ta laâ quan troång?

Ngûúâi baån Nhêåt Baãn thêm niïn cuãa töi, Atsuo Ueda, laâ ngûúâi

àïì ra yá tûúãng laâm cuöën saách naây. Vöën dô chñnh öng cuäng àaä coá

möåt sûå nghiïåp xuêët sùæc vïì quaãn trõ taåi Nhêåt. Khi àïën tuöíi saáu

mûúi, öng chuyïín sang möåt hûúáng khaác, trúã thaânh nhaâ saáng lêåp

vaâ giaám àöëc àiïìu haânh cuãa möåt trûúâng àaåi hoåc kyä thuêåt múái taåi

Tokyo. Öng Ueda laâ dõch giaã vaâ biïn têåp viïn cho nhiïìu taác phêím

15.

BIÏËT ROÄ ÀIÏÍM MAÅNH VA GIAÁ TRÕ CUÃA BAÅN ................................................. 273

16.

QUAÃN LYÁ THÚÂI GIAN .......................................................................................... 284

17.

CAÁC QUYÏËT ÀÕNH HIÏÅU QUAà........................................................................... 308

18.

GIAO TIÏËP HIÏÅU QUAà......................................................................................... 332

19.

THUÊÅT LAÄNH ÀAÅO .............................................................................................. 340

20.

CAÁC NGUYÏN TÙÆC CAÃI TIÏËN ............................................................................ 345

21.

NÛÃA ÀÚÂI COÂN LAÅI ............................................................................................... 354

22.

CON NGÛÚÂI COÁ GIAÁO DUÅC .............................................................................. 364

III.

XAÄ HÖÅI

23.

MÖÅT THÏË KYÃ BIÏËN ÀÖÍI XAÄ HÖÅI - SÛÅ XUÊËT HIÏÅN

CUÃA XAÄ HÖÅI TRI THÛÁC ....................................................................................... 376

24.

SÛÅ RA ÀÚÂI CUÃA XAÄ HÖÅI DOANH NGHIÏÅP ...................................................... 401

25.

ÀÕA VÕ CÖNG DÊN QUA KHU VÛÅC XAÄ HÖÅI ................................................... 409

26.

TÛÂ PHÊN TÑCH ÀÏËN NHÊÅN THÛÁC – QUAN ÀIÏÍM MÚÁI VÏÌ THÏË GIÚÁI ....... 418

THAY LÚÂI KÏËT: NHÛÄNG THAÁCH THÛÁC PHÑA TRÛÚÁC ........................................... 429

Mô tả tài liệu

Trọn bộ kĩ năng quản lí quản trị, lãnh đạo, truyền cảm hứng, gây dựng lòng trung thành, thúc đẩy nhân viên, làm việc nhóm ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
9 tài liệu
0
5252