Tài liệu

Tiêu chuẩn phân cấp văn hóa doanh nghiệp

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Phụ lục

TIÊU CHUẨN PHÂN CẤP VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Ghi chú: Mức phân cấp tiêu chuẩn hoàn toàn theo chủ quan của tác giả.

Stt

Yêu tố

Phân cấp

Yếu-1

T.bình-2

Khá-3

Mạnh-4

1

Kiến trúc của Doanh 
nghiệp

+ Các vật dụng để lộn 
xộn.
+ Nơi làm việc lộn xộn, 
dơ bẩn.
+ Không có nơi tiếp 
khách hoặc có nhưng dơ.

+ Không nằm vào các yếu 
tố trong phần yếu.
+ Bàn ghế làm việc đầy 
đủ.

+ Khoảng cách các vị trí 
làm việc và lối đi thông 
thoáng (trên 1.5m).
+ Có phòng tiếp khách 
riêng.
+ Các phòng làm việc rõ 
ràng (có ký hiệu).
+ Phòng bảo vệ sạch và 
nơi để xe gọn gàng.

+ Kiến trúc thể hiện triêt lý
của DN.
+ Vị trí làm việc của nhân 
viên được cá nhân hoá.
+ Vị trí của tiếp tân, phòng 
khách có tính cách.
+ Toàn bộ các khu vực làm
việc sạch sẽ, ngăn nắp.

2

Sản phẩm

+ Chất lượng sản phẩm 
không ổn định.
+ Chất lượng không đảm 
bảo.
+ Lợi ích của sản phẩm 
không thoả mãn khách 
hang.

+ Chất lượng sản phẩm ổn 
định.
+  Mức chất lượng sản 
phẩm ở mức tối thiểu.
+ Lợi ích của sản phẩm 
được thoả mãn ở mức tối 
thiểu.

+ Chất lượng sản phẩm 
ổn định.
+ Hàng VN chất lượng 
cao hoặc tương đương.
+ Sản phẩm là một trong 
05 sản phẩm hang đầu.
+ Có thêm các lợi ích về 

Ngoài các mức ở phần 
phần cấp khá.
Sản phẩm là biểu tượng 
của trong ngành của sản 
phẩm tương đương.

Version 1.0

Page 1 of 6

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

mặt giá trị gia tăng.

3

Máy móc, công nghệ

+ Công cụ làm việc thô 
sơ.
+ Máy móc dơ bẩn.

+ Có công cụ làm việc, 
máy móc khá tốt.
+ Không phạm vào phần 
yếu.

+ Máy móc, công cụ làm 
việc sạch sẽ, ngăn nắp.
+ Các công nghệ sử dụng
đều là công nghệ mới, 
tiên tiến.

Tương tự phần khá (không 
xếp hạng cao hơn).

4

Các nghi lễ

Không tổ chức hoặc có tổ
chức nhưng qua loa

+ Có tổ chức nhưng chưa 
đầy đủ (các loại nghi lễ 
theo phần phụ lục các nghi
lễ).
+ Tổ chức chưa chuyên 
nghiệp.

+ Số lượng nghi lễ đủ 
hoặc đủ trên 60 % theo 
danh mục phụ lục.
+ Tổ chức chuyên nghiệp

+ Tổ chức đủ đến trên 70 
% những nghi lễ trong 
danh mục lien quan.
+ Tính tổ chức rất chuyên 
nghiệp.
+ Toàn bộ nhân viên đều 
thấu hiểu về các nghi lễ và 
mong muốn thực hiện 
chúng một cách “thật 
lòng”, nhất quán.

5

Giai thoại

Không đánh giá phần 
này.

+ Công ty không nêu các 
giai thoại hoặc có nhưng 
mang tính vô thức.

+ Công ty có nêu về các 
giai thoại.
+ Các giai thoại được nêu
do nhà quản lý chủ động 
thực hiện.
+ Nhân viên có biết, 
nhưng nhiều người 
không hiểu ý nghĩa.

+ Có nhiều giai thoại về 
công ty.
+ Chúng được nhắc lại 
thuờng xuyên.
+ Mang tính chủ động của 
nhà quản lý nhằm đưa ra 
các tính cách, giá trị của 
công ty.
+ Trên 70 % nhân viên 

Version 1.0

Page 2 of 6

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

thấu hiểu và coi đó là niềm 
tự hào, muốn phấn đấu như
vậy.

6

Biểu tượng

Công ty không có logo

+ Công ty có logo nhưng 
nhân viên không hiểu ý 
nghĩa.

+ Logo có ý nghĩa.
+ Dưới 70 % nhân viên 
hiểu ý nghĩa của logo.

+ Logo có ý nghĩa.
+ Nhất quán với sứ mạng, 
tầm nhìn và các biểu trưng 
khác.
+ Trên 70 % nhân viên 
thấu hiểu biểu tượng của 
logo

7

Ngôn ngữ, khẩu hiệu

Không tính điểm

+ Không có khẩu hiệu

+ Công ty có khẩu hiệu
+ Khẩu hiệu không nhất 
quán với các biểu tượng 
khác hoặc có nhưng nhân
viên không thấu hiểu 
hoặc thấu hiểu dưới 70 %

+ Khẩu hiệu nhất quán với 
các biểu tượng và sứ mạng,
tầm nhìn của công ty.
+ Trên 70 % nhân viên 
thâu hiểu.

8

Phong cách giao 
tiếp.ngôn ngữ

+ Dưới 2 điểm.

+ Phong cách giao tiếp 
được đánh giá từ 2 – dưới 
3 điểm

+ Phong cách giao tiếp 
được khách hang đánh 
giá 3- dưới 4 điểm

+ Công ty có tiêu chuẩn và 
huấn luyện nhân viên về 
phong cách giao tiếp.
+ Phong cách giao tiếp 
được khách hang, nhân 
viên đánh giá từ 4-5 điểm/5
điểm.

9

Sứ mạng của tổ chức,

Không tính điểm

Công ty không có bản sứ 

+ Công ty có bản sứ 

+ công ty có sứ mạng liên 

Version 1.0

Page 3 of 6

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6056
10 tài liệu
0
7623
4 tài liệu
0
3139
4 tài liệu
0
3063
6 tài liệu
0
2161
9 tài liệu
0
6181
1 tài liệu
0
1161

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6056
12/09/2018
10 tài liệu
0
7623
12/09/2018
4 tài liệu
0
3139
12/09/2018
4 tài liệu
0
3063
12/09/2018
6 tài liệu
0
2161
12/09/2018
9 tài liệu
0
6181
12/09/2018
1 tài liệu
0
1161