Tài liệu

Tiêu chuẩn năng lực lãnh đạo

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

Caùc tieâu chuaån naêng löïc quaûn lyù 

 

 

Trang 1 / 8

 

TIEÂU CHUAÅN NAÊNG LÖÏC 

LAÕNH ÑAÏO CON NGÖÔØI 

 

Taïo moâi tröôøng ñeå nhaân vieân coù ñoäng cô laøm vieäc cao vaø coù cô hoäi phaùt trieån  

  Truyeàn ñaït muïc ñích vaø caùc giaù trò kinh doanh coát loõi vôùi nieàm tin vöõng vaøng vaø söï cam keát  
  Phaùt trieån vaø ñoäng vieân caùc caù nhaân ñeå ñaït ñöôïc keát quaû coâng vieäc toát nhaát  
  Taäp trung vaøo ñieåm maïnh cuûa caùc caù nhaân nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû coâng vieäc cuûa ñoäi cao nhaát  
  Laõnh ñaïo, tuyeån duïng, phaùt trieån vaø giöõ con ngöôøi 

 

Ñoái vôùi caùc vò trí quaûn lyù cao caáp 

  Giao tieáp vôùi nhaân vieân vôùi nieàm tin cao vaø söù maïng cuûa coâng ty 
  Thaønh laäp vaø xaây döïng ñoäi nguõ vöõng maïnh 
  Phaùt trieån töøng caù nhaân ñeå hoï coù theå nhaän thöùc ñöôïc tieàm naêng cuûa hoï trong toå chöùc 
  Xaùc ñònh cho ñoäi caùc muïc tieâu thaùch thöùc, nhöng coù theå vöôn tôùi 
  Laø nhaân vaät then choát trong ñoäi 
  Quaûn lyù moät caùch höõu hieäu caùc chöông trình phaùt trieån quaûn lyù nhaèm taïo ra caùc ñoäi maïnh 

 

Caùc bieåu hieän tích cöïc 

•  Taïo tinh thaàn ñoàng ñoäi 
•  Laøm göông – laøm vieäc nhö moät taám göông 

cho thuoäc caáp noi theo 

•  Chuû ñoäng khích leä thuoäc caáp tham gia vaøo 

cuoäc 

•  Chia seû thaønh coâng vôùi ñoäi 
•  Saün saøng uûy thaùc – ñieàu haønh nhö laø moät 

thaønh vieân höõu hieäu cuûa ñoäi 

•  Saün saøng ñeå thuoäc caáp phaïm sai laàm 
•  Phaûn hoài xaây döïng veà keát quaû coâng vieäc cuûa 

nhaân vieân thöôøng xuyeân 

•  Chuû ñoäng tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng cuûa ñoäi 
•  Höôùng daãn caáp döôùi hoaøn thaønh toát coâng vieäc 
•  Luoân nhaän thöùc ñöôïc ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu 

cuûa töøng caù nhaân 

•  Ñaøo taïo caùc lónh vöïc coøn khieám khuyeát cuûa 

nhaân vieân moät caùch coù hieäu quaû  

•  Thöøa nhaän söï ñoùng goùp vaø cuøng chia seû 

thaønh coâng vôùi nhaân vieân  

•  Tuyeån choïn nhaân taøi hieäu quaû 
•  Hieäu quaû trong vieäc xaùc ñònh tieàm naêng töông 

lai 

•  Hieåu roõ ñöôïc caùc ñieåm maïnh cuõng nhö nhöõng 

ñieåm coøn haïn cheá cuûa ñoäi vaø töøng caù nhaân 

•  Luoân mang laïi söï naêng noå vaø ñònh höôùng cho 

caùc hoaït ñoäng ñoäi  

•  Laø ngöôøi coù uy tín trong coäng ñoàng doanh 

nghieäp 

• 

Hoaït ñoäng nhö moät doanh nhaân ôû beân ngoaøi 
coâng ty

 

Caùc bieåu hieän tieâu cöïc 

•  Thieân veà chuû nghóa caù nhaân hôn laø ñònh 

höôùng laøm vieäc trong ñoäi 

•  Tieát kieäm caùc lôøi khen ngôïi 
•  Thích nhaän thaønh coâng cho baûn thaân 
•  Giöõ yù töôûng vaø thoâng tin cho rieâng mình 
•  Khoâng thöøa nhaän söï ñoùng goùp cuûa ngöôøi 

khaùc 

•  Khoâng bieát caáu truùc coâng vieäc cho caáp 

döôùi: khoâng uûy thaùc coâng vieäc/oâm traùch 
nhieäm 

•  Khoâng phaùt trieån nhaân vieân 
•  Tuyeån/ boå nhieäm/thaêng chöùc caùc nhaân 

vieân keùm nhaèm traùnh caùc nguy cô coù theå 
aûnh höôûng ñeán vò trí cuûa hoï 

•  Cho pheùp caùc nhaân vieân keùm naêng löïc 

caûn trôû caùc vò trí quaûn lyù 

•  Khoâng khuyeán khích nhaân vieân töï phaùt 

trieån caùc giaûi phaùp rieâng cuûa mình 

•  Phong caùch laõnh ñaïo ñoäc taøi, ñoäc ñoaùn 
•  Khoâng ñöôïc ai trong coäng ñoàng doanh 

nghieäp bieát ñeán 

•  Khoâng tham döï vaøo baát kyø hoaït ñoäng kinh 

doanh naøo beân ngoaøi coâng ty 

 

 

background image

Caùc tieâu chuaån naêng löïc quaûn lyù 

 

 

Trang 2 / 8

 

TIEÂU CHUAÅN NAÊNG LÖÏC 

QUAÛN LYÙ NGUOÀN TAØI NGUYEÂN 

 
Huy ñoäng caùc nguoàn taøi nguyeân moät caùch hieäu quaû nhaèm ñaûm baûo ñaït ñöôïc muïc tieâu vôùi 
hieäu suaát cao nhaát 

  Chuû ñoäng giaùm saùt vaø xem xeùt laïi tieán ñoä cuûa caùc döï aùn vaø tieán ñoä thaønh tích cuûa chuùng 
  Hoaïch ñònh vaø saép xeáp thöù töï öu tieân coâng vieäc 
  Söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân moät caùch hieäu quaû (thôøi gian caù nhaân, thôøi gian cuûa nhaân vieân, 

tieàn, maùy moùc thieát bò)  

  UÛy thaùc coâng vieäc nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû cao nhaát 

 

Ñoái vôùi caùc vò trí quaûn lyù cao caáp 

  UÛy thaùc traùch nhieäm vaø quyeàn haïn ñeå ñaït keát quaû cao 

 

Thieát laäp caùc muïc tieâu mang tính thaùch thöùc cao cho baûn thaân vaø cho ñoäi

 

 
Caùc bieåu hieän tích cöïc 

Caùc bieåu hieän tieâu cöïc 

•  Toå chöùc thôøi gian caù nhaân toát 
•  Taän duïng toái ña thôøi gian cuûa nhaân vieân – uûy 

thaùc phuø hôïp 

•  Giaùm saùt vaø kieåm soaùt keát quaû coâng vieäc 

cuûa caùc thuoäc caáp tröïc tieáp 

•  Giaùm saùt hieäu suaát maùy moùc 
•  Thöôøng xuyeân xem xeùt keát quaû coâng vieäc 

hieän taïi so vôùi muïc tieâu  

•  Chuû ñoäng phaùt trieån caùc heä thoáng toå chöùc vaø 

kieåm soaùt coâng vieäc 

•  Tieáp caän coù heä thoáng trong vieäc hoaïch ñònh 

vaø saép xeáp thöù töï öu tieân trong coâng vieäc  

•  Vaïch keá hoaïch hoaït ñoäng töông thích vôùi 

coâng ty hoaëc chu trình saûn xuaát 

•  Theo doõi döï aùn ñeán cuøng, khoâng töø boû döï aùn 
•  Coù theå saép xeáp thöù töï öu tieân coâng vieäc, 

hieåu, phaân bieät ñöôïc giöõa tính quan troïng vaø 
tính khaån caáp 

•  Ñöa nhieàu yeáu toá ña daïng vaøo trong caùc keá 

hoaïch  

•  Linh ñoäng trong keá hoaïch ñoái vôùi caùc thay 

ñoåi caáp thôøi 

•  Döï ñoaùn ñöôïc caùc truïc traëc coù theå xaûy ra 
•  Kieåm soaùt ngaân saùch vaø chi phí 
•  UÛy thaùc traùch nhieäm nhaèm ñaït ñöôïc muïc 

tieâu ñoái vôùi caùc caáp quaûn lyù cao hôn 

 

•  Toå chöùc coâng vieäc khoâng toát 
•  Khoâng hoaïch ñònh coâng vieäc tröôùc, chæ thöïc 

hieän nhöõng coâng vieäc hieän taïi 

•  Khoâng kieåm tra tieán trình döï aùn moät caùch 

nhaát quaùn 

•  Khoâng coù muïc ñích vaø muïc tieâu roõ raøng 
•  Khoâng xem xeùt laïi caùc döï aùn 
•  Khoâng döï ñoaùn ñöôïc caùc vaán ñeà coù theå xaûy 

ra 

•  Khoâng söû duïng nguoàn löïc moät caùch höõu 

hieäu 

•  Khoâng luoân luoân yù thöùc ñöôïc keát quaû coâng 

vieäc keùm hoaëc toát 

•  Vieäc saép xeáp thöù töï öu tieân khoâng phaûn aùnh 

ñöôïc nhu caàu coâng vieäc 

•  Thieáu ñeà cao heä thoáng ñeå kieåm soaùt vaø toå 

chöùc coâng vieäc 

•  Hoaït ñoäng khoâng ñöôïc hoaïch ñònh töông 

thích vôùi coâng ty hoaëc chu trình saûn xuaát 

•  Khoâng ñaùp öùng ñöôïc chæ tieâu phaán ñaáu/muïc 

tieâu 

•  Chæ quan taâm xem xeùt ñeán moät soá ít nhaân toá 

trong keá hoaïch  

•  Thích laøm töøng vieäc trong töøng thôøi ñieåm 
•  Coù khuynh höôùng ñoäc taøi veà maët thuû tuïc, 

thieân veà caù nhaân maø khoâng uûy thaùc moät 
caùch hieäu quaû 

 

background image

Caùc tieâu chuaån naêng löïc quaûn lyù 

 

 

Trang 3 / 8

 

TIEÂU CHUAÅN NAÊNG LÖÏC 

PHAÙT TRIEÅN KINH DOANH 

 
Vôùi kieán thöùc kinh doanh roäng ñeå laøm vieäc vôùi moät taàm nhìn xa vaø qua ñoù taùc ñoäng tích 
cöïc leân keát quaû cuoái cuøng  

  Hieåu roõ vai troø, chöùc naêng cuûa boä phaän trong coâng ty 
  Hieåu roõ caùc muïc tieâu vaø vaên hoùa cuûa coâng ty vaø chuùng taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán boä phaän 
  Coù söï nhaän ñònh roõ raøng veà caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán ngaønh kinh doanh cuûa coâng ty 
  Coù nhöõng ñoùng goùp roõ raøng vaøo vieäc ñònh hình vaø ñònh höôùng kinh doanh cuûa coâng ty 

 

 

Ñoái vôùi caùc vò trí quaûn lyù cao caáp 

  Hieåu roõ taùc ñoäng qua laïi giöõa caùc chöùc naêng trong phaïm vi kinh doanh 
  Coù taàm nhìn vöôït treân caùc chöùc naêng ñeå theo ñuoåi vaø ñaït cho ñöôïc keát quaû kinh doanh chung 
  Hieåu roõ thò tröôøng vaø caùc hoaït ñoäng caïnh tranh 
  Coù theå ñaùnh giaù ñöôïc moâi tröôøng beân ngoaøi vaø cô hoäi phaùt trieån kinh doanh 
  Phaùt trieån vaø nhìn thaáu suoát caùc muïc tieâu daøi haïn 
  Ñaáu tranh cho söï thay ñoåi ñeå ñöa kinh doanh ñi leân 
  Chuû ñoäng theo ñuoåi vieäc phaùt trieån baûn thaân 

 

Caùc bieåu hieän tích cöïc 

Caùc bieåu hieän tieâu cöïc 

•  Coù yù töôûng vaø taàm laõnh ñaïo chieán löôïc 
•  Hieåu roõ taùc ñoäng cuûa mình treân nhöõng boä 

phaän khaùc 

•  Nhaän ra nhöõng gì ngöôøi khaùc caàn phaûi bieát 
•  Hieåu roõ chöùc naêng cuûa boä phaän trong muïc 

tieâu chung cuûa coâng ty 

•  Döï kieán ñöôïc taùc ñoäng cuûa caùc chính saùch 

hoaëc thay ñoåi cuûa coâng ty ñoái vôùi boä phaän 

•  Hieåu roõ caùc thuû tuïc, vaên hoùa cuûa ñòa phöông 

taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán hoaït ñoäng cuûa boä 
phaän 

•  Hieåu roõ nhöõng chæ soá taøi chaùnh cuûa nhöõng 

hoaït ñoäng khaùc nhau 

•  Coù theå nhaän ra moái lieân heä cuûa nhöõng döï aùn 

vöôït ra khoûi phaïm vi cuûa boä phaän 

•  Ñaùnh giaù caùc vaán ñeà theo lôïi ích cuûa toaøn 

coâng ty 

•  Xaùc ñònh roõ caùc muïc ñích laâu daøi cuûa toå 

chöùc 

•  Tích hôïp nhöõng yù töôûng hoaëc nhöõng khaû 

naêng vaøo thaønh nhöõng quyeát ñònh lôùn  

•  Khaûo saùt moâi tröôøng ñeå tìm kieám cô hoäi kinh 

doanh, vaän duïng kieán thöùc ñeå döï baùo thò 
tröôøng vaø xu höôùng 

•  Coù theå döï baùo vaø coù keá hoaïch tröôùc nhöõng 

aùp löïc baát lôïi cho hoaït ñoäng kinh doanh  

•  Nhaïy caûm vaø luoân ñaùnh giaù caùc ruûi ro trong 

kinh doanh 

•  Khoâng hieåu taàm quan troïng cuûa kinh doanh 

trong coâng vieäc 

•  Sai laàm trong vieäc thöøa nhaän vai troø vaø vò trí 

cuûa caùc chöùc naêng khaùc 

•  Khoâng tham vaán vôùi caùc boä phaän coù lieân 

quan 

•  Khoâng xem xeùt tính leä thuoäc giöõa caùc boä 

phaän 

•  Khoâng caûnh giaùc veà caùc hoaït ñoäng cuûa ñoái 

thuû caïnh tranh 

•  Quan taâm ñeán coâng ngheä hoaëc chöùc naêng 

hôn laø nhu caàu thò tröôøng 

•  Chæ laøm vieäc cho lôïi nhuaän ngaén haïn tröôùc 

maét 

•  Caùch nhìn hoaëc taàm nhìn thu heïp vaø höôùng 

noäi. 

•  Khoâng caûnh giaùc vôùi nhöõng thay ñoåi beân 

ngoaøi 

 

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3048
09/10/2018
3 tài liệu
0
2778
09/10/2018
3 tài liệu
0
1847
09/10/2018
2 tài liệu
0
1613
09/10/2018
6 tài liệu
0
3954
09/10/2018
1 tài liệu
0
1129
09/10/2018
3 tài liệu
0
2328