Tài liệu

Tieu chuan chat luong san pham may mac

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM MAY

I  - MỤC ĐÍCH:

Xác định chất lượng sản phẩm của công ty, giúp QC kiểm hàng thống nhất, từng
bước nâng cao chất lượng sản phẩm.

II –   PHẠM VI:

Tiêu chuẩn này áp dụng chung cho các sản phẩm may của công ty .

III – ĐĨNH NGHĨA: 

Việc phân cấp chất lượng được dựa trên 04 mức như sau:
-

Loại A: là loại đạt 100% về chất lượng.

-

Loại B là không đạt chất lượng nhưng cho qua.

-

Loại C là hàng hư, phải chỉnh sửa.

-

Loại D là hàng phế, sale off.

IV – NỘI DUNG:

STT

TIÊU CHUẨN

A

B

C

D

1. Vệ sinh CN

1.1 Chỉ thừa

X

1.2 Dính dầu máy

X

1.3 Phấn màu

X

1.4 Vẽ bóng

X

2. Lỗi nguyên 
phụ liệu.
2.1 Lỗi vải:

 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

2.1 Mất sợi:        - 2mm màu nhạt       

X

                            - 1mm màu đậm

X

2.1 Nổi sọc:        - 2mm màu nhạt

X

                            - 1mm màu đậm

X

2.3 Loang màu: - Vùng A

X

                           - Vùng B

X

2.4 Sợi màu:       - Vùng A

X

                           - Vùng B

X

2.5 Xéo canh:    - Sọc 1,5mm                

X

                           - Trơn 2mm

X

2.2 Lỗi phụ 
liệu:

3. Thẩm mỹ

3.1 Đối xứng: 
    Vùng A: Giữa 2 điểm <= 5cm, lệch 
<= 2mm

X

                      Nếu 2 điểm >5cm, lệch 
<= 5mm

X

    Vùng B: <= giữa 2 điểm < 5cm, 
lệch <= 1mm

X

4. Kỹ thuật

                       
4.1 Bỏ mẫu: - Diễu trang trí 

X

       - Dáp nối >= 2 mũi: - Có đường 
diễu

X

       - Không đường diễu

X

4.2 Rối chỉ, nổi hột

X

4.3 Lỏng chỉ, chặt chỉ

X

4.4 Đường may cách đầu mép 1cm

X

4.5 Đường diễu trang trí

X

4.6 Đường ráp nối

X

4.7 Đường diễu trang trí // 1 đường 
quy định mức

X

 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

4.8 Mật độ chỉ may  >= 4 mũi/1 cm <=
5.5

X

      Chỉ vắt sổ: 4.5 <= 6

X

4.9 Đường vắt sổ: 4 cm

X

5.1 Mổ túi

Gốc túi vuông (cho phép xéo 0,1 cm)

X

Xéo > 0,1 cm

X

Xì hóc túi

X

Nẹp túi phải // (nếu to nhỏ < 0,1cm, 
> 0,1 cm (sửa)

X

X

Lót túi căng hơn so với thân áo <= 
0,3 cm

X

Lót túi căng hơn thân áo > 0,5 cm

X

5.2 Lá cổ

Tròn đều (nếu to nhỏ <= 0,1 cm

X

To nhỏ > 0,1 cm

X

Bằng nhau và đối xứng

X

5.3 C. cổ

Bằng nhau & đối xứng

X

Dài ngắn 2 cạnh xéo <= 0,15 cm

X

Dài ngắn 2 cạnh xéo <= 0,15 cm

X

5.4 Thân áo

Bằng nhau & đối xứng tuyệt đối

X

Dài ngắn <= 0,3 cm

X

Dài ngắn <  0,5 cm

X

5.5 Tra dây 
kéo

Dây kéo cân phẳng

X

Dây kéo gọn sóng < 0,3 cm

X

Dây kéo gọn sóng > 0,5 cm

X

Đường chỉ cách mép răng dây kéo 
<= 0,05 cm

X

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1173
6 tài liệu
0
2074
2 tài liệu
0
838
9 tài liệu
0
3052
2 tài liệu
0
792
5 tài liệu
0
1917
1 tài liệu
0
574
4 tài liệu
0
1730
3 tài liệu
0
1746
3 tài liệu
0
1201
6 tài liệu
0
2753
1 tài liệu
0
529
3 tài liệu
0
1368
4 tài liệu
0
2159
2 tài liệu
0
788
2 tài liệu
0
820
1 tài liệu
0
492
4 tài liệu
0
1580
4 tài liệu
0
1651

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1173
21/12/2018
6 tài liệu
0
2074
21/12/2018
2 tài liệu
0
838
21/12/2018
9 tài liệu
0
3052
21/12/2018
2 tài liệu
0
768
21/12/2018
2 tài liệu
0
792
21/12/2018
4 tài liệu
0
1442
21/12/2018
5 tài liệu
0
1917
21/12/2018
1 tài liệu
0
574
22/12/2018
4 tài liệu
0
1730
22/12/2018
3 tài liệu
0
1746
22/12/2018
3 tài liệu
0
1201
22/12/2018
6 tài liệu
0
2753
21/12/2018
1 tài liệu
0
529
22/12/2018
1 tài liệu
0
523
22/12/2018
3 tài liệu
0
1368
22/12/2018
4 tài liệu
0
2159
22/12/2018
1 tài liệu
0
520
22/12/2018
2 tài liệu
0
788
22/12/2018
2 tài liệu
0
820
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
1 tài liệu
0
492
22/12/2018
4 tài liệu
0
1580
22/12/2018
1 tài liệu
0
530
22/12/2018
3 tài liệu
0
1086
21/12/2018
4 tài liệu
0
1651