Tài liệu

Tieu chi chung (II,III,IV)

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

TT

Chỉ số đánh giá

D

1

Quý

2

Quý

Trưởng đơn vị

3

Quý

Trưởng đơn vị

4

Quý

5

Quý

6

Quý

7

Quý

8

Kết quả đánh giá chéo

Quý

III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

1

Đảm bảo ngày công

Tháng

Tất cả

2

Tháng

Tất cả

3

Tháng

Nhân viên

Chu kỳ 
đánh giá

Đối tượn áp 
dụng

Mức độ hoàn thành kế hoạch tuyển dụng 
nhân lực trong kỳ

Trưởng đơn vị 
tham gia tuyển 
dụng

Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc trong bộ phận so với 
tỷ lệ cùng kỳ năm trước

Tỷ lệ nhân viên thử việc ký hợp đồng lao 
động chính thức

Mức độ hoàn thành chỉ số chuyên môn bình 
quân của CBNV quản lý trực tiếp

Trưởng, phó 
đơn vị

Mức độ chấp hành kỷ luật bình quân của toàn 
bộ nhân viên trực tiếp quản lý (báo cáo trực 
tiếp)

Trưởng, phó 
đơn vị

Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo và phát 
triển nhân viên thuộc diện quản lý (báo cáo 
trực tiếp)

Trưởng, phó 
đơn vị

Tỷ lệ phản ứng trái chiều từ nhân viên về kết 
quả đánh giá quý

Trưởng, phó 
đơn vị

Trưởng, phó 
đơn vị

Chấp hành giờ giấc (giờ làm việc, giờ họp 
hành)
Tập trung trong công việc (không làm việc 
riêng, không nói chuyện riêng, tụ tập, phân 
tán trong khi làm việc…)

background image

4

Chấp hành nội quy nội bộ công ty

Tháng

Tất cả

5

Tháng

Tất cả

6

Tháng

Tất cả

7

Tháng

Tất cả

8

Tháng

9

Kỷ luật giờ giấc họp hành (triệu tập đột xuất)

Tháng

Tất cả

10

Tháng

Tất cả

11

Quý

Tất cả

IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

1

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đào tạo cá nhân

Quý

Tham gia các buổi họp sinh hoạt chung (đi 
muộn, về sớm)

Tuân thủ điều động trong công việc, không có 
thái độ lãn công

Kỷ luật giờ giấc làm việc hàng ngày (theo quy 
định tại văn phòng và công trình)
Đảm bảo thông tin thông suốt (khi làm việc 
ngoài văn phòng: nhắc máy điện thoại khi có 
số diện thoại từ văn phòng hoặc gọi lại ngay)

Tất cả nhân 
viên làm việc 
ngoài văn 
phòng

Chấp hành chế độ bảo hộ lao động, an toàn 
và vệ sinh lao động

Kết quả đánh giá chéo của đơn vị liên quan 
(không áp dụng với trưởng phó đơn vị vì đã 
đánh giá vào chỉ tiêu quản lý đơn vị)

background image

Chi tiết chỉ số đánh giá

Xuất sắc (5) Tốt (4)

Khá (3)

D

100%

95%

90%

85%

Giảm 

Bằng

100%

95%

90%

85%

>=4.5

>=4.0

>=3.5

>=3.0

>=4.5

>=4.0

>=3.5

>=3.0

>=4.5

>=4.0

>=3.5

>=3.0

0%

<=5%

<=10%

<=15%

>=4.5

>=4.0

>=3.5

>=2.5

III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

100%

95%

90%

85%

100%

95%

90%

85%

100%

95%

90%

85%

Trung bình 
(2)

Cách tính = tổng nhân viên tuyển dụng 
được/tổng nhân viên cần tuyển

Cách  tính  =  tổng  nhân  viên  nghỉ  trong 
tháng/tổng  nhân  viên  (không  bao  gồm 
nhân viên tuyển thay thế)

Cao  hơn  kỳ 
trước 1%

Cao  hơn  kỳ 
trước 2%

Cách  tính  =  tổng  nhân  viên  ký  hợp 
đồng  chính  thức  sau  thử  việc/tổng 
nhân  viên  đến  hết  thử  việc  trong 
kỳ*100%

Cách  tính  =  trung  bình  cộng  điểm  chỉ 
số  chuyên  môn  của  toàn  bộ  cán  bộ 
nhân viên thuộc diện trực tiếp quản lý

Cách  tính  =  trung  bình  cộng  điểm  chỉ 
số  kỷ  luật  của  toàn  bộ  cán  bộ  nhân 
viên thuộc diện trực tiếp quản lý

Cách  tính  =  trung  bình  cộng  điểm  chỉ 
số phát triển cá nhân của toàn bộ cán 
bộ nhân viên thuộc diện trực tiếp quản 

Cách  tính  =  số  CBNV  không  thống 
nhất  với  ý  kiến  đánh  giá/tổng  CBNV 
được đánh giá *100%

Theo kết quả điều tra mức độ hài lòng 
thang bậc 5-4-3-2-1 (do phòng NS triển 
khai  kín  nếu  có  và  thông  báo  lại  kết 
quả)

Nghỉ không lương 1 ngày =95%, nghỉ 2 
ngày= 90%, nghỉ 3 ngày =85%, nghỉ > 
3 ngày =80%
1 lần bị nhắc nhở về giờ giấc =95%, 2 
lần=90%, 3 lần =85%, >3 lần =80%
1 lần bị nhắc nhở về giờ giấc =95%, 2 
lần=90%, 3 lần =85%, >3 lần =80%

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
814
0 trang
0
588
0 trang
0
1479
0 trang
0
1099
0 trang
0
464
0 trang
0
549
0 trang
0
518
0 trang
0
543
0 trang
0
470
0 trang
0
559
0 trang
0
1242
0 trang
0
446
0 trang
0
554

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3128

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3128