Tài liệu

Thủ tục tuyển dụng

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 
 

THỦ TỤC TUYỂN DỤNG

I  - MỤC ĐÍCH:

Thủ tục này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc 

của Công ty, dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ 
và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty.

II –   PHẠM VI:

Thủ tục này áp dụng cho việc Tuyển dụng trong toàn bộ Công ty.

III – ĐĨNH NGHĨA: không có.

IV – NỘI DUNG:

Người thực hiện

Lưu đồ

Mẫu biểu

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Xác định, tập hợp nhu

 cầu

Lên kế hoạch

Thông Báo

Tiếp nhận hồ sơ

Xem 

Kiểm tra

Xem 

Lập hồ sơ tiếp nhận

Thử việc

Xem 

Tiếp nhận chính thức

Nhu cầu tuyển dụng

Kết thúc

Bổ sung

 

hồ sơ

Trả hồ sơ

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 
 

- Trưởng Bộ phận

- Phòng HCNS

- Phòng HCNS

- Phòng HCNS

- Phòng HCNS

- Phòng HCNS

- Trưởng Bộ phận

- Phòng HCNS

- Công nhân viên

- Trưởng Bộ phận

- Phòng HCNS

- Phòng HCNS

- BM mã số: 1/BM-
TTDT

- Kế hoạch tuyển dụng 
2/BM-TTDT

Bản tự khai ứng viên: 
3/BM-TTDT

Bài thi viết: 4/BM-
TTDT; Bảng câu hỏi 
phỏng vấn: 5/BM-
TTDT; BẢng đánh giá 
ứng viên: 6/BM-TTDT

Giấy nhận viêc: 7/BM-
TTDT; Hợp đồngthử 
việc: 8/BM-TTDT

Phiếu đánh giá nhân 
viên mới: 9/BM-
TTDT); Hợp đồng lao 
động chính thức

Thuyết minh lưu đồ:

Việc tuyển dụng phải đáp ứng được nguyên tắc công bằng, công khai, đúng người 

đúng việc, có căn cứ và hiệu quả. Công ty cấm việc phân biệt đối xử trong tuyển dụng về 
chủng tộc, đẳng cấp, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo thương tật, giới tính, khuynh hướng 
chính trị, tuổi tác.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 
 

Việc tuyển dụng lao động theo định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh từ cán 

bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ và lực lượng công nhân viên trực tiếp sản xuất được thực 
hiện theo quy trình tuyển dụng như sau:

1/- Nhu cầu tuyển dụng: 

Nhu cầu tuyển dụng phát sinh từ các nguồn sau: theo yêu cầu của GĐ, Phòng HCNS đề 
nghị, theo yêu cầu của các Bộ phận sử dụng.

Các Bộ phận căn cứ nhu cầu công việc để lập kế hoạch tuyển dụng bao gồm các nội dung 
như sau:

a) Tuyển dụng phục vụ yêu cầu cho công việc gì ?
b) Điều kiện đòi hỏi người dự tuyển phải đáp ưng được về: Tay nghề, trình độ chuyên 
môn, kỹ thuật và những điều kiện khác tùy theo tính chất công việc.
c) Số lượng cần tuyển dụng.
d) Loại lao động: chính thức hay thời vụ.
e) Thời gian cần nhân sự.

2/- Xác định, tập hợp nhu cầu: 

Trưởng Bộ phận tập hợp nhu cầu nhân sự của các Bộ phận trực thuộc vào phiếu đăng ký 
nhu cầu nhân sự và chuyển cho Phòng HCNS theo biễu mẫu mã số: 1/BM-TTTD. Phòng 
HCNS phải tiến hành các bước sau:

a)Xác định lại nhu cầu tuyển dụng của các Bộ phận về số lượng, yêu cầu phục vụ cho 
công việc gì?
b) Nếu xét thấy còn có một vài chi tiết chưa hợp lý thì trao đổi trực tiếp với Trưởng Bộ 
phận liên quan để thống nhất việc tuyển dụng;
c) Sau khi thống nhất nhu cầu cần tuyển dụng thì tiến hành tổng hợp theo từng đối tượng 
lao động, số lượng lao động cần tuyển;
d) Lập tờ trình cho GĐ để xin ý kiến tuyển dụng lao động (có phân tích và thuyết minh 
cụ thể); Nếu không đảm bảo các yêu cầu thì sẽ thống nhất lại với các Trưởng Bộ phận 
liên quan theo ý kiến của GĐ, nếu có những điểm chưa đồng ý thì phải thuyết minh cụ 
thể trình GĐ giải quyết.

3/- Lên kế hoạch tuyển dụng: 
Sau khi được GĐ phê duyệt tuyển dụng, Phòng HCNS tiến hành lên kế hoạch tuyển dụng 
theo biểu mẫu: 2/BM-TTTD bao gồm:
a) Số lượng và điều kiện tuyển dụng lao động cho từng công việc.
b) Nơi cung cấp nguồn nhân lực (thông báo tuyển dụng tại chỗ, báo, đài, trung tâm giới 
thiệu việc làm, các trường đào tạo).
c) Thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng.
d) Dự kiến thành phần tham dự phỏng vấn người lao động (tùy theo từng đối tượng để bố 
trí người có trình độ chuyên môn để phỏng vấn, khảo sát nghiệp vụ chuyên môn).

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
786
2 tài liệu
0
1106
4 tài liệu
0
4654
2 tài liệu
0
1242
1 tài liệu
0
785
5 tài liệu
0
2901
4 tài liệu
0
2510
3 tài liệu
0
1500
1 tài liệu
0
832

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
786
26/09/2018
2 tài liệu
0
1106
26/09/2018
4 tài liệu
0
4654
26/09/2018
2 tài liệu
0
1242
26/09/2018
1 tài liệu
0
785
26/09/2018
5 tài liệu
0
2901
26/09/2018
4 tài liệu
0
2510
26/09/2018
3 tài liệu
0
1500
26/09/2018
1 tài liệu
0
832