Tài liệu

Thu tuc thiet ke san pham

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC

 THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

1.  Mục đích:

Đảm bảo các sản phẩm của Công ty được thiết kế và phát triển đảm bảo theo
yêu cầu của kháh hàng.

2. Phạm vi:

Áp dụng cho việc thiết kế và phát triển các sản phẩm.

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ sử dụng trong Thủ tục này phù hợp với tiêu chuẩn ISO

9001:2000.

3.2 Các từ viết tắt:

-

Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ

-

Đại diện lãnh đạo    : ĐDLĐ

4. Nội dung: 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

4.1 Qui trình thiết kế:

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu/Biểu mẫu

Khách hàng, Công ty

Bộ phận kỹ thuật

Trưởng   bộ   phận   kỹ

thuật, khách hàng

Nhân viên kỹ thuật

Trưởng   bộ   phận   kỹ
thuật

Trưởng   bộ   phận   kỹ

thuật

Bộ phận sản xuất

Bộ phận sản xuất

Yêu   cầu   của   Công   ty,

khách hàng.

Tài   liệu   kỹ   thuật   các   bộ

phận liên quan

Bản sơ đồ, tác nghiệp v.v.

Thông   báo   thay   đổi   kỹ

thuật của Công ty, khách
hàng..

Yêu cầu thiết kế

Kiểm tra

Kế hoạch thiết kế và phát 

triển sản phẩm

Làm mẫu thử

Xác nhận kế hoạch

Kiểm soát 

sự thay đổi

Sản xuất thử nghiệm

Sản xuất đại trà

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

4.2 Nội dung chi tiết:

a> Lập kế hoạch thiết kế và phát triển sản phẩm.

Dựa theo yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của Công ty, bộ phận kỹ thuật có

trách nhiệm lập kế hoạch việc thiết kế và phát triển cho mỗi loại sản phẩm/đơn hàng
được giao. Kế hoạch thiết kế và phát triển sản phẩm bao gồm các yêu cầu sau:
-

Ghi  rõ   các  giai  đoạn  để  thiết   kế  và  phát  triển   sản  phẩm  phù   hợp  với  mã
hàng/đơn hàng.

-

Các bước xem xét, bước và công cụ để kiểm tra xác nhận, các bước và công cụ để
kiểm tra xác nhận giá trị sử dụng cho mỗi giai đoạn.

-

Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi nhân viên tham gia vào quá trìnhi thiết kế.

Các bộ phận liên quan nhu bộ phận kế hoạch, kinh doanh, vật tư, KCS có

trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu của bộ phận Kỹ thuật để
hoàn thành việc thiết kế và phát triển.

Trong quá trình thực hiện thiết kế và phát triển, nếu có thay đổi theo yêu cầu

của Công ty, khách hàng thì bộ phận kỹ thuật có trách nhiệm cập nhật vào kế hoạch
thiết kế và phát triển.

Bộ phận kỹ thuật có trách nhiệm xác định các yếu tố đầu vào một cách đầy

đủ và thích đáng gồm: các yêu cầu về chức năng và công dụng của sản phẩm, thông
tin có thể nhận được từ các thiết kế tương tự trước đó v.v. Các hồ sơ liên quan xác
định các yếu tố đầu vào của thiết kế và phát triển phải được duy trì.

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
718
5 tài liệu
0
2418
4 tài liệu
0
2131
3 tài liệu
0
2289
6 tài liệu
0
3515
3 tài liệu
0
1488
3 tài liệu
0
1738
4 tài liệu
0
2055
4 tài liệu
0
1980
1 tài liệu
0
629
4 tài liệu
0
2631
1 tài liệu
0
745
2 tài liệu
0
992
2 tài liệu
0
1038
2 tài liệu
0
1018
6 tài liệu
0
2648
3 tài liệu
0
1483
2 tài liệu
0
1069
9 tài liệu
0
3878

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
718
21/12/2018
5 tài liệu
0
2418
22/12/2018
4 tài liệu
0
2131
22/12/2018
3 tài liệu
0
2289
22/12/2018
6 tài liệu
0
3515
22/12/2018
3 tài liệu
0
1488
22/12/2018
1 tài liệu
0
673
22/12/2018
3 tài liệu
0
1738
22/12/2018
3 tài liệu
0
1395
21/12/2018
4 tài liệu
0
2055
22/12/2018
4 tài liệu
0
1980
22/12/2018
1 tài liệu
0
629
22/12/2018
1 tài liệu
0
680
22/12/2018
4 tài liệu
0
2631
22/12/2018
1 tài liệu
0
745
22/12/2018
2 tài liệu
0
992
22/12/2018
1 tài liệu
0
616
22/12/2018
2 tài liệu
0
1038
21/12/2018
4 tài liệu
0
1827
21/12/2018
2 tài liệu
0
1018
21/12/2018
6 tài liệu
0
2648
21/12/2018
3 tài liệu
0
1483
21/12/2018
2 tài liệu
0
1069
21/12/2018
9 tài liệu
0
3878
21/12/2018
2 tài liệu
0
985