Tài liệu

Thu tuc lap ke hoach va trien khai SX

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC 

LẬP KẾ HOẠCH & TRIỂN KHAI SẢN XUẤT

1.  Mục đích:

Đảm bảo việc triển khai đúng theo hợp đồng đã ký kết giữa Công ty và khách
hàng, đảm bảo thoả mãn theo yêu cầu của khách hàng.

2. Phạm vi:

Áp dụng cho việc lập kế hoạch và triển khai sản xuất trong toàn Công ty bao
gồm bộ phận: 

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ trong thủ tục này được sử dụng phù hợp với tiêu

chuẩn ISO 9001:2000.

3.2 Các từ viết tắt

-

Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ

-

Đại diện lãnh đạo    : ĐDLĐ

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

4. Nội dung: 

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Bộ phận Kế hoạch

BP Xuất nhập khẩu, 
Bộ phận vật tư, kho, 
Bộ phận Kế hoạch

Bộ phận kế hoạch

Bộ phận kế hoạch, bộ 
phận sản xuất

Bộ phận KT, sản xuất

Xưởng sản xuất, bộ 
phận kỹ thuật

Bộ phận KCS

Kế hoạch sản xuất 
tháng

Báo cáo nhập 
nguyên phụ liệu

Bảng cân đối 
nguyên phụ liệu

Kế hoạch sản xuất, 
Lưu đồ sản xuất, kế 
hoạch phân bổ

Phiếu xuất kho 
nguyên phụ liệu, qui
trình kỹ thuật

Báo cáo sản xuất 
hàng ngày

Báo cáo kiểm hàng

Triển khai sản 

xuất

Lập kế hoạch tổng

tháng..

Nhập nguyên phụ liệu, bán

thành phẩm

Cân đối nguyên phụ liệu

Lập kế hoạch sản xuất

tổng, kế hoạch con

Chuẩn bị máy móc, vật tư, kỹ

thuật

Sản xuất hàng loạt

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Thống kê

1. Kế hoạch sản xuất tháng:

Trên cơ sở lịch sản xuất đã được khách hàng chấp nhận, Bộ phận kế hoạch
sản xuất tháng. Kế hoạch sản xuất tháng chuyển cho bộ phận sản xuất, bộ
phận chuẩn bị sản xuất, bộ phận kỹ thuật…. Kế hoạch sản xuất tháng không
bắt buộc đối với dệt, nhuộm, thêu.

2.  Nhập nguyên phụ liệu bán thánh phẩm:

-

Dựa theo hợp đồng bán hàng cho khách hàng, tuỳ theo các trường hợp
nguyên phụ liệu, bán thành phẩm do khách hàng cung cấp hay Công ty
mua thì bộ phận có trách nhiệm tương ứng như: bộ phận vật tư, xuất
nhập khẩu, kinh doanh sẽ làm các thủ tục, và nhập nguyên phụ liệu về
kho Công ty..

-

Kho sẽ nhập, kiểm tra số lương nguyên phụ liệu, bán thành phẩm, bộ
phận chất lượng kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu, bán thành phẩm
theo qui định của Công ty và báo cáo cho bộ phận kế hoạch để cân đối sản
xuất.

3. Cân đối nguyên phụ liệu:

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
992
6 tài liệu
0
1767
2 tài liệu
0
706
9 tài liệu
0
2607
2 tài liệu
0
675
5 tài liệu
0
1636
1 tài liệu
0
509
4 tài liệu
0
1493
3 tài liệu
0
1508
3 tài liệu
0
1034
6 tài liệu
0
2359
1 tài liệu
0
453
3 tài liệu
0
1190
4 tài liệu
0
1913
1 tài liệu
0
489
2 tài liệu
0
668
2 tài liệu
0
679
1 tài liệu
0
435
4 tài liệu
0
1369
4 tài liệu
0
1424

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
992
21/12/2018
6 tài liệu
0
1767
21/12/2018
2 tài liệu
0
706
21/12/2018
9 tài liệu
0
2607
21/12/2018
2 tài liệu
0
647
21/12/2018
2 tài liệu
0
675
21/12/2018
4 tài liệu
0
1206
21/12/2018
5 tài liệu
0
1636
21/12/2018
1 tài liệu
0
509
22/12/2018
4 tài liệu
0
1493
22/12/2018
3 tài liệu
0
1508
22/12/2018
3 tài liệu
0
1034
22/12/2018
6 tài liệu
0
2359
21/12/2018
1 tài liệu
0
453
22/12/2018
3 tài liệu
0
1190
22/12/2018
4 tài liệu
0
1913
22/12/2018
1 tài liệu
0
444
22/12/2018
1 tài liệu
0
489
22/12/2018
2 tài liệu
0
668
22/12/2018
2 tài liệu
0
679
22/12/2018
1 tài liệu
0
400
22/12/2018
1 tài liệu
0
435
22/12/2018
4 tài liệu
0
1369
22/12/2018
1 tài liệu
0
448
22/12/2018
3 tài liệu
0
919
21/12/2018
4 tài liệu
0
1424