Tài liệu

Thủ tục đào tạo công ty

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

THỦ TỤC ĐÀO TẠO

I  - MỤC ĐÍCH:

Thủ tục này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc 

của Công ty, dưới hình thức đào tạo nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và 
tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty.

II –   PHẠM VI:

Thủ tục này áp dụng cho việc Đào tạo trong toàn bộ Công ty.

III – ĐĨNH NGHĨA:

-

Đào tạo tại chỗ: Đào tạo cho cán bộ, công nhân viên tại Công ty.

-

Đào tạo bên ngoài: Gửi cán bộ, công nhân viên đi học khoá đào tạo do các cơ quan, 
đơn vị bên ngoài Công ty tổ chức. 

IV – NỘI DUNG:

Người thực 

hiện

Lưu đồ

Mẫu biểu

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Lưu hồ sơ

Xác định nhu cầu đào tạo 

Phiếu yêu cầu đào tạo

Kế hoạch đào tạo

Đào Tạo

Lập chương trình ĐT

Thực hiện

Chọn đối tác ký HĐ

Thực hiện

Chứng nhận

Chứng nhận

Xem xét

& phê duyệt

Trong Cty

Ngoài Cty

Đánh giá kết quả

Đánh giá kết quả

Nhu cầu đào tạo

Kết thúc

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

- Trưởng Bộ 
phận 

- Trưởng Bộ 
phận 

- Phòng HCNS

-  Giám Đốc

- Phòng HCNS
  
- Bộ phận đào 
tạo
- Bộ phận đào 
tạo 

- Bộ phận đào 
tạo 

- Bộ phận đào 
tạo 

- Phòng HCNS

BM:1/BM-
TTD

KH mã số: 
2/BM-TTDT

 

BM mã số: 
3/BM-TTDT

Thuyết minh lưu đồ:

1. Xác định nhu cầu đào tạo:

Căn cứ mức độ phát triển và chính sách đào tạo nguồn nhân lực của Công ty đòi hỏi cụ thể 
như:

  Các kế hoạch và mục tiêu chiến lược và tác nghiệp trong tương lai. 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

  Các nhu cầu sắp tới về cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ và công 

nhân kỹ thuật.

  Sự thay đổi về qui trình công nghệ, công cụ và trang thiết bị.

  Các yêu cầu về pháp luật và chế định, các tiêu chuẩn tác động đến tổ chức. 

Ngoài ra Nhu cầu đào tạo còn dựa trên các trường hợp sau:

a>Đào tạo khi tuyển dụng:

Nội dung: Lịch sử hình thành của Công ty, Nội qui lao động, Qui định của Công ty, qui 

định về an toàn, chính sách và qui định về lương bổng, các chế độ, giờ làm việc, tăng ca 
v.v.

b>Đào tạo định kỳ: An toàn lao động, hướng dẫn thực hiện công việc v.v.

c> Đào tạo đột xuất:

-

Thay đổi môi trường làm việc, máy móc v.v.

-

Trên cơ sở đó, các Trưởng Bộ phận thường xuyên cân đối nhân sự để xác định nhu cầu 
đào tạo nhằm đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực phục vụ cho công việc của Bộ phận 
mình. 

2. Phiếu yêu cầu đào tạo:

Sau khi xác định được nhu cầu đào tạo, các Trưởng Bộ phận lập phiếu yêu cầu đào tạo 

theo mã số: 1/BM-TTDT

 

trong đó nêu rõ:

  Số lượng đào tạo.

  Mục đích và nghiệp vụ đào tạo.

  Thời gian đào tạo. 

3. Kế hoạch đào tạo:

Căn cứ phiếu yêu cầu đào tạo của các Bộ phận, căn cứ  chủ trương, chính sách phát 

triển và đào tạo nguồn lực. Phòng HCNS sẽ tập hợp toàn bộ yêu cầu đào tạo và xác định 
nhu cầu đào tạo vào kế hoạch đào tạo theo biểu mẫu: 2/BM-TTDT dựa trên các yếu tố sau: 

  Số lượng đào tạo cho các nguồn lực cần thiết: trong đó gồm các đối tượng đào tạo: Cán 

bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ và công nhân kỹ thuật v.v .

   Chương trình đào tạo để phục vụ cho công việc gì? và ảnh hưởng tích cực cho công 

việc ra sao?.

  Phương pháp đào tạo: Đào tạo mới hay tái đào tạo, đào tạo tại chỗ (sự hỗ trợ về nội bộ) 

hay qua trường lớp (sự hỗ trợ của các chuyên gia), đào tạo ngắn hạn hay dài hạn ...

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
862
3 tài liệu
0
1688
4 tài liệu
0
2765
2 tài liệu
0
1384
1 tài liệu
0
850
4 tài liệu
0
5218
1 tài liệu
0
925
2 tài liệu
0
1234
6 tài liệu
0
3479

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
862
26/09/2018
3 tài liệu
0
1688
26/09/2018
4 tài liệu
0
2765
26/09/2018
2 tài liệu
0
1384
26/09/2018
1 tài liệu
0
850
26/09/2018
4 tài liệu
0
5218
26/09/2018
1 tài liệu
0
925
26/09/2018
2 tài liệu
0
1234
26/09/2018
6 tài liệu
0
3479