Tài liệu

Thủ tục đánh giá nhà cung cấp

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 
 

THỦ TỤC

 ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT NHÀ CUNG ỨNG

I  - MỤC ĐÍCH:

Đánh giá và lựa chọn được nhà cung ứng phù hợp với yêu cầu của Công ty và thỏa 

mãn yêu cầu của khách hàng.

II – PHẠM VI:

Áp dụng cho các nhà cung ứng cung cấp dịch vụ, hàng hoá cho công ty có ảnh hưởng 

trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của Công ty.

III – ĐỊNH NGHĨA:

Nhà cung ứng    : NCU

IV – NỘI DUNG:

1. Lưu đồ:

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

Yêu cầu đánh giá 

nhà cung ứng

Thu thập thông tin

Danh sách NCU ban đầu

Lập tiêu chí đánh giá

Tiến hành đánh giá

Lựa chọn NCU chính thức

Trình GĐ phê duyệt

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 
 

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Nhân viên

Nhân viên

Trưởng phòng

Trưởng phòng, Nhân 
viên

Trưởng phòng, 

Trưởng phòng

Giám Đốc

Nhân viên

Biễu mẫu danh sách 
nhà cung ứng ban đầu

1/BM-TTDGNCU

Tiêu chuẩn đánh giá 
nhà cung ứng

2/BM-TTDGNCU

Danh sách nhà cung 
ứng chính thức

3/BM-TTDGNCU

2. Giải thích các bước đánh giá:

a>Thu thập thông tin về nhà cung ứng:

Do có nhiều nhà cung ứng cùng cung cấp một hoặc nhiều chủng loại sản phẩm 

giống nhau, nên để có quyết định chính xác trong mối quan hệ hợp tác, Công ty thu thập 
các thông tin từ nhà cung ứng thông qua:

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

2

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 
 

-

Hệ thống quảng cáo trên báo chí, truyền thanh, truyền hình.   

-

Catalogue chào hàng của nhà cung ứng.

-

Trực tiếp liên hệ tại cơ sở nhà cung ứng.

-

Sự giới thiệu của các đơn vị khác có liên quan….

b>Lập danh sách nhà cung ứng ban đầu:

Các nhà cung ứng được cập nhật vào danh sách nhà cung ứng ban đầu, người đánh 

giá phải thu thập đầy đủ thông tin theo biểu mẫu mã số: 1/BM-TTDGNCU.

c> Lập tiêu chí đánh giá:

Để đánh giá nhà cung ứng, Công ty xem xét các vấn đề liên quan đến nhà cung ứng 

như sau:

STT

TIÊU THỨC 

ĐÁNH GIÁ

ĐIỂM

0,5-1

1,5-2

2,5-3

TRỌNG 

SỐ

1

Chất lượng sản 
phẩm

Có sai sót ngoài quy 
định tạmchấp nhận 
được

Sai sót trong 
phạm vi cho 
phép

Đúng với thỏa 
thuận

4

2

Thời gian giao 
hàng

Chậm 2 ngày

Chậm 1 ngày

Giao đúng thời 
gian yêu cầu

4

3

Giá bán

Gía bán lẻ

Giá bán sĩ

Có chiết khấu theo 
số lượng

4

4

Phương thức thanh 
toán

Trả ngay

Trả chậm 07 
đến 10 ngày

Trả chậm 15 đến 
20 ngày

2

5

Phương thức giao 
hàng 

Giao tại kho bên bán 
trong TP

Giao tại kho 
bên bán trong 
TP

Giao tại cty

1

6

Sự phản hồi đối 
với những sự cố 
phát sinh

Trên 8 tiếng

Từ 4 đến 8 
tiếng

Dưới 4 tiếng

1

7

Thời hạn đã giao 
dịch 

Dưới 1 năm

Từ 01 đến 03

Từ 03 năm trở lên

1

8

Quy mô sản xuất

Hàng chợ

Cơ sở sản xuất Công ty

1

9

Số lượng hàng hóa 
tối đa đáp ứng yêu 

Chỉ đáp ứng < 50% 
số lượng

Đáp ứng từ 50 
-< 100%

Không giới hạn

1

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

3

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2758
1 tài liệu
0
812
10 tài liệu
0
6394
3 tài liệu
0
1978
1 tài liệu
0
799
5 tài liệu
0
2911
1 tài liệu
0
729
3 tài liệu
0
2375
1 tài liệu
0
3382
2 tài liệu
0
2077
1 tài liệu
0
772

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2758
22/09/2018
1 tài liệu
0
812
26/09/2018
10 tài liệu
0
6394
26/09/2018
3 tài liệu
0
1978
26/09/2018
1 tài liệu
0
799
26/09/2018
5 tài liệu
0
2911
26/09/2018
1 tài liệu
0
729
26/09/2018
3 tài liệu
0
2375
26/09/2018
1 tài liệu
0
3382
26/09/2018
2 tài liệu
0
2077
26/09/2018
1 tài liệu
0
772