Tài liệu

Thủ tục bảo trì thiết bị

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 
 

THỦ TỤC

BẢO TRÌ THIẾT BỊ

1.

Mục đích:

-

Thủ tục này quy định lập kế hoạch và kiểm tra việc bảo trì thiết bị, máy móc trong quá 
trình thực hiện qui trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

-

Việc bảo trì nhằm hạn chế, phòng ngừa những sự cố rủi ro do máy móc thiết bị gây nên 
làm ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ sản xuất .

2.

Phạm vi:

Áp dụng cho mọi hoạt động của các bộ phận sử dụng thiết bị máy móc có ảnh hưởûng đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3.

Định nghĩa:

-

Bảo trì thiết bị máy móc: Hành động được tiến hành theo định kỳ bằng các phương tiện để 
đảm bảo sự vận hành các thiết bị máy móc được liên tục.

-

TBMM: Thiết bị máy móc:

4.

Nội dung:

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 
 

Người thực hiện

Quy trình

Tài liệu – Biểu mẩu

Nhân viên bảo trì

TP HCNS,GĐ Cty

Nhân viên bảo trì

Nhân viên bảo trì

Nhân viên bảo trì

TP HCNS, GĐ Cty

Nhân viên bảo trì

TP HCNS, GĐ Cty

Nhân viên bảo trì

TP HCNS,Trưởng bộ 
phận

Nhân viên bảo trì

Nhân viên bảo trì

Danh mục thiết bị máy 
móc: 1/BM-TTBT

Bảng kế hoạch khảo sát

Lịch bảo trì: 2/BM-TTBT

Phiếu lí lịch máy: 3/BM-
TTBT

4.1 Thuyết minh  nội dung lưu đồ:

a> Lập Danh mục:  Phòng HCNS lập tất cả các thiết bị máy móc hiện đang sử dụng phù hợp 

đối với các yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty, nhân viên bảo trì phối hợp cùng 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

2

Yêu cầu BTTB

Lập DM thiết bị

Lập kế hoạch khảo sát

Tiến hành khảo sát

Lập lịch kế hoạch bảo trì

Dự trù vật tư

Thực hiện

Cập nhật hồ sơ

Lưu HS

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 
 

Trưởng bộ phận sử dụng tài sản lập danh mục từng loại thiết bị riêng biệt để theo dõi và để 
chuẩn bị thay thế hoặc sửa chữa, trình Giám đốc Công ty phê duyệt theo biểu mẫu: 1/BM-
TTBT.  Khi phát sinh các loại máy móc, trang thiết bị mới, nhân viên bảo trì tiến hành cập 
nhất vào danh mục móc móc thiết bị vào cuối tháng.

b> Lập kế hoạch khảo sát:  Căn cứ những máy móc thiết bị đang sử dụng, và tùy theo tính năng 

và công năng cuả thiết bị chuyên dùng, nhân viên bảo trì sẽ lên kế hoạch khảo sát, từ đó xác 
định loại máy móc nào phục vụ cho yêu cầu sản phẩm thiết thực và đưa ra qui định thời 
gian bảo dưỡng định kỳ hoặc thường xuyên tùy vào mức độ sử dụng hàng ngày.

c> Tiến hành khảo sát:   Căn cứ vào kế hoạch khảo sát, nhân viên bảo trì sẽ tiến hành khảo sát 

thực tế những máy móc thiết bị và ghi nhận rõ:

Thời gian đã sử dụng;

Thời gian bảo trì trước đó;

Tình trạng hư hỏng trước đó;

Hiện trạng của máy móc thiết bị;

Cần sửa chữa hay thay thế hoặc bảo dưỡng.

Các chi tiết bị mất mát, hư hỏng

Nêu rõ số lượng, chủng loại thiết bị hiện có.

Việc đánh giá hiện trạng của tài sản do Phòng HCNS thực hiện, có phối hợp với Trưởng các 

bộ phận, cá nhân quản lý tài sản trực tiếp và sự hỗ trợ của nhà cung cấp.

d> Lập lịch bảo trì:   Sau khi khảo sát và giám định, nhân viên bảo trì xem xét thời gian sử 

dụng của từng loại máy nào phục vụ nhiều hay ít mà tiến hành lập lịch bảo trì cụ thể cho 
từng loại TBMM.    Sau khi đã xác định công dụng và tính chất quan trọng thời gian phục 
vụ trong sản xuất kinh doanh, nhân viên bảo trì lên kế hoạch bảo trì hay sửa chữa của từng 
loại TBMM theo qui định của nhà thiết kế và /hoặc của công ty. 

e> Dự trù vật tư:   Khi đã lập kế hoạch bảo dưỡng hay sửa chữa, nhân viên bảo trì kiểm tra xác 

định nguyên nhân dẫn đến hư hỏng của thiết bị, lập bảng đề nghị dự trù vật tư để cung cấp 
các phụ kiện của loại thiết bị cần sửa chữa với thời gian cần cung cấp, song song có sự giám 
sát và kiểm tra của trưởng bộ phận nơi sử dụng TBMM.

f> Thực hiện:   Khi đã lên dự trù vật tư và được cung cấp, nhân viên bảo trì tiến hành sửa chữa 

dựa trên bản kế hoạch được lập và duyệt sửa chữa. Khi đã bảo trì xong, nhân viên bảo trì 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

3

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2743
10 tài liệu
0
6362
3 tài liệu
0
1967
1 tài liệu
0
794
5 tài liệu
0
2897
1 tài liệu
0
727
3 tài liệu
0
2354
1 tài liệu
0
3378
2 tài liệu
0
2066
1 tài liệu
0
784
1 tài liệu
0
769

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2743
26/09/2018
10 tài liệu
0
6362
26/09/2018
3 tài liệu
0
1967
26/09/2018
1 tài liệu
0
794
26/09/2018
5 tài liệu
0
2897
26/09/2018
1 tài liệu
0
727
26/09/2018
3 tài liệu
0
2354
26/09/2018
1 tài liệu
0
3378
26/09/2018
2 tài liệu
0
2066
26/09/2018
1 tài liệu
0
784
26/09/2018
1 tài liệu
0
769